Sapta 39
Ol Babilon i kisim Jerusalem
(Jeremaia 52.1-11)
Long namba 10 mun bilong namba 9 yia bilong Sedekaia i stap king bilong Juda, King Nebukatnesar bilong Babilon i kisim olgeta ami bilong en na ol i kam banisim Jerusalem na i pait bilong kisim taun. Ol i pait i stap inap 6-pela mun, na long namba 11 yia bilong Sedekaia i stap king na long de namba 9 bilong namba 4 mun, ol i brukim wanpela hap bilong banis na i go insait long Jerusalem. Orait na bihain, olgeta ofisa bilong king bilong Babilon i go insait long taun. Na ol i go long dispela dua bilong banis, ol i kolim Namel Dua, na ol i sindaun bilong bosim taun. Nem bilong ol nambawan ofisa i olsem, Nergal Sareser na Samgar Nebo na Sarsekim na narapela Nergal Sareser.* Nem na wok bilong ol dispela ofisa i no klia tumas. King Sedekaia wantaim olgeta soldia bilong en i lukim ol Babilon i kam, na ol i ranawe. Long nait ol i wokabaut i go long gaden bilong king na ol i lusim taun long dispela dua i stap long ples tupela banis i bung long en. Na ol i bihainim rot i go long ples daun bilong wara Jordan. Tasol ol ami bilong Babilon i ranim ol i go na ol i kamap long Sedekaia long ples stret klostu long taun Jeriko. Na ol i holimpas em na bringim em i go long King Nebukatnesar.
Long dispela taim King Nebukatnesar i stap long taun Ripla, insait long graun bilong distrik Hamat. Na Nebukatnesar i lukim Sedekaia na i tok, Sedekaia i mas kisim pe nogut bilong rong bilong en. Ol Babilon i bin kisim tu ol pikinini man bilong Sedekaia na ol hetman bilong Juda, na ol i bringim ol i kam long Ripla. Na long dispela ples Nebukatnesar i tok na ol i kilim i dai ol pikinini man bilong Sedekaia long ai bilong Sedekaia. Na tu ol i kilim ol hetman bilong Juda. Na king i tok, na ol i kamautim tupela ai bilong Sedekaia na ol i pasim hanlek bilong en long sen, bilong ol i ken kisim em i go long Babilon.
Na long Jerusalem ol soldia bilong Babilon i kukim haus king na ol haus bilong ol manmeri. Na ol i brukim ol banis bilong Jerusalem. Na Nebusaradan, em namba wan ofisa bilong ol soldia bilong Babilon i stap long Jerusalem, em i kisim olgeta manmeri i stap yet long Jerusalem na bringim ol i go kalabus long Babilon. Na em i kisim ol Juda i bin lusim Jerusalem na i ranawe i go long em bipo, na em i bringim ol tu i go kalabus long Babilon. 10 Na em i larim ol rabisman tasol i stap long graun bilong Juda. Ol dispela manmeri i no gat graun samting, na em i givim ol gaden wain na ol arapela gaden long ol.
King i tok na Jeremaia i lusim kalabus
11 King Nebukatnesar i tingim Jeremaia na i salim tok i go long Jerusalem long Nebusaradan, namba wan ofisa bilong en. Tok bilong Nebukatnesar i olsem, 12 “Yu go kisim Jeremaia na lukautim em gut. Yu no ken mekim nogut long em. Yu mas bihainim laik bilong en na mekim wanem samting em i askim yu long mekim.” 13 Olsem na Nebusaradan wantaim tupela namba wan ofisa i aninit long en, em Nebusasban na Nergal Sareser, na ol arapela ofisa bilong Babilon, 14 ol i salim ol man i go long hap bilong ol soldia na kisim Jeremaia. Na ol i putim Jeremaia long han bilong Gedalia, pikinini bilong Ahikam, na tumbuna pikinini bilong Safan. Na ol i tokim Gedalia long kisim Jeremaia i go long haus bilong en. Olsem na Jeremaia i stap long graun Juda wantaim ol manmeri.
Bikpela i givim tok long Ebetmelek
15 Long taim Jeremaia i stap kalabus yet long hap bilong ol soldia, Bikpela i givim tok long em olsem, 16 “Yu go long Ebetmelek, dispela man bilong Sudan, na tokim em olsem, ‘Bikpela i Gat Olgeta Strong, em God bilong Israel, em i tok olsem. Bipo mi bin tok long bagarapim dispela taun, na nau bai mi inapim dispela tok bilong mi. Mi no ken mekim gut long dispela taun. Na bai yu yet yu lukim ol dispela samting mi laik mekim. 17 Tasol mi Bikpela, mi tok, long taim mi mekim dispela samting, bai mi helpim yu, na ol bai i no inap putim yu long han bilong ol dispela man yu save pret long ol. 18 Mi bai was gut long yu na ol bai i no inap kilim yu. Yu save bilip long mi, olsem na yu no ken i dai. Mi Bikpela, mi tok pinis.’ ”

*39:3: Nem na wok bilong ol dispela ofisa i no klia tumas.