Sapta 17
Maika i gat haus lotu bilong em yet
Wanpela man i stap long ples maunten bilong Efraim, nem bilong en Maika. Em i tokim mama bilong en olsem, “Taim ol i stilim 1,100 mani silva bilong yu, yu bin tok bai God i ken bagarapim dispela ol stilman. Na mi bin harim dispela tok yu mekim. Lukim, dispela mani i stap long mi. Mi yet mi bin kisim.” Na mama i tokim em olsem, “Bikpela i ken mekim gut long yu, pikinini bilong mi.” Na Maika i givim bek dispela mani long mama. Na mama i tokim em olsem, “Mi givim dispela mani long Bikpela, bai em i stap samting bilong em yet. Olsem na mi laik givim dispela mani long yu, bai yu ken tokim ol man long kisim dispela silva na wokim wanpela piksa bilong lotu. Ol i ken wokim wanpela piksa long diwai, na karamapim olgeta long silva, na ol i ken wokim wanpela piksa long silva yet.”* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Na tu, yumi no save wanem kain piksa tupela i wokim long dispela silva. Tasol long sapta 18 lain 24, Maika i kolim tupela piksa olsem, “ol god mi bin wokim.” Orait mama bilong Maika i kisim 200 bilong dispela mani silva Maika i bin givim bek long em, na em i givim long man i save wokim ol samting long silva. Na em i wokim wanpela piksa long diwai, na em i karamapim olgeta long silva. Na em i wokim wanpela piksa long silva yet. Na ol i putim tupela piksa long haus bilong Maika.
Dispela man Maika, em i gat liklik haus lotu bilong God. Na em i wokim wanpela klos pris na wanpela samting bilong painimaut laik bilong God, Yumi no save dispela “samting bilong painimaut laik bilong God” em i wanem samting tru. Long tok Hibru dispela samting i gat wankain nem olsem ol giaman god long Stat 31.30 na 1 Samuel 19.13. na em i putim long dispela haus lotu. Na em i makim wanpela pikinini bilong em yet i kamap pris bilong dispela haus lotu bilong em. Long Lo 12.8, Het 21.25 dispela taim i no gat king i stap long Israel. Olgeta man i save bihainim laik bilong ol tasol.
Long dispela taim i gat wanpela yangpela man bilong lain bilong Livai, em i stap long taun Betlehem long graun bilong lain Juda. Orait em i lusim Betlehem na em i go bilong painim nupela ples bilong em i ken i stap long en. Em i wokabaut i go na em i kamap long haus bilong Maika, long ples maunten bilong Efraim. Na Maika i askim em, “Yu kam we?” Na dispela Livai i bekim tok olsem, “Mi wanpela Livai bilong Betlehem long Juda. Mi painim wanpela ples bai mi ken i stap long en.”
10 Orait Maika i tokim em, “Yu stap hia wantaim mi. Bai yu stap man bilong givim tingting long mi na bai yu stap pris bilong mi tu. Na olgeta yia bai mi givim 10-pela mani silva long yu, na ol klos na kaikai wantaim.” Pastaim dispela yangpela Livai i lusim Maika na i go, 11 tasol bihain em i kam bek na i orait long tok bilong Maika na em i stap wantaim em. Na em i kamap olsem pikinini bilong en. 12 Maika i mekim dispela yangpela Livai i kamap pris bilong en, na em i stap long haus bilong Maika. 13 Na Maika i tok olsem, “Nau mi save, Bikpela bai i mekim olgeta samting long banis bilong mi i kamap gutpela, long wanem, wanpela Livai i stap olsem pris bilong mi.”

*17:3: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Na tu, yumi no save wanem kain piksa tupela i wokim long dispela silva. Tasol long sapta 18 lain 24, Maika i kolim tupela piksa olsem, “ol god mi bin wokim.”

17:5: Yumi no save dispela “samting bilong painimaut laik bilong God” em i wanem samting tru. Long tok Hibru dispela samting i gat wankain nem olsem ol giaman god long Stat 31.30 na 1 Samuel 19.13.

17:6: Lo 12.8, Het 21.25