Song 122
Song bilong amamas long Jerusalem
Devit i raitim dispela song. Em i song bilong ol lain i wokabaut i go long ples bilong lotu.
Ol Ais 2.3, Sek 8.21 i tokim mi olsem,
“Goan, yumi go
long haus bilong Bikpela.”
Ol i tok olsem na mi belgut tru.
Orait nau mipela i kamap pinis
na i sanap insait long banis
bilong Jerusalem.
 
Ol i bin wokim gen Jerusalem
na em i gutpela tumas.
Ol lain bilong Israel i save kam hia
bilong tenkyu long Bikpela,
olsem bipo em i bin tokim ol
long mekim.
Long dispela ples haus kot i stap
na king i save harim kot
na stretim tok.
 
Yupela i mas prea
bai ol Jerusalem
i ken sindaun gut.
Yupela beten olsem,
“Ol manmeri i laikim Jerusalem,
ol i ken i stap gut tru.
Ol manmeri i stap insait
long banis bilong Jerusalem,
ol i ken sindaun gut
na i no gat pait.
Na king wantaim ol hetman tu
i ken sindaun gut.”
Mi tingim ol pren na wantok,
na mi tok olsem
long Jerusalem,
“Yu ken i stap gut
na i no gat pait.”
Mi tingting long haus bilong God,
Bikpela bilong yumi,
olsem na mi beten
bai olgeta samting bilong yu
i ken kamap gut tru.

122:1: Ais 2.3, Sek 8.21