Sapta 12
Ol man i laikim tumas gutpela tingting, ol i save amamas long taim narapela man i stretim rong bilong ol. Tasol sapos man i no laik bai narapela man i stretim rong bilong en, em i olsem longlong man tru.
Sapos man i bihainim gutpela pasin, orait Bikpela i amamas na belgut long em. Tasol sapos man i tingting long mekim pasin nogut long arapela man, orait Bikpela i tok, bai em i mas bagarap.
Sapos man i mekim pasin nogut, dispela i no inap helpim em long sindaun gut na i stap strong. Tasol man i bihainim stretpela pasin, em i olsem diwai i gat rop i go daun tru na ol man i no inap kamautim.
Sapos meri bilong wanpela man i save mekim gutpela pasin, orait dispela i givim biknem long man bilong en. Tasol sapos meri i mekim kain kain pasin nogut na man bilong en i sem, orait dispela meri i olsem sik nogut i wok long bagarapim bun bilong man bilong en.
Ol stretpela man i tingting oltaim long mekim pasin i stret. Tasol ol man nogut i tingting oltaim long kain kain pasin bilong giamanim ol manmeri.
Toktok bilong ol man nogut i olsem man i sanap hait na i redi long kilim man i dai. Tasol toktok bilong ol stretpela man i save helpim ol manmeri long taim ol i gat hevi na ol dispela manmeri i ken i stap gut.
Sapos man i mekim pasin nogut, em bai i bagarap na i pinis olgeta. Tasol ol lain bilong ol stretpela man bai i stap gut.
Sapos man i gat gutpela tingting, orait ol manmeri bai i litimapim nem bilong en. Tasol sapos tingting bilong man i kranki, ol i save daunim nem bilong en.
Sapos wanpela man nating i gat wanpela wokboi tasol long haus bilong en, dispela em i gutpela, na i winim man i ting em i bikman, tasol em i sot long kaikai.
10 Ol stretpela man i save marimari long ol animal bilong ol, na lukautim ol gut. Tasol ol man nogut i save mekim nogut tru long ol animal bilong ol.
11 Man i lukautim gut gaden bilong en, em bai i kisim planti kaikai. Tasol man i no gat gutpela tingting, em i save hatwok nating long ol kain kain wok i no inap helpim em.
12 Ol man nogut i lukim sampela man i mekim pasin nogut na kisim planti samting, na ol i mangal tumas long ol dispela samting. Tasol ol stretpela man i save kisim planti samting long gutpela pasin bilong ol.
13 Tok nogut bilong ol man nogut i save kalabusim ol yet. Tasol sapos trabel i painim ol stretpela man, ol inap abrusim.
14 Sapos toktok na pasin bilong yu i gutpela, dispela bai i helpim yu long stap gut.
15 Ol man i no gat gutpela tingting, ol i save ting pasin bilong ol tasol i gutpela. Tasol ol man i gat gutpela tingting, ol i save larim ol arapela man i givim tingting long ol.
16 Ol man i no gat gutpela tingting, ol i save belhat kwik long man i mekim wanpela samting long ol. Tasol sapos ol man i tok nogut long man i gat gutpela tingting, orait em i no save wari long dispela tok.
17 Sapos witnes long kot em i man bilong tok tru, orait em i save autim stretpela tok tasol. Tasol sapos em i man bilong giaman, orait em i save paulim kot.
18 Sapos man i no tingting gut na i tok, orait tok bilong en inap bagarapim bel bilong narapela man olsem bainat i sutim em. Tasol tok bilong man i gat gutpela tingting i save helpim ol man olsem gutpela marasin.
19 Tok giaman i save stap sotpela taim tru na ol man i lusim tingting long en. Tasol tok tru i save stap oltaim.
20 Ol man i tingting long mekim pasin nogut, ol i save giamanim ol yet. Tasol man i tingting long helpim ol manmeri long sindaun gut, bai em yet i amamas.
21 Ol stretpela man i no save painim trabel. Tasol ol man i save mekim pasin nogut i save kisim planti trabel.
22 Bikpela i belhat na i birua tru long olgeta man i save tok giaman. Tasol em i save amamas long ol man i bihainim pasin tru.
23 Man i save long gutpela pasin bilong mekim ol samting, em i no save autim kwik gutpela tingting bilong en. Tasol man i no gat gutpela tingting, em i save mauswara moa yet. Tasol ol manmeri i harim tok bilong en na ol i save em i olsem longlong man.
24 Man bilong wok hat bai i kamap bosman. Tasol ol lesman bai i kamap wokboi nating.
25 Sapos man i save wari oltaim, em bai i bel hevi tru na tingting bilong en bai i bagarap. Tasol sapos man i mekim gutpela tok long wantok bilong en, orait wantok bai i belgut tru.
26 Ol stretpela man i save soim gutpela rot long ol wantok bilong ol. Tasol ol man bilong mekim pasin nogut i save lusim gutpela rot na i go paul.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.
27 Sapos ol lesman i go bilong sutim abus, ol bai i no inap kisim. Tasol ol man bilong wok hat, ol i nambawan man tru.
28 Man i bihainim stretpela pasin em bai i kisim laip na i stap gut. Sapos yumi bihainim dispela gutpela rot bai yumi no inap i dai.

*12:26: Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.