Sapta 2
Olkain pasin bilong amamas i olsem samting nating
Mi bin tingting long traim olkain pasin bilong amamas. Na mi ting long pinisim laik bilong mi. Tasol dispela pasin tu i no gat as bilong en. Mi bin painimaut olsem, pasin bilong lap em i longlong pasin tasol. Na pasin bilong amamas i no save helpim yumi liklik. Mi wok yet long painimaut as bilong gutpela tingting, olsem na mi traim pasin bilong dring wain na olkain pasin bilong amamas. Mi laik painimaut wanem samting i gutpela bilong ol manmeri i ken mekim long dispela liklik taim ol i stap long graun.
Mi 1 Kin 10.23-27, 2 Sto 9.22-27 bin mekim planti bikpela wok. Mi wokim ol bikpela bikpela haus bilong mi yet, na mi planim ol gaden wain. Mi bin planim ol gaden kaikai na ol gaden i gat olkain diwai i save karim gutpela kaikai. Mi wokim ol liklik raunwara bilong kisim wara bilong kapsaitim long ol dispela diwai. Mi 1 Kin 4.23 bin baim planti wokboi na wokmeri nating. Na ol pikinini bilong ol dispela wokboi na wokmeri i kamap wokboi na wokmeri bilong mi. Na mi gat planti lain bulmakau na sipsip. Ol man i bin i stap long Jerusalem bipo i no gat planti bulmakau na sipsip olsem mi. Mi 1 Kin 10.10, 10.14-22 bin kisim planti silva na gol long ol provins bilong mi na long ol king bilong ol arapela kantri. Mi bungim sampela lain man na meri bilong singim ol song na mekim mi amamas. Na mi kisim planti meri bilong mekim bel bilong mi i amamas tru.
Mi 1 Sto 29.25 kisim ol dispela samting na mi kamap bikman tru. Ol man i bin i stap long Jerusalem bipo i no gat planti samting olsem mi. Na long dispela taim mi stap saveman yet. 10 Mi no bin pasim laik bilong mi liklik. Nogat tru. Long taim mi laikim wanpela samting, orait mi kisim tasol. Na mi bin amamas tru long olgeta wok mi bin mekim. Na dispela amamas i olsem pe bilong dispela wok. 11 Tasol bihain mi tingting gut long ol dispela samting mi bin mekim long hatwok bilong mi, na mi pilim olsem, olgeta dispela samting i olsem samting nating tasol na i no inap long helpim mi liklik. I olsem man i ran i go bilong holimpas win. 12 Mi mekim ol dispela samting pinis, orait long taim narapela man i senisim mi na kamap king, bai em inap mekim wanem arapela kain samting? Nogat tru.
Gutpela tingting i olsem samting nating
Olsem na mi wok long tingting long as bilong gutpela tingting na long as bilong olkain longlong pasin. 13 Mi tingting pinis na mi save olsem, gutpela tingting i winim tru olkain longlong pasin, olsem tulait i save winim tudak. 14 Ol saveman i save lukim gut rot ol i bihainim, tasol ol longlong man i olsem ol man i wokabaut long tudak. Dispela i tru, tasol mi save long narapela samting tu. I olsem. Pinis bilong saveman i wankain olsem pinis bilong longlong man. 15 Na mi tingting olsem, samting i laik kamap long ol longlong man bai i kamap long mi tu. Olsem na dispela olgeta save bilong mi bai i helpim mi olsem wanem? Na mi tingting moa olsem, gutpela save tu i olsem samting nating. 16 Long taim bihain, ol manmeri bai i lusim tingting long yumi olgeta. Maski yumi longlong man o yumi saveman, bai ol i no moa tingim yumi. Long taim bilong dai, saveman i no inap winim longlong man. Nogat. Yumi olgeta i mas i dai. 17 Olsem na mi les tru long laip bilong mi, long wanem, olgeta samting i kamap long graun i save givim bikpela hevi long mi. Ol dispela samting i no gat as bilong en. I olsem man i ran i go bilong holimpas win.
Hatwok i no gat as bilong en
18 Mi save pinis, mi bai lusim ol dispela samting mi bin hatwok long kamapim, na man i senisim mi bai i kisim. Olsem na mi les tru long ol dispela samting. 19 Na dispela man bai i senisim mi, mi no save bai em i saveman o longlong man. Tasol em bai i bosim olgeta samting mi bin hatwok long kamapim long gutpela save bilong mi. Dispela pasin tu i no gat as bilong en. 20 Olsem na mi tingting long ol dispela hatwok mi bin mekim na mi bel nogut tru. 21 Mi tingting olsem, i gat sampela man i bin skul gut long wok na i gat gutpela save na tingting, na ol i bin wok hat na kisim planti samting. Na bihain ol i dai na ol arapela man i kisim nating ol dispela samting bilong ol. Dispela pasin i nogut tru, na i no gat as bilong en. 22 Oltaim yumi save hatwok na tingting planti long ol samting, tasol dispela i bekim wanem gutpela samting long yumi? 23 Taim Jop 5.7, 14.1 yumi stap long dispela graun, olgeta samting i save mekim yumi i wari tru na i bel hevi. Na long nait yumi wok yet long tingting planti na i no gat malolo bilong yumi. Dispela pasin tu i no gat as bilong en.
24 Yumi Sav 3.13, 5.17, 9.7, Ais 56.12, Lu 12.19, 1 Ko 15.32 save kaikai na dring, na amamas long wok bilong yumi. Dispela i no samting bilong yumi man tasol. Nogat. God yet i as bilong en. 25 Sapos God i no larim yumi i kaikai na amamas, olsem wanem na yumi inap mekim dispela pasin? 26 Sapos Jop 32.8, Snd 2.6 God i laikim sampela manmeri, orait em i save givim gutpela save na tingting long ol na mekim ol i amamas. Tasol sapos God i no laikim sampela, orait em i save mekim ol i hatwok long bungim planti samting bilong givim long ol manmeri God i laikim. Dispela pasin tu i no gat as bilong en. I olsem man i ran i go bilong holimpas win.

2:4: 1 Kin 10.23-27, 2 Sto 9.22-27

2:7: 1 Kin 4.23

2:8: 1 Kin 10.10, 10.14-22

2:9: 1 Sto 29.25

2:23: Jop 5.7, 14.1

2:24: Sav 3.13, 5.17, 9.7, Ais 56.12, Lu 12.19, 1 Ko 15.32

2:26: Jop 32.8, Snd 2.6