Song 42
Beten bilong man i stap longwe long ples bilong en
Dispela song em kain song ol i kolim Mas-kil, bilong ol lain Kora. Em i song bilong man i bosim musik.
Wel Sng 119.131 abus i save dai long wara
na i ran i go long liklik wara
bilong dring.
Na olsem tasol, God,
mi laikim tumas
bai mi stap klostu long yu.
God, Sng 42.11, 43.5, 63.1, 143.6, Jer 10.10, Dan 6.26, Mt 26.63, Ro 9.26 yu God i gat laip,
na mi laikim yu tumas,
olsem man, nek bilong en i drai
na i laik dringim wara.
God, wanem taim
bai mi ken i go long yu
na lotu long yu?
Oltaim Sng 80.5 ol man
i save askim mi olsem,
“God bilong yu i stap we?”
Olsem na mi wok long krai oltaim.
Aiwara bilong mi
i olsem kaikai bilong mi
long san na long nait.
Mi 1 Sml 1.15, Jop 30.16, Sng 95.2, 100.4, Ais 30.29 save tingting
long gutpela taim bipo,
na bel bilong mi i hevi tumas.
Bipo mi save wokabaut
wantaim planti manmeri,
na mi go paslain
na bringim ol i go
long haus bilong God.
Mipela i save wokabaut i go
na singaut bilong amamas,
na mekim ol song
bilong tenkyu long God.
Long dispela taim mipela olgeta
i bung long de bilong lotu.
Bilong Sng 9.1, 38.6, Mt 26.38 wanem mi bel hevi oltaim?
Bilong wanem bel bilong mi
i kirap nogut?
Mi mas bilip long God
na wetim em i helpim mi.
Em i God bilong mi
na em i save helpim mi.
Olsem na bai mi
litimapim nem bilong en gen.
 
Bel bilong mi i hevi moa,
olsem na mi tingting long yu.
Mi stap long hap bilong Jordan,
na long maunten Hermon
na maunten Misa,
na mi tingim yu gen.
Solwara Sng 69.1-2, 88.7, Jna 2.3 i daun tumas i save singaut
long narapela solwara i daun moa.
Na wara i ran long ples ston
na i kapsait i go daunbilo,
dispela wara i save pairap
moa yet.
Yu save mekim biksi i bruk
na kalap nabaut,
na karamapim graun long nambis.
Olsem tasol olgeta hevi
yu putim long mi
em i karamapim mi.
Tasol Sng 16.7, 57.3, 63.6, 149.5 mi laik bai Bikpela
i ken marimari long mi long san.
Na long nait mi laik mekim song
bilong tenkyu long em,
na mi beten long God
i save givim laip long mi.
God i save givim strong long mi
na mi tokim em olsem,
“Bilong wanem yu lusim tingting
long mi?
Bilong wanem yu larim ol birua
i daunim mi
na mekim mi i bel hevi nogut?”
10 Oltaim ol birua
i save tok nogut long mi olsem,
“We stap God bilong yu nau?”
Dispela tok i olsem spia
i sutim bodi bilong mi
na mi laik i dai.
11 Bilong wanem mi bel hevi oltaim?
Bilong wanem bel bilong mi
i kirap nogut?
Mi mas bilip long God
na wetim em i helpim mi.
Em i God bilong mi
na em i save helpim mi.
Olsem na bai mi
litimapim nem bilong en gen.

42:1: Sng 119.131

42:2: Sng 42.11, 43.5, 63.1, 143.6, Jer 10.10, Dan 6.26, Mt 26.63, Ro 9.26

42:3: Sng 80.5

42:4: 1 Sml 1.15, Jop 30.16, Sng 95.2, 100.4, Ais 30.29

42:5: Sng 9.1, 38.6, Mt 26.38

42:7: Sng 69.1-2, 88.7, Jna 2.3

42:8: Sng 16.7, 57.3, 63.6, 149.5