Sapta 18
Sol wantaim Devit i toktok pinis, orait bihain Jonatan, pikinini man bilong Sol, i givim bel bilong en moa yet long Devit na em i laikim Devit tru olsem em i laikim em yet. Na long dispela de Sol i kisim Devit i stap wantaim em na i no larim em i go bek long as ples. Na Jonatan i laikim Devit tumas, olsem na em i mekim wanpela strongpela promis long Devit bai em i laikim Devit oltaim. Na Devit tu i promis long Jonatan. Na Jonatan i rausim longpela klos bilong en na ol klos pait bilong en tu. Na em i kisim ol dispela samting wantaim bainat na banara na let bilong en na i givim long Devit. Na Devit i stap wantaim Sol, na Sol i save tokim Devit long kisim ol soldia i go pait long ol birua, na taim ol i pait, orait lain bilong Devit i save win. Olsem na Sol i mekim em i kamap wanpela namba wan ofisa bilong ami. Olgeta manmeri na ol ofisa bilong Sol i lukim Devit i kamap bikman na ol i belgut tru.
Sol i bel nogut long Devit
Bihain long Devit i kilim Goliat na ol soldia i pait pinis, ol i kam bek long ples. Orait ol meri bilong olgeta taun bilong Israel i kam ausait long taun bilong ol bilong bungim King Sol long rot. Ol i mekim ol song bilong amamas na ol i singsing wantaim. Na ol i wok long paitim ol kundu na naisim ol musik i gat belo. Na 1 Sml 21.11, 29.5 ol i mekim song olsem, “Sol i kilim planti tausen man. Na Devit i kilim planti planti tausen.” Sol i harim dispela song na em i no laikim tru. Na em i belhat na i tok, “Ol i ting Devit i bin kilim planti planti tausen man na mi bin kilim planti tausen tasol. Ating bihain bai ol i laikim em i kisim ples bilong mi tu na i kamap king.” Olsem na stat long dispela de Sol i ting long dispela samting na i bel nogut long Devit.
10 Long de bihain Sol i stap long haus bilong en na Bikpela i salim wanpela spirit nogut i kam long em. Na wantu dispela spirit nogut i bosim tingting bilong Sol na mekim Sol i singaut nabaut olsem longlong man tru. Long dispela taim Devit i wok long paitim gita bilong en, olsem em i save mekim long olgeta de. Na Sol i wok long holim spia bilong en 11 na i tingting olsem, “Nau bai mi sutim Devit long spia, na kilim em i dai.” Orait em i tromoi spia long Devit, tasol Devit i abrusim spia. Na Sol i mekim olsem tupela taim.
12 Sol i save Bikpela i stap wantaim Devit, na i bin givim baksait long Sol yet. Olsem na Sol i pret long Devit, 13 na em i no moa larim Devit i stap wantaim em long haus king. Nogat. Em i putim em i stap ofisa bilong 1,000 soldia long ami. Olsem na Devit i save kisim ol soldia i go pait long ol birua. 14 Tasol Bikpela i stap wantaim em na i helpim em, na olgeta samting em i mekim i save kamap gutpela. 15 Na Sol i lukim Devit i mekim gutpela wok tru, na em i pret moa yet long Devit. 16 Tasol olgeta manmeri bilong Israel na Juda i laikim Devit tumas, long wanem, em i gutpela ofisa bilong ol soldia.
Devit i maritim pikinini meri bilong Sol
17 Bihain Sol i ting olsem, “Mi laik bai Devit i mas i dai. Tasol nogut mi yet mi kilim em i dai. Mobeta em i pait long ol Filistia na ol Filistia bai i kilim em.” Olsem na Sol i tokim Devit, “Harim. Mi laik givim yu Merap, namba wan pikinini meri bilong mi na bai yutupela i marit. Mi laik yu baim em long kain pe olsem. Yu mas wok strong olsem soldia bilong mi na yu no ken pret. Na taim Bikpela i laik bai yumi pait long ol birua, orait yu mas i go pait long ol.” 18 Orait Devit i harim dispela tok bilong Sol na i bekim tok olsem, “Maski, mi no inap maritim em. Mi man nating tasol. Na tu ol lain famili bilong mi i no gat nem. Olsem na mi no inap maritim pikinini meri bilong yu.” 19 Tasol Sol i strong long Devit i maritim Merap na em i makim taim bilong tupela i ken marit. Tasol long de bilong marit, Sol i no givim em long Devit. Nogat. Em i givim Merap long narapela man, nem bilong em Adriel bilong taun Mehola.
20 Na bihain, Mikal, narapela pikinini meri bilong Sol, i pundaun tru long Devit na i laikim em tumas. Na Sol i harim tok long dispela samting na em i amamas. 21 Na em i tingting olsem, “Gutpela tru. Bai mi givim Mikal long Devit. Na bai mi salim Devit i go pait long ol Filistia, olsem pe bilong marit, na bai ol Filistia i ken kilim em i dai.” Olsem na Sol i tokim Devit gen, “Mi laik bai yu maritim pikinini meri bilong mi.” 22 Na Sol i tokim ol ofisa bilong en long go lukim Devit, taim Devit wanpela tasol i stap, na grisim em olsem, “King Sol i amamas long yu, na mipela ol ofisa bilong en tu i laikim yu. Na harim. Nau em i gutpela taim bilong yu maritim pikinini meri bilong en.” 23 Orait ol i go givim dispela tok long Devit. Tasol em i bekim tok olsem, “Yupela i ting mi maniman na mi gat nem bai mi inap maritim pikinini meri bilong king, a? Nogat tru. Mi rabis na mi man nating tasol. Olsem na mi no inap maritim em.”
24 Orait ol ofisa i go tokim Sol long olgeta tok bilong Devit. 25 Na Sol i ting long salim Devit i go pait long ol Filistia na bai ol Filistia i ken kilim Devit i dai. Olsem na em i tokim ol ofisa long i go tokim Devit gen. Em i tok olsem, “Mi laik bai Devit i givim mi wanpela samting tasol bilong baim meri. Mi laik bai Devit i kilim 100 soldia bilong Filistia bilong bekim rong bilong ol dispela birua bilong mi. Na em i mas katim skin bilong kok bilong dispela 100 man na bringim skin i kam long mi.” 26 Orait ol ofisa bilong Sol i go tokim Devit long tok bilong Sol. Na Devit i ting, dispela i gutpela pasin bilong baim pikinini meri bilong Sol na em i laikim tumas long kamap tambu bilong king. Na Sol i makim taim bilong bringim dispela skin. Tasol dispela taim i no kamap yet, 27 na Devit wantaim ol soldia bilong en i go na kilim 200 man bilong Filistia na katim skin bilong kok bilong ol na bringim i kam long king na kaunim ol. Em i mekim ol dispela samting bilong em i ken maritim pikinini meri bilong Sol. Olsem na Sol i givim pikinini meri bilong en, Mikal, long Devit na tupela i marit.
28 Nau Sol i save gut olsem, Bikpela i stap wantaim Devit na tu Mikal i laikim Devit tumas. 29 Olsem na Sol i pret moa yet long Devit na i no laik tru long em. Na Sol i stap birua bilong en oltaim.
30 Planti taim ol kepten bilong ami bilong Filistia i save bringim ol soldia i kam pait long ol Israel, tasol Devit wantaim ol lain soldia bilong en i save pait strong na winim ol. Ol arapela ofisa bilong Sol wantaim ol lain soldia bilong ol i no save pait strong olsem Devit. Olsem na ol manmeri i save givim biknem long Devit.

18:7: 1 Sml 21.11, 29.5