Sapta 19
Jonatan i helpim Devit
Sol i tingting long kilim Devit i dai na em i toksave long pikinini man bilong en, Jonatan, na long ol ofisa bilong en. Tasol Jonatan i laikim Devit tumas, olsem na em i go lukim Devit na i tokim em olsem, “Papa bilong mi i laik kilim yu i dai. Olsem na tumora long moningtaim yu mas lukaut gut long yu yet. Yu mas i go hait long gaden. Orait na bai mitupela papa i wokabaut i go klostu long dispela hap yu hait long en na bai mi sanap wantaim papa na toktok wantaim em long yu. Na sapos mi painimaut wanem samting em i laik mekim long yu, orait bai mi tokim yu.”
Orait long moningtaim Jonatan tupela Sol i wokabaut na toktok, na Jonatan i litimapim nem bilong Devit na i tokim Sol olsem, “Papa, inap mi tokim yu long wanpela samting? I olsem. Yu no ken mekim pasin nogut long Devit, wokman bilong yu. Long wanem, em i no bin mekim wanpela rong long yu. Nogat. Olgeta samting em i bin mekim i bilong helpim yu tasol. Taim em i kilim Goliat, em i no wari long em yet bai i dai o bai em i stap gut. Olsem na long han bilong Devit, Bikpela i helpim yumi Israel moa yet, na i winim tru ol dispela birua. Na yu yet yu bin lukim na yu bin amamas tru. Em i no bin mekim rong na em i no gat asua long wanpela samting. Olsem na bilong wanem yu laik kilim em i dai nating? Sapos yu mekim olsem, orait bai yu gat asua.” Sol i harim dispela tok bilong Jonatan, orait na em i mekim strongpela promis olsem, “Mi tok tru long nem bilong Bikpela i stap oltaim, mi no ken kilim Devit i dai.” Sol i tok pinis, orait em i go, na bihain Jonatan i singautim Devit i kam, na i stori long em long tok papa i mekim. Bihain em i kisim Devit i go long Sol, na Devit i mekim wankain wok long king olsem bipo.
Sol i laik kilim Devit i dai
Wanpela taim bihain, ol Filistia na ol Israel i pait gen. Orait Devit wantaim ol soldia i go pait strong moa long ol Filistia na winim ol tru na ol Filistia i ranawe nabaut.
Bihain long dispela, Bikpela i salim wanpela spirit nogut i go long Sol gen na i bosim tingting bilong en. Long dispela taim Sol i sindaun insait long haus bilong en na i holim spia long han. Na Devit i stap wantaim em na i wok long paitim gita bilong en. 10 Orait Sol i tromoi spia long Devit bilong kilim em i dai. Tasol Devit i abrusim spia, na spia i sutim banis bilong haus tasol. Na Devit i ranawe i go.
Na long dispela nait 11 Sol Sng 59 Het tok i salim ol wokman i go was long haus bilong Devit, bai Devit i no ken ranawe na Sol i ken kilim em i dai long moning. Tasol Mikal, meri bilong Devit, i tokim Devit olsem, “Nau long dispela nait tasol yu mas ranawe. Sapos nogat, tumora ol bai i kilim yu i dai.” 12 Olsem na Mikal i kisim wanpela baklain na hangamapim long wanpela windo long haus na Devit i holim baklain na i go daun long graun na ranawe i go. 13 Devit i go pinis, orait Mikal i kisim wanpela giaman god ol i bin wokim long diwai na slipim dispela god long bet bilong Devit. Na em i kisim wanpela liklik pilo ol i bin wokim long gras bilong meme, na putim aninit long het bilong giaman god. Na bihain em i karamapim giaman god long wanpela longpela klos. 14 Orait na taim ol wokman bilong Sol i kam long kisim Devit, Mikal i tokim ol olsem, “Devit i gat sik.” 15 Orait ol i go bek long Sol na tokim em. Tasol em i tokim ol, “Yupela go bek na go insait long haus na lukim Devit. Na yupela i mas kisim em long bet na bringim em i kam na bai mi kilim em i dai.” 16 Orait ol i go bek na i go insait long haus na ol i lukim giaman god i stap long bet na pilo i stap aninit long het bilong en. 17 Ol i lukim pinis na ol i go tokim Sol. Na bihain Sol i askim Mikal olsem, “Bilong wanem yu trikim mi? Watpo yu bin larim birua bilong mi i ranawe?” Orait Mikal i bekim tok long em olsem, “Devit i tokim mi, sapos mi no helpim em long ranawe bai em i kilim mi. Olsem na mi helpim em.”
18 Taim Devit i ranawe, em i go lukim Samuel long taun Rama. Na Devit i stori long em long olgeta dispela samting Sol i bin mekim. Bihain Devit wantaim Samuel i go i stap long ples Naiot. 19 Na sampela man i tokim Sol olsem, “Devit i stap long ples Naiot, klostu long taun Rama.” 20 Olsem na Sol i salim ol man i go bilong holimpas Devit. Taim ol i kamap ol i lukim wanpela lain profet i wok long singsing na kalap kalap long pasin bilong profet. Na ol i lukim Samuel i stap hetman bilong ol dispela profet. Orait na spirit bilong Bikpela i kamap strong long ol dispela man bilong Sol na ol tu i singsing na kalap kalap. 21 Bihain Sol i harim tok long dispela samting, na em i salim ol arapela man i go na ol tu i mekim pasin olsem profet. Orait Sol i harim tok long dispela tu na em i salim sampela man moa i go, tasol ol tu i mekim pasin olsem ol profet. 22 Na bihain Sol yet i go long Rama na i wokabaut yet na i go kamap long bikpela hul wara long ples Seku. Orait em i askim ol man bilong Seku olsem, “Samuel na Devit i stap we?” Na ol i tok, “Tupela i stap long ples Naiot klostu long taun Rama.” 23 Orait em i wokabaut i go yet long rot na spirit bilong God i kamap strong long em, na em tu i singsing na kalap kalap long rot inap em i go kamap long ples Naiot. 24 Na 1 Sml 10.11-12 em i rausim ol klos bilong en olsem ol arapela man, na em tu i mekim pasin olsem profet, klostu long Samuel. Na long san na long nait em i pasim liklik laplap tasol na i slip i stap. Dispela samting i kamap long Sol, em i as bilong wanpela tok ol man i save autim. Dispela tok i olsem, “Olsem wanem, Sol tu i kamap profet, a?”

19:11: Sng 59 Het tok

19:24: 1 Sml 10.11-12