Sapta 16
Samson i go long taun Gasa
Orait Samson i lusim Lehi na i go long taun Gasa. Na long Gasa em i lukim wanpela pamukmeri na em i go slip wantaim em. Na sampela man i tokim ol Gasa olsem, “Samson i kam pinis.” Olsem na ol i go hait klostu long ol bikpela dua bilong banis i raunim taun, na ol i wetim em i kam. Na ol i wok long tok isi long ol yet olsem, “Yumi wet i go inap tulait i bruk tasol, na bai yumi kilim em i dai.” Tasol Samson i kirap na lusim bet long biknait tru na em i go holim tupela dua bilong taun. Na em i kamautim tupela dua wantaim tupela pos bilong dua na bikpela ba bilong pasim dua. Na em i putim ol dispela samting long sol bilong en na karim i go putim antap long maunten i stap klostu long taun Hebron.
Delaila i trikim Samson
Bihain long dispela taim Samson i go long Gasa, em i lukim wanpela meri bilong ples daun bilong Sorek, na em i laikim dispela meri tru. Nem bilong dispela meri em Delaila. Na ol 5-pela king bilong ol Filistia i go long Delaila na tokim em olsem, “Yu mas grisim Samson na painimaut wanem samting i givim bikpela strong long em, na olsem wanem yumi inap winim em. Olsem na bai mipela i pasim em na daunim em olgeta. Sapos yu mekim olsem, bai mipela wan wan i givim yu 1,100 mani silva.”
Orait Delaila i tokim Samson olsem, “Yu tokim mi, olsem wanem na yu gat bikpela strong olsem? Na sapos wanpela man i laik pasim yu na daunim yu, bai em i mekim olsem wanem?” Na Samson i bekim tok bilong en olsem, “Sapos ol i kilim ol bulmakau na kisim 7-pela rop bilong masel bilong hanlek bilong ol, na ol i pasim mi long ol dispela rop, orait bai strong bilong mi i pinis. Na bai mi stap wankain olsem ol arapela man.” 8-9 Orait na ol king i kisim 7-pela rop bilong hanlek bilong bulmakau, na ol i kam givim long Delaila. Na sampela man i hait i stap long rum bilong Delaila, na Delaila i pasim Samson long ol dispela rop. Na Delaila i singaut olsem, “Samson, lukaut. Ol Filistia i kam nau.” Tasol Samson i brukim ol dispela rop olsem tret i bruk taim paia i kukim. Na ol Filistia i no save yet long as bilong strong bilong em.
10 Na Delaila i tokim Samson olsem, “Harim. Yu bin tok giaman long mi na semim mi nogut tru. Tasol nau yu mas tokim mi stret, ol man inap pasim yu olsem wanem?” 11 Orait Samson i tokim em, “Sapos ol i pasim mi long ol nupela baklain tru, em ol i no yusim bipo, bai strong bilong mi i pinis na bai mi kamap wankain olsem ol arapela man.” 12 Olsem na ol sampela man i wet i stap gen long narapela rum, na Delaila i kisim ol nupela baklain na pasim em. Na Delaila i singaut olsem, “Samson, lukaut. Ol Filistia i kam nau.” Tasol Samson i brukim ol dispela baklain olsem tret nating tasol.
13 Orait Delaila i tokim Samson, “Yu giamanim mi na semim mi gen. Nau yu mas tokim mi stret, ol man inap pasim yu olsem wanem?” Na Samson i tok, “Sapos yu kisim dispela 7-pela longpela hap gras bilong mi na yu pasim strong insait long string bilong masin bilong wokim blanket, na sapos yu * Dispela tok i stap namel long tupela sta i no i stap nau long tok Hibru. Tasol bipo yet ol man i bin tanim dispela tok long tok Grik, na dispela tok i stap long tok Grik. I luk olsem pastaim em i bin i stap long tok Hibru tu, na bihain em i lus. kisim longpela nil na paitim strong, bai gras i pas tru long banis, orait bai mi no gat strong na bai mi stap wankain olsem ol arapela man tasol.” 14 Orait Delaila i mekim Samson i slip olgeta. Na Delaila i kisim 7-pela longpela hap gras long het bilong Samson na pasim strong long masin bilong wokim blanket. Na em i kisim longpela nil na pasim strong long banis. Na Delaila i singaut olsem, “Samson, lukaut. Ol Filistia i kam nau.” Tasol em i kirap na pulim gras na pin na masin na olgeta samting.
