Buk Song bilong Lotu
o Ol Sam
Tok i go pas
Dispela buk em i olsem Buk Song bilong Lotu bilong ol Israel. Sampela bilong ol song i stap long dispela buk ol i bin singim long taim ol i bung bilong lotu long haus bilong God long Jerusalem. Na sampela i olsem ol prea ol manmeri i ken autim long taim bilong lotu o long taim ol wan wan man na meri i gat hevi bilong ol yet.
I luk olsem planti man i bin raitim ol dispela song na prea long ol kain kain taim. Na bihain, ol arapela man i bin bungim na mekim i kamap olsem wanpela buk.
Ol dispela song na prea i gat ol kain kain as tingting bilong ol. I gat
ol song bilong litimapim nem bilong God
na ol prea bilong autim na lusim sin
na ol prea bilong kisim helpim long taim bilong traim na hevi
na ol song bilong bikpela de bilong makim nupela king
na ol song bilong autim bilip long God
na ol song bilong givim tenkyu long God
na ol prea bilong autim bel hevi na wari
na ol prea bilong askim God long bagarapim ol birua
na ol song i soim gutpela pasin bilong ol manmeri i mas bihainim.
Ol dispela song na prea i karamapim olgeta sait bilong laip bilong yumi manmeri. Yumi gat taim bilong amamas na taim bilong bel hevi. I gat taim bilong yumi i stap yangpela na strongpela na taim bilong yumi stap lapun. Sampela taim yumi save sik na sampela taim yumi save belgut. Ol song bilong Buk Song i fit stret long olgeta dispela kain taim yumi save bungim long laip bilong yumi, olsem na bipo yet i kam inap nau ol dispela song i bin strongim bilip na helpim tru laip bilong ol manmeri bilong God.
Aninit long ol het tok bilong planti song yu bai lukim ol toksave i stap. Dispela ol toksave i kam long tok Hibru yet. Sampela taim ol i tok long husat i bin raitim song na long wanem taim ol i bin raitim. Na sampela taim ol i gat tok long ol lain bilong mekim musik i mas bihainim wanem nek o mekim wanem kain musik long taim ol i singim song. Tasol long planti hap bilong ol dispela toksave, tok Hibru i no klia tumas, na i hat tru long tanim long tok Pisin.
Buk 1* Long tok Hibru yet, ol i wokim Buk Song long 5-pela hap ol i kolim 5-pela buk. Long pinis bilong ol wan wan buk i gat tok bilong litimapim nem bilong God.
Song 1
(Song 1-41)
Pasin bilong stretpela man na man nogut
Man Sng 26.4, Snd 14.15, Jer 15.17 i no save bihainim
tok bilong ol man nogut,
na i no save wokabaut long rot
bilong ol man bilong mekim sin,
na i no save sindaun
wantaim ol man
bilong tok bilas long God,
dispela man i ken amamas tru.
Dispela Jos 1.8, Sng 119.1, 119.35, 119.47, 119.92 man i save laikim tumas
lo bilong God,
na em i save tingting
long dispela lo
long san na long nait.
Dispela Ais 3.10, Jer 17.8, Ese 47.12 man i olsem diwai
ol man i bin planim
klostu long wara.
Em i save karim kaikai
long taim bilong em stret,
na lip bilong en i no save drai.
Olgeta samting em i mekim
i save kamap gutpela.
 
Ol man nogut i no olsem.
Nogat tru.
Ol i olsem skin rais
win i save rausim i go.
Olsem na bai ol man nogut
i no inap winim kot bilong God.
Na ol man bilong mekim sin
bai i no inap i stap insait
long lain bilong ol stretpela man.
God Nah 1.7, Jo 10.14, 2 Ti 2.19 i save amamas tru long pasin
bilong ol stretpela man.
Tasol ol man i mekim pasin nogut,
ol bai i lus olgeta.

*^ Long tok Hibru yet, ol i wokim Buk Song long 5-pela hap ol i kolim 5-pela buk. Long pinis bilong ol wan wan buk i gat tok bilong litimapim nem bilong God.

1:1: Sng 26.4, Snd 14.15, Jer 15.17

1:2: Jos 1.8, Sng 119.1, 119.35, 119.47, 119.92

1:3: Ais 3.10, Jer 17.8, Ese 47.12

1:6: Nah 1.7, Jo 10.14, 2 Ti 2.19