Sapta 12
Song bilong tenkyu
Long dispela taim yupela Israel bai i singim song olsem,
“Bikpela, mi litimapim nem
bilong yu.
Yu bin belhat long mi,
tasol belhat bilong yu i pinis,
na yu mekim gut long mi.
Na nau bel bilong mi i stap gut.
 
“God Kis 15.2, Sng 118.14 i bin kisim bek mi.
Na bai mi bilip strong long em
na mi no ken pret.
God, Bikpela i save mekim mi
i stap strong
na mi singim song
bilong litimapim nem bilong en.
Long wanem, em i bin kisim bek mi.”
Hul Jo 4.10, 4.13, 7.37-38 wara i no save pinis, em i save givim wara long ol samting, na ol i stap gut. Bikpela i olsem dispela wara i no save pinis. Oltaim em i save helpim yupela na mekim yupela i stap strong. Olsem na yupela bai i amamas long i go long Bikpela na askim em long helpim yupela. Na long dispela taim bai yupela i singim song olsem,
“Kolim nem bilong Bikpela
na singaut long em
na tok tenkyu long em.
Tokaut long olgeta lain manmeri
long ol bikpela wok
em i bin mekim,
na tokim ol long em i gat biknem.
Singim ol song
na litimapim nem bilong Bikpela.
Em i kisim biknem
long ol gutpela gutpela wok
em i mekim.
Tokim olgeta lain manmeri
long ol gutpela gutpela wok
bilong en.
God bilong Israel
em i God bilong mekim gutpela
na stretpela pasin olgeta.
Em i gat biknem
na em i stap wantaim yupela
ol manmeri bilong Saion.
Olsem na yupela i mas amamas
na singaut strong
na singim song long em.”
Aisaia i autim tok bilong God long ol kantri nabaut
(Sapta 13-23)

12:2: Kis 15.2, Sng 118.14

12:3: Jo 4.10, 4.13, 7.37-38