Stori bilong Gideon na Abimelek
Sapta 6
(Sapta 6-9)
Bikpela i givim wok long Gideon
Ol Israel i mekim sin gen long Bikpela. Olsem na em i larim ol Midian i winim ol na bosim ol inap 7-pela yia. Strong bilong ol Midian i winim strong bilong ol Israel, olsem na ol Israel i save hait long ol Midian insait long ol hul bilong ston na long ol arapela gutpela ples bilong hait. Sapos ol Israel i planim ol kaikai, orait ol Midian i save kam wantaim ol Amalek na ol man bilong ples wesan nating long hap san kamap na ol i pait long ol Israel. Ol i save wokim kem long dispela hap graun na bagarapim olgeta kaikai bilong ol gaden i go inap long hap bilong taun Gasa, long hap saut. Ol i no save larim liklik kaikai i stap bilong ol Israel. Na ol i kisim olgeta sipsip na olgeta bulmakau na olgeta donki i go. Ol i no save larim wanpela i stap. Ol i save kam wantaim ol bulmakau na haus sel bilong ol, olsem ol binatang i save bung na i kam. Ol manmeri wantaim ol kamel bilong ol i planti tumas na i no inap man i kaunim. Ol i save kam na bagarapim olgeta gaden, na ol Israel i no gat strong bilong pait long ol. Olsem na ol Israel i krai long Bikpela long helpim ol.
Taim ol Midian i bagarapim ol, orait ol Israel i krai long Bikpela long helpim ol. Na Bikpela i salim wanpela profet i kam long ol. Dispela profet i autim tok bilong God, Bikpela bilong Israel, olsem, “Mi bin kisim yupela long wok kalabus bilong yupela long Isip na bringim yupela i kam. Mi bin kisim bek yupela long han bilong ol Isip na long han bilong ol man i bin pait long yupela long dispela graun. Taim yupela i kam, mi rausim ol i go. Na mi bin givim graun bilong ol long yupela. 10 Na mi God, Bikpela bilong yupela, mi bin tambuim yupela long yupela i no ken lotu long ol god bilong ol Amor, em ol dispela man yupela i sindaun long graun bilong ol. Tasol yupela i no bin harim tok bilong mi.”
11 Bihain ensel bilong Bikpela i kam na i sindaun long as bilong diwai ok klostu long ples Ofra. Ofra em ples bilong Joas, wanpela man bilong lain bilong Abieser. Pikinini bilong en, Gideon, em i hait long ol Midian i stap insait long wanpela ston ol i bin wokim olsem tang, bilong krungutim pikinini bilong wain. Na em i wok long rausim ol lip samting bilong rais wit, bilong kisim kaikai bilong en. 12 Orait ensel bilong Bikpela i kamap long em na i tok olsem, “Strongpela man bilong pait, Bikpela i stap wantaim yu.” 13 Na Gideon i bekim tok olsem, “Bikman, mi laik askim yu long wanpela samting. Sapos Bikpela i stap wantaim mipela, bilong wanem ol dispela samting i kamap long mipela? Na olsem wanem long ol gutpela pasin Bikpela i bin mekim bipo? Em i bin kisim ol tumbuna bilong mipela long Isip na bringim ol i kam, na ol papa bilong mipela i bin stori long mipela long ol strongpela wok Bikpela i bin mekim. Tasol nau Bikpela i lusim mipela pinis, na mipela i stap long han bilong ol Midian.”
14 Orait Bikpela i tokim Gideon olsem, “Yu go wantaim olgeta strong bilong yu na yu kisim bek ol Israel long han bilong ol Midian. Mi yet mi salim yu i go.” 15 Na Gideon i bekim tok olsem, “Tasol Bikpela, bai mi kisim bek ol Israel olsem wanem? Lain bilong mi i no gat strong. Ol arapela lain bilong Manase i winim mipela. Na mi samting nating long famili bilong mi.” 16 Na Kis 3.12, Jos 1.5 Bikpela i tokim em olsem, “Yu inap daunim ol, long wanem, mi bai helpim yu. Bai yu kilim ol Midian olsem yu kilim wanpela man tasol.”
17 Orait Gideon i bekim tok olsem, “Sapos mi gutpela man long ai bilong yu, orait yu mas givim mi wanpela mak bai mi ken save yu Bikpela yet i toktok wantaim mi. 18 Na yu no ken i go kwik. Mi laik i go kisim sampela kaikai bilong givim yu olsem presen pastaim.” Orait ensel i tok, “Bai mi stap inap yu kam bek.”
19 Olsem na Gideon i go insait na i kukim wanpela yangpela meme. Na em i kukim sampela plaua, skel bilong en inap 25 kilogram na i no gat yis long en. Em i putim mit long wanpela basket na sup long wanpela sospen. Na em i kisim i go long ensel bilong Bikpela i stap long as bilong diwai ok na i givim long em. 20 Na ensel i tokim em olsem, “Putim mit wantaim bret antap long dispela ston. Na kapsaitim sup antap long em.” Na Gideon i mekim olsem. 21 Orait ensel bilong Bikpela i holim wanpela stik long han bilong en, na em i putim arere bilong stik antap long mit wantaim bret. Na wantu paia i kamap long ston na i kukim mit wantaim bret. Na wantu ensel i go pinis na Gideon i no lukim em moa.
