Sapta 2
God i kisim Elaija i go long heven
Bikpela i ting long kisim Elaija i go long heven long wanpela raunwin. Klostu dispela samting i laik kamap na Elaija tupela Elisa i lusim Gilgal na i wokabaut i go. Na Elaija i tokim Elisa olsem, “Yu wet i stap hia, long wanem, Bikpela i tokim mi long i go long Betel.” Tasol Elisa i bekim tok olsem, “Long nem bilong Bikpela i stap oltaim, mi tok tru tumas, mi mas i go wantaim yu.” Olsem na tupela i go wantaim long taun Betel.
I gat wanpela lain profet i stap long Betel, na ol i kam bungim tupela na ol i tokim Elisa olsem, “Nau Bikpela bai i kisim bikman bilong yu i go. Yu save long dispela o nogat?” Na Elisa i bekim tok long ol olsem, “Mi save pinis. Yupela i no ken tok moa long dispela samting.”
Tupela i stap yet long Betel na Elaija i tokim Elisa olsem, “Yu wet i stap hia, long wanem, Bikpela i tokim mi long i go long Jeriko.” Tasol Elisa i tok, “Long nem bilong Bikpela i stap oltaim, mi tok tru tumas, mi mas i go wantaim yu.” Olsem na tupela i go wantaim long taun Jeriko. I gat wanpela lain profet i stap long Jeriko, na ol i kam long Elisa na i tokim em olsem, “Nau Bikpela bai i kisim bikman bilong yu i go. Yu save long dispela o nogat?” Na Elisa i bekim tok long ol olsem, “Mi save pinis. Yupela i no ken tok moa long dispela samting.”
Tupela i stap yet long Jeriko na Elaija i tokim Elisa olsem, “Yu wet i stap hia, long wanem, Bikpela i tokim mi long i go long wara Jordan.” Tasol Elisa i tok, “Long nem bilong Bikpela i stap oltaim, mi tok tru tumas, mi mas i go wantaim yu.” Olsem na tupela i go wantaim. Na 50 bilong ol dispela lain profet i bihainim tupela i go. Tupela i go kamap long wara Jordan na i sanap klostu long wara. Tasol ol 50 profet i sanap longwe liklik long tupela. Orait Kis 14.21-22, Jos 3.15-17 Elaija i rausim longpela klos bilong en na i raunim na i paitim wara Jordan long dispela klos. Na wara i bruk long tupela hap na long namel graun i drai. Na tupela i wokabaut i go long hapsait bilong wara.
Tupela Lo 21.17 i wokabaut i go na Elaija i tokim Elisa olsem, “Klostu nau bai Bikpela i kisim mi na bai mi lusim yu. Olsem na yu laik bai mi mekim wanem samting bilong helpim yu pastaim?” Elisa i bekim tok olsem, “Yu bin kisim strong bilong God na yu mekim wok profet. Na mi laik yu givim dispela strong long mi, long wankain pasin olsem papa i save givim planti samting long namba wan pikinini man bilong en. Na bai mi inap kisim ples bilong yu na mekim wok profet.” 10 Elaija i bekim tok olsem, “Dispela samting yu askim mi long en, em i no isi long mi mekim. Tasol sapos yu lukim mi taim Bikpela i kisim mi i go, orait bai yu kisim dispela strong. Na sapos yu no lukim mi long taim mi go, orait yu no inap kisim.”
