Song 112
Amamas bilong ol gutpela manmeri
Litimapim nem
bilong Bikpela!
Wanem man i save pret
long Bikpela
na i laikim tumas long bihainim
ol lo bilong en,
dispela man i ken amamas.
Ol pikinini bilong en
bai i gat bikpela namba
namel long ol manmeri.
God bai i mekim gut tru
long ol lain tumbuna
bilong dispela gutpela man.
Famili bilong en bai i kisim
planti mani samting,
na em bai i stap gut oltaim.
 
Tudak Jop 11.17, Sng 97.11 i stap, tasol lait i save kamap
bilong helpim ol gutpela man.
Gutpela man i save marimari na sori
long ol arapela manmeri
na em i save wokabaut stret.
Man i save mekim gutpela pasin
na i save larim ol arapela man
i dinau long en,
na i save mekim
wok bisnis bilong en
i go stret olgeta,
dispela man i ken amamas.
Gutpela man i no inap pundaun,
na ol manmeri i no inap
lusim tingting long em.
 
Sapos Sng 57.7, 64.10 em i harim nius
bilong ol hevi i kamap,
em i no save pret.
Em i save bilip strong long Bikpela.
Em i no save wari na pret
long ol samting.
Na em i save,
ol birua bai i lus long pait.
Em 2 Ko 9.9 i save givim planti samting
long ol rabisman.
Stretpela pasin bilong en
i stap oltaim.
Na em bai i gat bikpela namba
long ples,
na ol bai i litimapim
nem bilong en.
10 Ol man nogut
i save lukim dispela samting
na ol i kros.
Ol i bel nogut long gutpela man,
na bihain ol i save bagarap olgeta.
Na ol i no inap
kisim gutpela samting
ol i bin wet long kisim.

112:4: Jop 11.17, Sng 97.11

112:7: Sng 57.7, 64.10

112:9: 2 Ko 9.9