Sapta 3
Nem bilong ol pikinini man bilong Aron
Long taim Bikpela i bin toktok wantaim Moses long maunten Sainai, famili bilong Aron na Moses i olsem. Aron Nam 26.60 i gat 4-pela pikinini man. Namba wan em Nadap na bihain em i kamapim Abihu na Eleasar na Itamar. Moses i bin kapsaitim wel long het bilong ol na makim ol i kamap pris. Tasol Wkp 10.1-2, Nam 26.61 taim ol i stap long ples drai bilong Sainai, Nadap na Abihu i bin kisim paia bilong smok i gat gutpela smel na ofaim long Bikpela taim em i no tokim tupela long ofaim. Olsem na Bikpela i kilim tupela i dai. Na tupela i no bin i gat pikinini. Olsem na Eleasar na Itamar tasol i holim wok pris taim Aron, papa bilong tupela, i stap yet.
Ol i makim ol Livai olsem wokman bilong ol pris
Bikpela i tokim Moses olsem, “Bringim ol lain bilong Livai i kam na makim ol olsem ol wokman bilong pris Aron. Ol i mas mekim wok long haus sel bilong mi na mekim wok bilong helpim ol pris na olgeta manmeri. Ol i mas lukautim gut olgeta samting bilong haus sel bilong mi, olsem mi bin tokim ol Israel long mekim. Ol Livai i gat dispela wanpela wok tasol. Ol i mas mekim wok bilong Aron na bilong ol pikinini bilong en oltaim. 10 Yu mas makim Aron wantaim ol pikinini bilong en tasol long mekim wok pris, na sapos ol arapela man i traim long mekim dispela wok, bai yupela i mas kilim ol i dai.”
11 Na Bikpela i tokim Moses olsem, 12-13 “Nau Kis 13.2 mi makim ol Livai olsem lain bilong mi tasol. Taim mi bin kilim olgeta namba wan pikinini bilong ol Isip, mi makim olgeta namba wan pikinini man bilong olgeta famili bilong yupela Israel na olgeta namba wan pikinini man bilong ol animal, na olgeta i bilong mi. Tasol nau mi no ken kisim ol dispela namba wan pikinini man. Nogat. Ol Livai i senisim ol na ol Livai i bilong mi stret. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
Ol i kisim nem bilong ol Livai
14 Long ples drai bilong Sainai Bikpela i tokim Moses 15 long kaunim ol Livai na wokim lista bilong ol famili na ol lain bilong ol. Na em i mas kisim nem bilong olgeta pikinini man bilong ol i gat wan mun pinis. 16 Orait Moses i mekim olsem Bikpela i bin tok.
17 Livai i gat tripela pikinini man, em Gerson na Kohat na Merari. 18 Nem bilong ol pikinini bilong Gerson i olsem, Lipni na Simei. 19 Nem bilong ol pikinini bilong Kohat i olsem, Amram na Ishar na Hebron na Usiel. 20 Nem bilong ol pikinini bilong Merari i olsem, Mali na Musi. Ol lain famili bilong ol Livai i gat nem bilong ol dispela tumbuna.
21 Lain bilong Gerson i gat tupela famili tasol, famili bilong Lipni na famili bilong Simei. 22 Namba bilong olgeta pikinini man bilong ol i gat wan mun pinis, em inap 7,500. 23 Dispela lain man i mas wokim kem bilong ol baksait long haus sel bilong God long hap san i go daun. 24 Na Eliasap, pikinini bilong Lael em i hetman bilong dispela lain. 25 Ol i gat wok bilong lukautim haus sel bilong God na ol karamap bilong haus sel, na bilong lukautim laplap bilong dua 26 na ol laplap bilong banis i raunim alta wantaim haus sel, na laplap bilong dua bilong banis. Ol i mas mekim olgeta wok bilong lukautim ol dispela samting.
27 Lain Kohat i gat 4-pela famili bilong en, ol Amram na ol Ishar na ol Hebron na ol Usiel. 28 Namba bilong olgeta pikinini man bilong ol i gat wan mun pinis em inap 8,300.* Tok Hibru i tok, 8,600 man. Tasol bipo tru sampela man i tanim dispela tok long tok Grik, na ol i putim 8,300. I luk olsem dispela namba 8,300 i stret, long wanem, lain 39 i tok olsem namba bilong olgeta man em inap 22,000. Sapos yumi putim 8,600 hia, orait namba bilong olgeta bai i kamap 22,300. 29 Dispela lain i mas wokim kem long hap saut bilong haus sel. 30 Na Elisafan, pikinini man bilong Usiel, em i hetman bilong ol. 31 Ol i gat wok bilong lukautim Bokis Kontrak na tebol na stik lam na tupela alta na ol dis na plet samting ol pris i save yusim long Rum Tambu na laplap i haitim Rum Tambu Tru. Ol i mas mekim olgeta wok bilong lukautim ol dispela samting.
