Sapta 31
Jekop i ranawe long Laban
Jekop i harim ol pikinini man bilong Laban i tok olsem, “Jekop i kisim olgeta samting bilong papa bilong yumi, na long dispela pasin em i kamap man i gat planti samting tru.” Na Jekop i lukim pasin bilong Laban i senis na Laban i no moa laikim em olsem bipo. Orait Bikpela i tokim Jekop olsem, “Yu go bek long ples bilong papa bilong yu na lain bilong yu. Na bai mi stap wantaim yu.”
Orait Jekop i salim tok i go long Resel wantaim Lea bai tupela i kam lukim em long ples ol lain sipsip bilong em i stap long en. Tupela i kamap na Jekop i tokim tupela olsem, “Mi lukim papa bilong yutupela i no mekim wankain pasin long mi olsem em i bin mekim bipo. Tasol God bilong papa bilong mi em i stap wantaim mi. Yutupela i save, mi bin wok strong tumas long papa bilong yutupela, tasol em i giamanim mi na planti taim em i senisim pe bilong mi. Tasol God i no larim em i mekim nogut long mi. Pastaim Laban i bin tok olsem, mi ken kisim ol meme i gat makmak olsem pe bilong mi. Na long dispela taim ol lain meme i karim ol pikinini i gat makmak tasol. Na bihain em i tok, mi ken kisim ol meme i gat longpela makmak olsem pe bilong mi. Orait ol lain meme i karim ol pikinini i gat longpela makmak tasol. Olsem na God i kisim ol lain meme na sipsip bilong papa bilong yutupela na i givim long mi.
10 “Long taim ol meme man i save goapim ol meme meri, mi driman olsem. Mi lukim ol meme man i gat kain kain makmak long skin bilong ol, ol tasol i goapim ol meme meri. 11 Na long driman ensel bilong God i singautim mi na i tok, ‘Jekop.’ Na mi tok, ‘Mi stap.’ 12 Na em i tok, ‘Lukim. Ol meme man i gat kain kain makmak long skin, ol tasol i goapim ol meme meri. Mi yet mi mekim i kamap olsem, long wanem, mi lukim pinis olgeta samting Laban i mekim long yu. 13 Mi Stt 28.18-22 tasol mi God i bin kamap long yu long ples Betel, em dispela ples yu bin sanapim wanpela ston bilong kirapim tingting, na yu kapsaitim wel antap long en. Na yu bin mekim wanpela promis long mi. Orait nau tasol yu mas kirap na redim ol samting bilong yu, na lusim dispela ples na go bek long as ples bilong yu.’ ”
14 Resel na Lea i harim dispela tok na tupela i bekim tok olsem, “I no gat wanpela samting mitupela inap kisim long papa bilong mitupela. 15 Papa i mekim mitupela i kamap pinis olsem ol meri bilong narapela lain. Em i kisim pinis pe bilong mitupela, tasol em i tromoi olgeta pinis. 16 Olgeta samting God i rausim long papa bilong mitupela na em i givim long yu, em i bilong mitupela wantaim ol pikinini bilong mitupela. Olsem na yu mas mekim olsem God i tokim yu.”
17 Orait Jekop i kirap na i putim ol meri pikinini bilong en antap long ol kamel, 18 na em i salim ol lain sipsip na meme i go paslain long em wantaim ol arapela animal em i bin kisim long Mesopotemia. Na ol i lusim dispela hap na ol i wokabaut i go bek long papa bilong en, Aisak, long graun bilong Kenan. 19 Long taim ol i laik i go, Laban i go pinis long katim gras bilong ol sipsip. Na Resel i stilim ol piksa bilong ol giaman god papa i bin putim i stap bilong lukautim haus bilong en. 20 Jekop i no bin toksave long Laban, dispela man bilong lain Aram, long em i laik i go. Nogat. Em i hait 21 na kisim olgeta samting bilong en na ranawe. Em i lusim ples bilong Laban na i brukim wara Yufretis, na em i go olsem long ples maunten bilong Gileat.
Laban i bihainim Jekop
