Sapta 45
Jeremaia i givim tok bilong Bikpela long Baruk
Jeremaia 2 Kin 24.1, 2 Sto 36.5-7, Dan 1.1-2 i givim tok long Baruk, pikinini man bilong Neria, long namba 4 yia bilong Jehoiakim, pikinini bilong Josaia, i stap king bilong Juda. Jeremaia i wok long autim olgeta tok Bikpela i bin givim em, na Baruk i raitim long wanpela buk. Na long taim tupela i mekim dispela wok, Jeremaia i tokim Baruk olsem, 2-4 “Baruk, Jer 1.10 harim. Yu bin tok olsem, ‘Sori tru, mi gat planti hevi na pen, na Bikpela i skruim hevi bilong mi i go moa yet. Mi wok long krai i stap na mi les tru. Hevi bilong mi i no save pinis. Em i stap olsem tasol.’ Tasol Baruk, harim. God, Bikpela bilong yumi Israel, i tokim mi long givim tok long yu olsem, ‘Mi Bikpela, mi tok stret. Nau mi wok long brukim ol samting mi bin wokim. Na mi wok long kamautim ol samting mi bin planim. Ol dispela samting mi wok long brukim na kamautim, em olgeta hap bilong graun. Olsem na bilong wanem yu laik bai ol gutpela samting tasol i ken kamap long yu? Yu mas lusim dispela kain tingting, long wanem, mi Bikpela, mi wok long mekim nogut long olgeta manmeri bilong graun. Tasol bai mi helpim yu, na maski yu go long wanem hap, bai ol i no inap long kilim yu i dai.’ ”
Bikpela i gat tok long ol kantri nabaut* Taim Jeremaia i autim tok bilong God long Jerusalem, sampela taim God i save givim em tok bilong ol arapela kantri nabaut. Ol i bungim ol dispela tok wantaim na putim i stap long pinis bilong Buk bilong Profet Jeremaia.
(Sapta 46-51)

45:1: 2 Kin 24.1, 2 Sto 36.5-7, Dan 1.1-2

45:2-4: Jer 1.10

*45:5: Taim Jeremaia i autim tok bilong God long Jerusalem, sampela taim God i save givim em tok bilong ol arapela kantri nabaut. Ol i bungim ol dispela tok wantaim na putim i stap long pinis bilong Buk bilong Profet Jeremaia.