Sapta 18
Ol Dan i kisim nupela taun
Long dispela taim ol Israel i no gat king bilong ol. Na ol lain bilong Dan i wok long painim wanpela hap graun bai ol i ken sindaun long en, long wanem, ol i no bin kisim graun yet namel long ol arapela lain bilong Israel. Olsem na ol Dan i makim 5-pela strongpela man bilong ol i stap long taun Sora na Estaol, na ol i salim ol i go lukluk raun long olgeta hap. Ol i tokim ol dispela man olsem, “Yupela go na lukluk gut long olgeta hap bilong dispela graun.” Orait ol dispela man i go kamap long ples maunten bilong Efraim, na ol i lukim haus bilong Maika na ol i stap wantaim em. Ol i kamap long haus bilong Maika na ol i harim toktok bilong dispela yangpela Livai, na ol i save em i nek bilong man bilong Juda. Orait ol i go askim em olsem, “Yu mekim wanem samting long dispela ples? Husat i kisim yu i kam hia?” Na em i bekim tok bilong ol olsem, “Maika i orait long mi na mi stap. Em i save baim mi na mi wok olsem pris bilong en.”
Orait ol dispela Dan i tokim dispela Livai olsem, “Mipela i laik bai yu askim God long dispela wokabaut bilong mipela. Bai em i kamap gutpela, o nogat?” Na pris i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela i no ken wari long wanpela samting. Bikpela bai i was long yupela long wokabaut bilong yupela.”
Orait ol dispela 5-pela man i lusim dispela ples na ol i go kamap long taun Lais. Ol i lukim ol manmeri bilong Lais i sindaun gut, olsem ol manmeri bilong taun Saidon. Ol i sindaun isi tru, na ol i no save kros long ol arapela man. Na ol i no tingting long pait. I no gat king o hetman bilong ol dispela lain i save mekim ol i sem.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Na ol i no save wok bisnis wantaim ol arapela lain manmeri, ol Saidon tasol. Tasol ol i no sindaun klostu long ol Saidon. Ol 5-pela Dan i lukluk pinis na ol i go bek long Sora na Estaol, na ol wanlain i askim ol olsem, “Yupela i lukim wanem ol samting?” Na 5-pela i tok olsem, “Yupela kam hariap na yumi go pait long ol man bilong wanpela taun. Mipela i lukim graun bilong ol i gutpela tru. Yupela i no ken sindaun nating. Hariap. Yumi go kisim graun bilong ol. 10 Taim yupela i go bai yupela i lukim ol i sindaun gut na ol i no tingting long pait. Graun bilong ol i bikpela, na ol i no sot long wanpela samting. Harim. God bai i helpim yumi na bai yumi winim ol.”
11 Olsem na 600 man bilong lain bilong Dan i kisim ol samting bilong pait na ol i lusim Sora na Estaol. 12 Ol i go na wokim kem klostu long taun Kiriat Jearim long graun bilong lain Juda. Olsem na ol man i save kolim dispela ples “Kem bilong Dan” i kam inap nau. Dispela ples i stap long hap san i go daun bilong Kiriat Jearim.
13 Orait ol i lusim dispela ples na ol i go kamap long haus bilong Maika, long ples maunten bilong Efraim. 14 Na dispela 5-pela man i bin i go lukstil long dispela graun bilong Lais, ol i tokim ol wanlain olsem, “Ating yupela i no save olsem dispela ol haus i gat wanpela piksa ol i bin wokim long diwai na karamapim long silva, na wanpela piksa ol i wokim long silva yet. Na tu i gat wanpela klos pris i stap, na wanpela samting bilong painimaut laik bilong God. Nau bai yumi mekim wanem?” 15 Orait ol i lusim rot na i go long haus bilong dispela yangpela Livai, long banis bilong Maika, na ol i givim gude long dispela Livai. 16 Dispela ol 600 soldia bilong Dan i holim ol samting bilong pait na ol i sanap i stap long dua bilong banis. 17 Na dispela 5-pela man bilong lukstil, ol i go insait long haus bilong kisim ol piksa samting. Na dispela pris i stap wantaim ol 600 soldia long dua bilong banis.
