Sapta 8
Ol Israel i lotu long ol giaman god na Bikpela i kotim ol
Bikpela i tok olsem, “Winim biugel bilong kirapim pait. Ol birua i kam hariap na pait long haus bilong mi, olsem tarangau i flai hariap i kam daun long graun bilong kisim abus. Ol manmeri bilong mi i bin brukim kontrak mi bin mekim wantaim ol, na ol i sakim tok bilong mi. Ol Israel i save tok, ‘Yu God bilong mipela, na mipela i save long yu.’ Tasol nogat. Ol i bin lusim gutpela na stretpela pasin, olsem na ol birua bai i ranim ol.
“Ol manmeri bilong mi i bin makim ol lida na mi no orait long ol. Ol i wokim ol giaman god long silva na gol bilong ol. Olsem na bai mi bagarapim ol dispela manmeri. Mi no laikim tru dispela bulmakau gol ol Samaria i save lotu long en. Mi kros tru long ol. Mi laik bai ol i ken lusim pasin nogut bilong ol kwiktaim. Tasol ating nogat. Wanpela wokman bilong Israel i wokim dispela giaman god. Dispela samting em i no God. Em i piksa nating tasol. Bai mi brukim dispela bulmakau na em bai i kamap olsem pipia nating. Pasin Snd 22.8, Hos 7.9, 10.12-13 nogut bilong ol i olsem liklik win tasol, na samting i kamap long dispela pasin bai i bagarapim ol, olsem traipela raunwin bilong bagarapim man. Na ol i olsem gaden wit i no karim kaikai, na i no gat wit bilong wokim bret. Tasol sapos dispela wit nogut i karim hap kaikai, maski, ol man bilong narapela kantri tasol bai i kam kaikai. Ol Israel i no gutpela moa. Ol i kamap wankain olsem ol arapela kantri. Nau ol i olsem sospen graun i bruk, na ol i no inap mekim wok bilong mi. Ol i bikhet tru olsem ol wel donki, na ol i bihainim laik bilong ol yet. Na ol i go askim ol Asiria long helpim ol, na ol i salim mani long ol arapela kantri bilong grisim ol king bilong helpim ol. 10 Tasol nau bai mi bungim ol wantaim na mekim save long ol. Liklik taim tasol na king bilong Asiria bai i daunim ol tru na putim bikpela hevi nogut long ol, na ol bai i kamap liklik lain tasol.
11 “Ol Israel i wokim planti alta bilong mekim ol ofa bilong rausim sin, tasol ol dispela ofa i no stret, olsem na ol i mekim planti sin tasol. 12 Mi raitim planti lo tru bilong ol. Tasol ol i lukim ol dispela lo olsem ol narakain pasin bilong ol arapela lain tasol, na ol i no bihainim. 13 Ol i mekim planti ofa na kaikai mit bilong ofa. Tasol mi, Bikpela mi no amamas long ol dispela ofa. Olsem na nau bai mi tingim sin bilong ol na mekim save long ol. Bai mi salim ol i go kalabus gen long Isip.
14 “Ol Ais 29.23, Jer 17.27, Amo 2.5 Israel i ting ol king i gat strong inap long helpim ol, na ol i wokim ol haus bilong king. Tasol ol i lusim tingting long dispela samting, mi God, mi bin wokim ol manmeri. Na ol Juda tu i gat asua, long wanem, ol i wokim ol taun i gat strongpela banis, na ol i ting bai ol i stap gut. Tasol maski, bai mi tromoi paia i kam bilong kukim ol dispela taun wantaim ol dispela haus bilong king.”

8:7: Snd 22.8, Hos 7.9, 10.12-13

8:14: Ais 29.23, Jer 17.27, Amo 2.5