Sapta 3
Yupela Israel, yupela olgeta lain Bikpela i bin kisim long Isip na bringim i kam, yupela harim dispela tok em i bin givim long yupela. Em i tok olsem, “I gat planti lain manmeri i stap long graun. Tasol mi makim yupela tasol bilong i stap lain bilong mi, na mi save lukautim yupela gut. Olsem na taim mi lukim yupela i gat bikpela asua, bai mi mekim save long yupela bilong bekim olgeta sin bilong yupela.”
Sapos God i givim tok, orait profet i mas autim
Olsem wanem tupela man inap wokabaut wantaim, sapos tupela i no pasim tok pastaim?
Sapos laion i no kisim wanpela abus long bus, bilong wanem bai em i singaut? Na sapos wanpela yangpela laion i stap insait long hul bilong ston na em i no kaikai abus, bilong wanem bai em i singaut?
Sapos wanpela umben i no gat hap abus bilong trikim pisin, olsem wanem bai pisin i go insait long en? Na sapos wanpela abus i no i go insait long umben, olsem wanem bai maus bilong umben i pas?
Sapos ol i winim biugel insait long wanpela taun, bilong toksave long ol manmeri long pait i laik kamap, ating ol manmeri i no save pret, a?
Olsem tasol, sapos wanpela taun i bagarap, yupela i ting Bikpela i no salim dispela bagarap i kam, a?
Tru tumas, olgeta samting God, Bikpela i laik mekim, em i save autim pastaim long ol wokman bilong en, em ol profet, na bihain em i save mekim olsem em i bin tok.
Taim man i harim laion i singaut strong, ating dispela man i no inap pret, a? Na taim God, Bikpela i givim tok long wanpela man, ating dispela man i no inap autim, a? Nogat. Em bai i autim.
Amos i tok long taun Samaria bai i bagarap
Yupela singaut long ol man i stap long ol bikpela haus bilong taun Asdot na bilong kantri Isip, na tokim ol olsem, “Yupela olgeta i mas i go bung long ol maunten bilong Samaria, na lukim ol manmeri i paul nabaut, na lukim ol kain pasin nogut ol i mekim.”
10 Bikpela i tok olsem, “Ol dispela manmeri bilong Samaria i save kisim ol samting long pasin bilong stil na pait na pulapim long ol haus bilong ol. Ol i no save long mekim stretpela pasin. Nogat tru. 11 Olsem na wanpela lain birua bai i raun insait long kantri bilong ol na bagarapim ol strongpela banis bilong ol taun na kisim olgeta gutpela samting i stap insait long ol bikpela haus bilong ol.”
12 Na Bikpela i tok moa olsem, “Sapos laion i kaikai wanpela sipsip na wasman bilong dispela sipsip i traim long kisim bek gen, bai em i lukim ol hap pipia tasol i stap, olsem tupela bun bilong lek na hap bilong yau. Na God bai i mekim wankain pasin long ol manmeri i stap long Samaria, em biktaun bilong kantri Israel. Na dispela ol manmeri i save sindaun amamas, ol bai i bagarap. Liklik lain bilong ol tasol bai i stap gut. I olsem ol gutpela samting bilong taun bai i bagarap olgeta, na liklik hap bilong lek bilong bet tasol bai i stap.”
13 God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Yupela putim yau gut na toksave long ol lain tumbuna bilong Jekop. 14 Taim 2 Kin 23.15 mi mekim save long ol Israel bilong bekim sin bilong ol, bai mi bagarapim ol alta bilong taun Betel. Na bai mi brukim ol kom i stap long ol kona bilong olgeta alta, na bai ol kom i pundaun long graun.* Ol Israel i save wokim ol samting olsem kom bilong bulmakau na putim long ol kona bilong ol alta bilong ol. Lukim Kisim Bek 27.2. 15 Bai mi bagarapim ol gutpela haus ol man i bin wokim bilong taim bilong kol, na ol naispela haus win ol i bin wokim bilong taim bilong san. Ol haus ol i bin bilasim long tit bilong elefan, ol bai i bruk olgeta na i kamap pipia nating. Na olgeta bikpela haus bai i bagarap olgeta.”

3:14: 2 Kin 23.15

*3:14: Ol Israel i save wokim ol samting olsem kom bilong bulmakau na putim long ol kona bilong ol alta bilong ol. Lukim Kisim Bek 27.2.