18 Pris i lukim ol dispela man i go insait long haus bilong Maika na kisim tupela piksa na klos pris na samting bilong painimaut laik bilong God, na pris i askim ol olsem, “Yupela i mekim wanem?” 19 Na ol i tokim em olsem, “Yu pasim maus. Yu no ken mekim wanpela tok. Na yu ken kam wantaim mipela na bai yu stap pris na man bilong givim tingting long mipela. Yu laik i stap pris bilong wanpela famili tasol? Mobeta yu kam wantaim mipela na bai yu stap pris bilong wanpela lain bilong Israel.” 20 Pris i amamas long dispela tok na em kisim ol dispela samting bilong haus lotu na em i go wantaim ol.
21 Orait ol i lusim dispela ples na i go. Ol pikinini na ol bulmakau na ol samting bilong ol i go pas. 22 Ol Dan i go longwe liklik na Maika i singautim ol man i stap klostu long em bai ol i go pait long ol Dan. Ol i bihainim ol Dan i go na ol i kamap long ol. 23 Ol lain bilong Maika i singaut long ol Dan, na ol Dan i tanim na askim Maika olsem, “Olsem wanem? Bilong wanem yu kam wantaim bikpela lain man?” 24 Na Maika i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela i kisim pris bilong mi na ol god mi bin wokim na yupela i ranawe. I no gat wanpela samting bilong mi i stap. Watpo yupela i askim mi, ‘Olsem wanem?’ ”
25 Na ol Dan i tok, “Yu no ken mekim planti toktok long mipela. Nogut ol man i kros na pait long yu, na bai ol i kilim yu i dai wantaim olgeta famili bilong yu.” 26 Ol Dan i tok pinis na ol i go. Na Maika i lukim ol dispela man i strong tumas na em i no inap long ol, olsem na em i go bek long ples.
27 Ol Dan i kisim ol samting Maika i bin wokim, na pris bilong en tu, na ol i go long taun Lais. Ol manmeri bilong Lais, ol i sindaun gut na ol i no tingting long pait. Olsem na ol Dan i kilim olgeta i dai na kukim taun bilong ol. 28 I no gat wanpela man bilong helpim ol Lais, long wanem, dispela taun i stap longwe long taun Saidon, na ol i no save wok bisnis wantaim ol arapela lain manmeri. Dispela taun i stap long ples daun klostu long taun Betrehop. Na ol Dan i wokim taun gen na ol i stap long en. 29 Na ol i kolim dispela taun Dan. Ol i kisim nem bilong tumbuna bilong ol, em Dan, pikinini bilong Jekop, na ol givim long dispela taun. Bipo ol man i bin kolim nem bilong taun, Lais. 30 Na ol Dan i sanapim dispela piksa ol i bin bringim i kam na ol i lotu long en. Jonatan, bilong lain bilong Gersom, pikinini bilong Moses, em i mekim wok pris bilong ol Dan. Na ol lain tumbuna pikinini bilong en, ol tu i mekim wok pris inap long taim ol birua i karim ol Dan i go kalabus long narapela hap. I luk olsem dispela i tok long taim ol Asiria i kam kisim planti manmeri i stap long hap not bilong Israel na bringim ol i go kalabus long Asiria. Lukim 2 King 15.29. Dispela samting i kamap samting olsem 400 yia bihain long taim ol Dan i kisim taun Lais. 31 Na long taim haus sel bilong God i stap long Silo, ol Dan i save lotu long dispela piksa Maika i bin wokim.

*18:7: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

18:30: I luk olsem dispela i tok long taim ol Asiria i kam kisim planti manmeri i stap long hap not bilong Israel na bringim ol i go kalabus long Asiria. Lukim 2 King 15.29. Dispela samting i kamap samting olsem 400 yia bihain long taim ol Dan i kisim taun Lais.