Sapta 5
Yupela ol Jerusalem, yupela ol lain bilong pait, yupela i mas sori na katim nabaut skin bilong yupela. Ol birua i banisim yumi pinis. Ol i laik pait long lida bilong Israel.
God i promis bai wanpela hetman i kamap long Betlehem
Bikpela Mt 2.6, Lu 2.4, Jo 7.42 i tok olsem, “Betlehem Efrata, yu liklik taun tru namel long olgeta taun bilong Juda, tasol wanpela man bilong yu bai i kamap hetman na em bai i bosim ol Israel long nem bilong mi. Long bipo tru namba wan tumbuna bilong en i kamap, na lain bilong en i stap yet.”
Olsem na Bikpela bai i larim ol manmeri bilong em yet i stap long han bilong ol birua inap long taim wanpela meri Bikpela i makim, em i karim wanpela pikinini man. Orait long dispela taim ol wantok bilong dispela man ol i wok kalabus long ol arapela kantri, ol bai i kam bek na bung wantaim ol lain bilong ol gen. Taim dispela hetman i kamap em bai i bosim ol manmeri bilong em yet long strong na biknem bilong God, Bikpela bilong en. Na ol manmeri bai i stap gut, long wanem, olgeta pipel bilong olgeta kantri bai i save long strong bilong en. Na bai em i givim bel isi long olgeta manmeri, na pasin birua i no ken kamap moa.
Taim ol Asiria i kam long graun bilong yumi na i brukim ol banis bilong ol strongpela taun bilong yumi, bai yumi makim ol strongpela lida tru bilong bosim ol soldia na bai yumi salim ol i go pait long ol birua. Na bai ol i pait strong long ol Asiria na winim ol na kisim kantri Nimrot,* Ol i kolim kantri Asiria long dispela nem “kantri Nimrot,” long wanem, Nimrot em i man i bin wokim taun Ninive, em biktaun bilong ol Asiria. Lukim Stat 10.8-12. em kantri bilong ol, na long dispela pasin dispela hetman bai i kisim bek yumi long han bilong ol dispela Asiria i laik mekim nogut long yumi.
Na ol dispela lain Israel ol birua i no bagarapim, bai ol i kamap man bilong helpim ol arapela lain, olsem wara bilong nait Bikpela i save salim i kam daun long gras na olsem ren i save mekim ol diwai samting i kamap gutpela. Na bai ol i mekim dispela long strong bilong God tasol, i no long strong bilong ol yet. Dispela lain bilong Israel bai i stap namel long ol arapela lain olsem laion i wok long painim abus long bus o i laik kaikai ol sipsip long banis. Em i go namel long ol sipsip na i kalap antap long ol na brukim ol nabaut, na bai i no gat wanpela man bilong helpim ol sipsip. Olsem tasol ol Israel bai i daunim olgeta birua bilong ol na pinisim ol.
10 Bikpela i tokim ol Israel olsem, “Long dispela taim bai mi bagarapim ol samting bilong pait. Bai mi rausim ol hos na bagarapim ol karis. 11 Na bai mi bagarapim olgeta banis bilong ol taun bilong yupela, na bai yupela i no inap hait long ol. 12 Bai mi rausim olgeta marila na posin samting bilong yupela, na bai mi no larim ol glasman bilong yupela i stap moa. 13 Bai mi rausim olgeta giaman god na olgeta pos ston i gat piksa bilong ol giaman god. Na bai yupela i no ken lotu moa long ol samting yupela yet i bin wokim. 14 Bai mi kamautim ol pos i gat piksa bilong god meri Asera, na bai mi rausim ol long ol ples bilong yupela. Na bai mi bagarapim ol taun bilong yupela. 15 Bai mi belhat tru na bekim bikhetpasin bilong ol dispela lain manmeri i save sakim tok bilong mi.”
God i kotim ol Israel long ol rong bilong ol,
tasol bihain em bai i mekim ol i kamap lain manmeri tru bilong en
(Sapta 6-7)

5:2: Mt 2.6, Lu 2.4, Jo 7.42

*5:6: Ol i kolim kantri Asiria long dispela nem “kantri Nimrot,” long wanem, Nimrot em i man i bin wokim taun Ninive, em biktaun bilong ol Asiria. Lukim Stat 10.8-12.