Sapta 5
Song bilong Debora na Barak
Long dispela de Debora na Barak, pikinini bilong Abinoam, tupela i singim dispela song,
 
Litimapim nem bilong Bikpela.
Ol Israel i tingting strong long pait.
Olgeta man i amamas
na ol i laik pait.
Harim, yupela ol king.
Putim yau gut, yupela ol hetman.
Bai mi singim wanpela song
na mekim musik long God,
Bikpela bilong yumi Israel.
Bikpela, taim yu lusim
ol maunten bilong Seir,
em kantri Idom,
na yu kam daun,
orait graun i guria
na ren i kam daun.
Tru tumas, wara i stap long ol klaut
i kapsait na i kam daun.
 
Ol Kis 19.18 maunten i guria
long ai bilong God,
Bikpela bilong Sainai,
long ai bilong God,
Bikpela bilong yumi Israel.
 
Long taim bilong Samgar,
pikinini bilong Anat,
na long taim bilong Jael,
ol bisnisman i pret long ol raskol
na ol i no moa wokabaut
long ol bikpela rot.
Ol man i mas wokabaut i go i kam,
ol i save hait
na bihainim ol liklik rot tasol.
 
Debora, ol Israel i no mekim
wanpela samting.
Ol i stap nating
inap long taim yu kamap.
Na yu olsem wanpela mama
bilong lukautim ol.
 
Taim ol Israel
i bihainim ol nupela god,
pait i kamap long ol.
Ol Israel i gat 40,000 man
bilong pait,
tasol i no gat wanpela
i karim hap plang bilong pait
na i holim spia.
 
Tingting bilong mi i stap wantaim
ol ofisa bilong ami bilong Israel,
na wantaim ol dispela man
i laik pait.
Litimapim nem bilong Bikpela.
 
10 Yupela man i save sindaun
long satel
long ol waitpela donki,
na yupela man i save wokabaut
long lek,
yupela i mas tokaut
long dispela samting.
11 Harim. Ol lain manmeri i bung
long ol hul wara
na i givim wara
long ol sipsip samting,
ol i tokaut long Bikpela i win.
Ol i tokaut
long ol man bilong Israel i win.
Na ol manmeri bilong Bikpela
i lusim taun bilong ol
na ol i kam daun.
 
12 Yu go pas, Debora, yu go pas.
Yu go pas na singim wanpela song.
Na yu go pas, Barak,
pikinini bilong Abinoam.
Yu kirap na wokabaut.
Yu kisim ol kalabusman i go.
13 Ol gutpela man bilong pait
i kam bung long ol lida bilong ol.
Ol man bilong Bikpela
i kam long em
na ol i redi long pait.
14 Ol Efraim i kam daun
na wokabaut i go long ples stret.
Ol i bihainim ol man
bilong lain Benjamin.
Ol hetman bilong lain Makir
i kam daun
na ol ofisa bilong Sebulun
i kam daun.
15 Ol lida bilong Isakar
i kam wantaim Debora.
Na Barak tu i go wantaim ol.
Ol Isakar i bihainim em
i go long ples stret.
Tasol ol man bilong Ruben
i gat tupela tingting
na ol i no inap i go.
16 Bilong wanem yupela ol Ruben
i stap wantaim ol sipsip?
Ating yupela i save laikim tumas
long harim ol wasman
i singautim ol sipsip, a?
Tru tumas, ol man bilong Ruben
i gat tupela tingting.
 
17 Ol lain bilong Gat
i stap long wara Jordan
long hap sankamap.
Tasol bilong wanem lain bilong Dan
i wok long ol sip?
Lain bilong Aser
i stap long nambis bilong solwara.
Ol i stap nating
long nambis bilong ol yet.
18 Tasol ol man bilong lain Sebulun
na lain Naptali,
klostu ol i kisim bagarap
long ples bilong pait.
 
19 Ol king i kam long taun Tanak,
ol i pait klostu long wara
bilong Megido.
Ol king bilong Kenan i pait,
tasol ol i no win.
Ol i no kisim sampela silva i go.
20 Ol sta long skai i pait.
Ol i bihainim rot bilong ol antap,
na ol i pait long Sisera.
21 Tait bilong wara Kison
i karim ol i go.
Dispela wara i stap bipo yet,
tait bilong en i strong tumas.
 
Bai mi taitim bun
na wokabaut strong i go.
22 Na ol hos i save ran i go kwiktaim,
ol i paitim graun
long lek bilong ol.
23 Ensel bilong Bikpela i tok,
“Taun Meros i mas kisim bagarap.
Na ol man i stap long dispela taun
ol tu i mas kisim bagarap.
Long wanem, ol i no bin i kam
bilong helpim Bikpela.
Ol i no i kam olsem ol soldia
bilong helpim Bikpela long pait.”
 
24 Jael, meri bilong Heber
long lain bilong Kin,
em i ken amamas.
Amamas bilong en
i ken winim amamas
bilong ol arapela meri i save stap
long ol haus sel.
25 Sisera i bin askim em long wara,
tasol Jael i givim em susu.
Em i bringim gutpela susu i gat gris
long wanpela kap i luk nais tru.
26 Long wanpela han em i kisim
wanpela nil diwai
bilong pasim baklain
bilong haus sel,
na long narapela han em i holim
hama bilong ol wokman.
Em i paitim Sisera
na brukim het bilong en.
Em i sutim het bilong en
na brukim olgeta.
27 Sisera i pundaun
long skru bilong em,
na slip i stap
klostu long lek bilong Jael.
Em i pundaun na i dai pinis.
 
28 Mama bilong Sisera
i sanap long windo
na i lukluk i go.
Em i putim ai long hul bilong blain,
na lukluk i go.
Na em i tok,
“Bilong wanem karis bilong Sisera
i no kam kwik?
Bilong wanem ol hos bilong en
i no kam hariap?”
29-30 Wanpela savemeri bilong en
i bekim tok olsem,
“Ating ol soldia i wok yet
long painim ol gutpela samting
na tilim.
Wanpela o tupela yangpela meri
bilong wan wan soldia,
na gutpela klos bilong Sisera
na ol naispela laplap
bilong bilasim
ol dispela yangpela meri.”
Na mama bilong Sisera tu
i tingting olsem.
 
31 Bikpela, olsem tasol
ol birua bilong yu i ken i dai.
Tasol ol pren bilong yu i ken lait
olsem lait bilong san i kamap.
Na bihain, ol Israel i no gat pait moa inap long 40 yia.

5:5: Kis 19.18