22 Tupela de i go pinis na long de namba 3 ol man i tokim Laban olsem Jekop i ranawe pinis. 23 Orait Laban i kisim ol wanblut bilong en na ol i bihainim Jekop inap long 7-pela de. Na ol i kamap long Jekop long ples maunten bilong Gileat. 24 Na long nait Laban i driman, na God i kamap long em na i tok olsem, “Yu no ken mekim wanpela samting bilong pretim Jekop.” 25 Jekop i bin wokim kem bilong en long dispela ples maunten, na Laban i lukim em. Orait Laban wantaim ol wanblut bilong en, ol tu i wokim kem long ples maunten bilong Gileat.
26 Orait Laban i go long Jekop na i tokim em olsem, “Watpo yu trikim mi na yu kisim ol pikinini meri bilong mi i go olsem ol kalabus bilong pait? 27 Watpo yu hait tasol na ranawe, na yu no toksave olsem yu laik lusim mi? Sapos yu bin tokim mi pastaim, orait mi inap tokim ol lain bilong mi long mekim musik na singsing long kundu na gita na salim yu i go wantaim amamas. 28 Tasol yu no larim mi givim kis na tok gutbai long ol pikinini meri bilong mi na long ol tumbuna bilong mi. Yu mekim kranki pasin tru. 29 Mi gat strong bilong mekim nogut long yupela, tasol long nait God bilong papa bilong yupela em i tokim mi olsem, ‘Yu no ken mekim wanpela samting bilong pretim Jekop.’ 30 Mi save yu laikim tumas long go bek long ples bilong yu na yu lusim mi. Tasol bilong wanem yu stilim ol god bilong lukautim haus bilong mi?”
31 Na Jekop i bekim tok olsem, “Mi bin hait na ranawe, long wanem, mi pret, nogut yu kisim bek ol pikinini meri bilong yu. 32 Tasol sapos yu lukim olsem wanpela bilong mipela i bin kisim ol god bilong yu, orait yu ken kilim em i dai. Long ai bilong ol lain bilong yumi, yu kam na lukim olgeta samting, na sapos yu lukim wanpela samting em i bilong yu, orait yu ken kisim.” Tasol Jekop i no save olsem Resel i bin stilim ol giaman god bilong papa bilong en.
33 Orait Laban i go insait long haus sel bilong Jekop na i lukluk long ol samting. Na bihain em i go insait long haus sel bilong Lea na i lukluk. Na em i go insait na lukluk long haus sel bilong tupela wokmeri tu, tasol em i no lukim ol god bilong en. Na em i lusim haus sel bilong ol na em i go insait long haus sel bilong Resel. 34 Resel i bin kisim ol giaman god bilong papa bilong en na haitim insait long pilo em i save putim antap long kamel, bilong sindaun long en. Na em i sindaun antap long dispela pilo. Laban i lukluk long olgeta samting insait long haus sel, tasol em i no lukim ol giaman god bilong en. 35 Na Resel i tokim papa bilong en olsem, “Plis, yu no ken kros long mi. Mi no inap sanap, long wanem, sik bilong mipela ol meri i kamap long mi.” Laban i wok long lukluk long ol samting, tasol em i no lukim ol giaman god bilong en.
36 Orait Jekop i belhat tru na i krosim Laban olsem, “Mi mekim wanem rong o wanem pasin i no stret, na yu ranim mi? 37 Yu lukluk pinis long olgeta samting bilong mi na yu lukim wanem samting bilong yu i stap? Sapos yu lukim wanpela samting bilong yu, orait yu putim long ples klia long ai bilong lain bilong yu na lain bilong mi wantaim, na bai ol i ken skelim tok bilong mitupela. Na bai yumi lukim tok bilong husat i stret. 38 Mi bin stap wantaim yu inap 20 yia. Na oltaim olgeta lain sipsip na meme bilong yu ol i karim gut ol pikinini. Na mi no bin kaikai wanpela sipsip man bilong yu. 39 Taim wel abus i kilim wanpela sipsip o meme, mi no save bringim long yu na soim yu. Nogat. Mi yet mi save bekim dispela sipsip o meme i lus. Oltaim yu save tok strong long mi mas bekim olgeta samting i lus, maski ol wel abus i karim i go long san o long nait. 40 Planti taim san i kukim mi nogut tru. Na planti taim long nait kol i bagarapim mi, na mi no save slip gut. 41 Mi stap wantaim yu inap 20 yia na mi wok long yu. Mi bin wok 14 yia olgeta bilong kisim tupela pikinini meri bilong yu, na 6-pela yia bilong kisim sampela lain sipsip na meme bilong yu. Tasol olgeta taim yu save senisim pe bilong mi. 42 Na sapos God bilong tumbuna bilong mi Abraham, em God Aisak i save lotu long en, em i no i stap wantaim mi, ating bai yu salim mi i go bek nating. Tasol God i lukim bel hevi bilong mi na ol wok mi bin mekim, olsem na long nait em i bin givim strongpela tok long yu.”