22 Na Gideon i save olsem em i bin lukim ensel bilong Bikpela, na em i guria nogut tru na i tok, “God, Bikpela, mi lukim pinis pes bilong ensel bilong yu. Nau bai wanem samting i kamap long mi?” 23 Tasol Bikpela i tokim em, “Em i orait, yu no ken pret. Bai yu no ken i dai.” 24 Olsem na Gideon i wokim wanpela alta bilong Bikpela long dispela ples na em i kolim dispela alta olsem, “Bikpela em i man bilong bel isi.” Dispela alta i sanap yet* Dispela tok “alta i sanap yet” i no tok long taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk. long ples Ofra, long dispela hap graun bilong lain bilong Abieser.
25 Long dispela nait Bikpela i tokim Gideon olsem, “Yu kisim bulmakau man bilong papa bilong yu, em dispela bulmakau i gat 7-pela krismas. Na yu brukim dispela alta papa bilong yu i bin wokim bilong lotu long giaman god Bal. Na katim dispela pos i gat piksa bilong god meri Asera, em dispela pos i sanap klostu long alta. 26 Na yu wokim wanpela gutpela alta bilong mi, Bikpela, antap long dispela liklik maunten. Bihain yu mas kilim dispela bulmakau na wokim paia long dispela pos yu bin katim, na kukim bulmakau olsem ofa.” 27 Orait Gideon i kisim 10-pela wokboi bilong en na ol i mekim olsem Bikpela i bin tok. Tasol Gideon i no mekim dispela wok long san, long wanem, em i pret tumas long ol lain bilong en na ol arapela man i stap long taun. Olsem na em i mekim long nait.
28 Long moningtaim tru ol manmeri bilong taun i kirap na ol i lukim dispela alta wantaim pos i no moa i stap. Na ol i lukim ol man i bin wokim nupela alta na ofaim bulmakau long en. 29 Na ol manmeri i askim nabaut namel long ol yet, “Husat i mekim dispela samting?” Ol i askim askim na ol i painimaut olsem Gideon, pikinini bilong Joas, i bin mekim dispela samting. 30 Na ol i tokim Joas olsem, “Bringim pikinini bilong yu i kam hia, na bai mipela i kilim em i dai. Em i bin brukim dispela alta bilong god Bal wantaim dispela pos i sanap klostu long en.” 31 Tasol Joas i bekim tok olsem long ol man i kros long em, “Yupela i laik helpim Bal na yupela i mekim tok pait, a? Wanem man i mekim tok pait bilong helpim Bal, em i mas i dai long taim san i no kamap yet. Sapos Bal em i wanpela god tru, orait em i ken helpim em yet, long wanem, dispela alta ol i brukim pinis em i bilong en.” 32 Stat long dispela taim Gideon i gat nupela nem Jerubal, long wanem, Joas i bin tok, “Bal i ken helpim em yet, long wanem, dispela alta Gideon i brukim pinis em i bilong Bal.” Long tok Hibru nem Jerubal i klostu wankain olsem dispela tok, “Bal i ken helpim em yet.”
33 Nau ol Midian na ol Amalek, na ol lain man bilong ples wesan nating ol i bung i stap. Ol i brukim wara Jordan na wokim kem long ples daun bilong Jesril. 34 Orait spirit bilong Bikpela i kam i stap long Gideon na Gideon i winim wanpela biugel ol i wokim long kom bilong sipsip, bilong singautim ol lain bilong Abieser i kam bihainim em. 35 Em i salim ol man bilong bringim tok i go long olgeta hap graun bilong lain bilong Manase, long tokim ol man i kam na bihainim em. Em i salim ol man bilong bringim tok i go tu long ol lain bilong Aser na Sebulun na Naptali. Na ol tu i kam na bung wantaim em.
36 Na Gideon i tokim God olsem, “Yu tok yu laik yusim mi long helpim ol Israel. 37 Orait bai mi putim sampela gras bilong sipsip long graun, long ples mipela i save rausim ol lip samting bilong wit. Sapos long moningtaim i gat wara long dispela gras bilong sipsip tasol, na i no gat wara long graun, bai mi save tru olsem yu laik mi helpim ol Israel, olsem yu bin tok.” 38 Na dispela samting i kamap olsem Gideon i bin tokim God. Gideon i kirap long moningtaim tru na em i go lukim dispela gras bilong sipsip em i bin putim i stap. Na em i holim dispela gras bilong sipsip na i tanim, bilong painimaut i gat wara long en o nogat. Na planti wara i pundaun, inap long pulapim wanpela dis. 39 Bihain Gideon i tokim God gen, “Bikpela, yu no ken kros long mi. Mi laik mekim wanpela tok moa. Mi laik yu larim mi i traim gras bilong sipsip wanpela taim gen. Na dispela taim mi laik bai wara bilong moning i pundaun long olgeta hap bilong graun, na gras bilong sipsip tasol i drai.” 40 Orait long dispela nait God i mekim olsem Gideon i tok. Gras bilong sipsip i drai, tasol graun i gat wara.

6:16: Kis 3.12, Jos 1.5

*6:24: Dispela tok “alta i sanap yet” i no tok long taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk.

6:32: Long tok Hibru nem Jerubal i klostu wankain olsem dispela tok, “Bal i ken helpim em yet.”