15 Olsem na Delaila i tokim em, “Olsem wanem na yu tok olsem yu laikim mi? Yu mauswara nating tasol. Yu no wanbel wantaim mi na mekim tok tru long mi. Nau tripela taim yu semim mi nogut tru na yu no tokim mi long strong bilong yu i kamap olsem wanem.” 16 Long olgeta de meri i toktok planti na i wok long askim em. Olsem na Samson i les nogut tru long dispela tok, 17 na bihain em i tokim Delaila stret. Em i tok olsem, “Ol i no bin katim gras bilong mi. Taim mama i karim mi, ol i makim mi bilong God stret. Na sapos ol i katim gras bilong mi, bai strong bilong mi i pinis na bai mi kamap wankain olsem ol arapela man.”
18 Dispela taim Delaila i save, Samson i tok tru. Olsem na em i salim tok i go long ol king bilong ol Filistia na tokim ol olsem, “Yupela kam bek gen. Nau em i tok tru long mi.” Na ol i kisim mani ol i bin tok long givim Delaila na ol i kam. 19 Na Delaila i trikim Samson na em i slip olgeta long lek bilong en. Na Delaila i singautim wanpela man i kam katim ol 7-pela longpela hap gras bilong Samson. Na long dispela pasin Delaila i pinisim strong bilong Samson. Olgeta strong bilong en i go pinis. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 20 Orait meri i singaut olsem, “Samson, lukaut. Ol Filistia i kam nau.” Na Samson i kirap na i ting olsem, “Bai mi kirap i go na lusim ol olsem mi save mekim bipo.” Tasol em i no save olsem Bikpela i lusim em pinis. 21 Orait ol Filistia i holimpas em na kamautim tupela ai bilong en. Na ol i kisim em i go long Gasa na ol i pasim em long sen ol i bin wokim long bras. Na ol i mekim em i wok long wilwilim wit na rais samting insait long haus kalabus. 22 Long dispela taim gras bilong Samson i stat long kamap longpela gen.
Samson i dai
23 Wanpela taim olgeta king bilong Filistia i kam bung. Ol i laik amamas na mekim ofa long Dagon, giaman god bilong ol. Na ol i tok, “God bilong mipela i bin helpim mipela na mipela i winim Samson, dispela birua bilong mipela.” 24-25 Bihain ol i spak nabaut na ol i tok, “Bringim Samson i kam na em i ken mekim ol kain kain pasin bilong mipela i ken lap na tok bilas long em.” Orait ol man i go long kalabus na kisim em i kam. Na taim ol manmeri i lukim em, ol i litimapim nem bilong giaman god bilong ol na ol i tok, “God bilong mipela i helpim mipela na mipela i winim dispela birua bilong mipela. Dispela man i bin bagarapim tru graun bilong mipela na kilim i dai planti man bilong mipela.” Na ol i mekim em i sanap namel long ol bikpela pos ston bilong haus, na ol i mekim em i mekim ol kain kain pasin. Na ol i wok long lap na tok bilas long em.
26 Na Samson i singautim dispela mangi i save holim han bilong en na stiaim em, na Samson i tokim em olsem, “Yu helpim mi bai mi holim ol bikpela pos bilong haus. Mi laik sanap na putim baksait bilong mi long pos.” 27 Ol manmeri i pulap tru long dispela haus, na ol 5-pela king bilong ol Filistia i stap wantaim ol. Na klostu inap 3,000 manmeri i stap antap long rup na ol i lukluk i go long Samson, na ol i tok pilai long em.
28 Na Samson i beten long Bikpela olsem, “God, Bikpela, yu ken tingim mi nau. God, givim mi strong long dispela wanpela taim moa. Olsem na bai mi ken bekim long ol Filistia long ol i bin kamautim tupela ai bilong mi.” 29 Orait Samson i holim tupela bikpela pos ston i stap namel na i save strongim haus. Em i holim wanpela pos long han sut bilong en, na wanpela pos long han kais. 30 Na em i singaut olsem, “Sapos mi kilim ol dispela Filistia, orait mi tu mi ken i dai.” Na long olgeta strong bilong en, em i subim dispela tupela pos. Na haus i bruk na i pundaun antap long ol king wantaim ol arapela manmeri i stap insait. Namba bilong ol man Samson i kilim i dai long taim em yet i dai, em i winim namba bilong ol man em i bin kilim long taim em i stap yet.
31 Na bihain olgeta brata na famili bilong Samson i kam daun na kisim bodi bilong en. Na ol i karim i go planim namel long tupela taun Sora na Estaol, long matmat bilong papa bilong en, Manoa. Samson i bin i stap hetman bilong Israel inap 20 yia.
Ol stori bilong Dan na Benjamin
(Sapta 17-21)

*16:13: Dispela tok i stap namel long tupela sta i no i stap nau long tok Hibru. Tasol bipo yet ol man i bin tanim dispela tok long tok Grik, na dispela tok i stap long tok Grik. I luk olsem pastaim em i bin i stap long tok Hibru tu, na bihain em i lus.

16:19: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.