11 Tupela i wok long toktok na wokabaut i go, na wantu wanpela paia i kamap namel long tupela. Insait long dispela paia, tupela i lukim ol hos i pulim wanpela karis. Orait na wanpela raunwin i kisim Elaija i go long heven. 12 Elisa 2 Kin 13.14 i lukim Elaija i go na em i singaut olsem, “Papa bilong mi, papa bilong mi. Yu strongpela man bilong helpim Israel, olsem ol hos na karis bilong pait.” Elaija i go pinis na Elisa i no lukim em moa, olsem na Elisa i bel hevi tru na i brukim longpela klos bilong em yet long tupela hap, bilong soim sori bilong en. 13 Long taim Elaija i go antap, longpela klos bilong en i bin pundaun long graun. Orait nau Elisa i kisim na i go bek long wara Jordan na i sanap klostu long wara. 14 Na 2 Kin 2.8 em i kisim dispela longpela klos bilong Elaija, na i paitim wara long wankain pasin olsem Elaija i bin mekim. Na long taim em i paitim wara, em i tok, “God, Bikpela bilong Elaija, em i stap we?” Na wantu wara i bruk long tupela hap, na Elisa i wokabaut i go bek long hapsait.
15 Ol 50 profet bilong Jeriko i stap yet long dispela hap na ol i lukim dispela samting Elisa i mekim. Na ol i tok, “Lukim. Dispela strong bipo God i bin givim long Elaija, nau em i stap long Elisa.” Na ol i kam bungim em na ol i brukim skru na daunim het bilong ol i go daun long graun, bilong givim biknem long em. 16 Na ol i tokim Elisa olsem, “I gat 50 strongpela man long lain bilong mipela. Na mipela i laik bai ol i go painim bikman bilong yu. Nogut spirit bilong Bikpela i kisim em i go na lusim em i stap long wanpela maunten o long wanpela ples daun.” Tasol Elisa i tokim ol, “Maski. Yupela i no ken salim ol i go painim em.” 17 Tasol ol profet i strong tumas na ol i wok long askim em, olsem na Elisa i no laik pasim ol na em i tok, “I orait, yupela i ken salim ol i go.” Na ol i salim 50 man i go na ol i wok long painim Elaija inap long tripela de, tasol ol i no lukim em. 18 Elisa i stap long Jeriko na i wetim ol. Na taim ol i kam bek, em i tokim ol profet olsem, “Mi tok wanem? Tasol yupela i no laik harim tok bilong mi.”
Elisa i mekim wara i kamap gutpela
19 Elisa i stap yet long Jeriko, na ol man bilong taun i kam tokim em olsem, “Bikman, yu lukim, dispela taun i gutpela tru. Tasol wara i no gutpela. Na taim ol meri i gat bel i dringim dispela wara, ol i save karim pikinini hariap tumas, long taim ol pikinini i no bikpela yet long bel bilong mama. Olsem na ol pikinini i save dai.” 20 Na Elisa i tokim ol olsem, “Yupela go kisim wanpela nupela dis na putim sampela sol long en na bringim i kam.” Orait ol i mekim olsem Elisa i tok. 21 Na Elisa i go long hul wara na i tromoi dispela sol long en, na em i tok, “Bikpela i tok olsem, ‘Mi Bikpela, mi mekim dispela wara i kamap gutpela. Na bai wara i no moa mekim ol man i dai na i no moa mekim ol meri i karim ol pikinini bipo long taim bilong ol.’ ” 22 Orait wara i kamap gutpela, olsem Elisa i tok, na i stap olsem i kam inap nau.
Ol mangi i tok bilas long Elisa
23 Bihain Elisa i lusim Jeriko na i wokabaut i go long Betel. Na planti mangi bilong taun i stap ausait long taun na ol i lukim em, na ol i tok bilas long Elisa olsem, “E, yu hetkela, yu raus. Yu klia long dispela hap.” 24 Elisa i tanim na i lukluk strong long ol na em i tok, “Mi tok tru, Bikpela i ken bagarapim yupela.” Na kwiktaim tupela bea i lusim bus na i kam kilim i dai 42 bilong ol dispela mangi na i brukim nabaut ol bodi bilong ol.
25 Elisa i lusim dispela hap na i go olgeta long maunten Karmel. Na bihain em i lusim Karmel na i go bek long Samaria.

2:8: Kis 14.21-22, Jos 3.15-17

2:9: Lo 21.17

2:12: 2 Kin 13.14

2:14: 2 Kin 2.8