32 Eleasar, pikinini man bilong pris Aron, em i hetman bilong olgeta Livai. Em i bosim ol dispela lain man i save mekim wok insait long haus bilong God.
33 Lain Merari i gat tupela famili bilong en, em ol Mali na ol Musi. 34 Namba bilong olgeta pikinini man bilong ol i gat wan mun pinis em inap 6,200. 35 Suriel, pikinini man bilong Abihail, em i hetman bilong ol. Dispela lain i mas wokim kem long hap not bilong haus sel. 36 Ol i gat wok bilong lukautim ol bun bilong haus sel. Ol i lukautim ol pos na ol bokis bilong sanapim pos na ol longpela plang samting bilong pasim pos na olgeta arapela samting bilong bun bilong haus sel. Na ol i mas mekim wok bilong lukautim ol dispela samting. 37 Ol i mas lukautim tu ol pos na ol bokis bilong sanapim pos bilong banis i raunim haus sel, na ol longpela pin na ol baklain bilong taitim dispela banis.
38 Moses na Aron wantaim ol lain pikinini man bilong Aron i mas sanapim ol haus sel bilong ol long ai bilong haus sel bilong God, long hap sankamap. Ol dispela lain tasol inap i go insait long Rum Tambu na mekim olkain wok na ofa bilong helpim ol manmeri. Sapos man bilong narapela lain i mekim dispela wok, orait ol Israel i mas kilim em i dai. 39 Namba bilong olgeta man bilong olgeta lain bilong Livai em inap 22,000. Ol i kaunim olgeta man na olgeta pikinini man i winim wan mun pinis. Moses tupela Aron i bihainim tok bilong Bikpela na kaunim ol.
Ol Livai i kisim ples bilong ol namba wan pikinini man
40 Na Bikpela i tokim Moses, “Olgeta namba wan pikinini man bilong yupela Israel ol i bilong mi tasol. Olsem na yu mas kisim nem bilong olgeta namba wan pikinini man, ol i winim wan mun pinis. 41 Tasol mi bai senisim ol dispela man na larim ol i stap, na mi bai kisim ol Livai tasol, olsem lain bilong mi, Bikpela. Na tu mi bai kisim ol namba wan pikinini bulmakau bilong ol Livai bilong senisim ol namba wan pikinini bulmakau bilong ol manmeri.” 42 Na Moses i bihainim tok bilong Bikpela na i kisim nem bilong olgeta namba wan pikinini man 43 i winim wan mun pinis. Na namba bilong olgeta em inap 22,273.
44 Na Bikpela i tokim Moses gen olsem, 45 “Nau yu mas givim ol Livai long mi bilong senisim olgeta namba wan pikinini bilong ol Israel. Na bai ol Livai i ken i stap lain bilong mi stret. Na givim ol bulmakau bilong ol long mi na ol i ken senisim ol namba wan pikinini bulmakau bilong ol Israel. 46 Namba bilong ol namba wan pikinini man bilong ol Israel i winim namba bilong ol Livai inap long 273 man. Olsem na yupela i mas baim bek ol dispela 273 man. 47 Yu mas kisim 50 kina 50 kina long wan wan man bilong ol, bilong baim bek ol. 48 Na givim dispela mani long Aron wantaim ol pikinini man bilong en.” 49-51 Orait Moses i bihainim tok bilong Bikpela na i kisim 13,650 kina long ol dispela namba wan pikinini man na i givim long Aron wantaim ol pikinini man bilong en.

3:2: Nam 26.60

3:4: Wkp 10.1-2, Nam 26.61

3:12-13: Kis 13.2

*3:28: Tok Hibru i tok, 8,600 man. Tasol bipo tru sampela man i tanim dispela tok long tok Grik, na ol i putim 8,300. I luk olsem dispela namba 8,300 i stret, long wanem, lain 39 i tok olsem namba bilong olgeta man em inap 22,000. Sapos yumi putim 8,600 hia, orait namba bilong olgeta bai i kamap 22,300.