Jekop na Laban i mekim kontrak
43 Orait Laban i bekim tok olsem, “Dispela tupela meri, tupela i pikinini bilong mi, na ol pikinini bilong tupela, ol tu i bilong mi tasol. Na ol lain sipsip na meme, ol i bilong mi tu. Dispela olgeta samting i stap hia, ol i bilong mi. Tasol bai mi mekim wanem samting bilong pasim tupela pikinini meri bilong mi wantaim ol pikinini bilong tupela? 44 Orait mitupela i mas mekim kontrak. Na yumi mas mekim wanpela samting bilong helpim yumi long tingim dispela kontrak.”* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
45 Orait Jekop i kisim wanpela longpela ston na sanapim olsem mak. 46 Na em i tokim tu ol lain bilong em long kisim sampela ston na hipim ol gut. Na bihain ol lain bilong Jekop na Laban i kaikai klostu long dispela hip ston. 47 Laban i kolim nem bilong dispela hip ston, Jegar Sahaduta, na Jekop i kolim long nem Galet. As bilong dispela tupela nem em i olsem, “Hip ston i stap olsem mak.” Jegar Sahaduta em tok Aram, na Galet em tok Hibru.
48 Laban i tok olsem, “Dispela hip ston bai i stap olsem mak bilong dispela kontrak bilong mitupela.” Olsem na ol i kolim dispela hip ston long nem Galet. 49 Na tu ol i kolim long nem Mispa, Nem Mispa i klostu wankain olsem dispela tok, “Ples bilong stap na lukluk.” long wanem, Laban i tok olsem, “Taim mitupela i no moa i stap wantaim, orait Bikpela i ken lukim gut pasin bilong mitupela. 50 Na sapos yu mekim nogut long ol pikinini meri bilong mi, o sapos yu maritim ol arapela meri, orait yu mas tingim gut, maski i no gat wanpela man i save long pasin mitupela i mekim, God i lukim gut olgeta pasin bilong mitupela.” 51 Na Laban i tokim Jekop moa olsem, “Yu lukim dispela longpela ston i sanap i stap, na lukim tu dispela hip ston mi hipim namel long mitupela. 52 Dispela hip ston na dispela longpela ston, bai i stap olsem mak bilong kontrak mitupela i mekim. Bai mi no ken kalapim dispela mak na i go pait long yu, na yu no ken kalapim dispela mak na i kam pait long mi.” 53 Na Laban i kolim nem bilong God bilong ol tumbuna bilong ol na i tok olsem, “God bilong Abraham na God bilong Nahor, em i ken skelim pasin bilong mitupela.”§ Nahor, tumbuna bilong Laban, em brata bilong Abraham.
Orait Jekop i mekim promis long nem bilong God, em God papa bilong en Aisak i save lotu long en. 54 Na em i mekim ofa long God antap long dispela maunten. Na em i singautim ol lain bilong en na ol i kam na kaikai mit bilong dispela ofa. Ol i kaikai pinis na ol i slip long maunten long nait. 55 Long moningtaim tru, Laban i givim kis long ol pikinini meri bilong en na long ol tumbuna pikinini bilong en, na tok gutbai long ol. Na em i lusim ol na i go bek long ples bilong em.

31:13: Stt 28.18-22

*31:44: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

31:47: As bilong dispela tupela nem em i olsem, “Hip ston i stap olsem mak.” Jegar Sahaduta em tok Aram, na Galet em tok Hibru.

31:49: Nem Mispa i klostu wankain olsem dispela tok, “Ples bilong stap na lukluk.”

§31:53: Nahor, tumbuna bilong Laban, em brata bilong Abraham.