Sapta 40
Nebusaradan i toktok wantaim Jeremaia
Bikpela i givim tok long Jeremaia bihain long taim Nebusaradan i bin lusim Jeremaia i go fri. Ol Babilon i bin kisim Jeremaia wantaim ol manmeri bilong Juda na Jerusalem na pasim ol long sen, bilong bringim ol i go kalabus long Babilon. Tasol taim ol i kamap long taun Rama, namba wan ofisa Nebusaradan i lukim Jeremaia i stap wantaim ol, na em i lusim em i go fri. Na long dispela taim Nebusaradan i tokim Jeremaia olsem, “God, Bikpela bilong yu, i bin tokaut long samting nogut bai i kamap long dispela kantri. Na nau Bikpela i mekim ol dispela samting i kamap olsem em i bin tok. Yupela Israel i bin sakim tok bilong Bikpela na mekim sin long ai bilong em. Long dispela as tasol na ol dispela samting i kamap long yupela. Orait harim. Nau mi rausim dispela sen ol i bin pasim long han bilong yu, na yu ken i stap fri. Na sapos yu laik i kam long Babilon wantaim mi, orait yu kam, na bai mi lukautim yu gut. Tasol sapos yu no laik, i orait, yu ken i stap. Na wanem hap bilong dispela kantri yu laik i go long en, yu ken i go tasol.”
Jeremaia i harim dispela tok, tasol em i no lusim Nebusaradan. Olsem na Nebusaradan i tok moa long Jeremaia olsem, “Sapos nogat, orait yu go long Gedalia, em pikinini bilong Ahikam na tumbuna pikinini bilong Safan. King bilong Babilon i bin makim em bilong bosim ol taun bilong Juda. Em bai i stap hia wantaim ol manmeri, na yu ken i stap wantaim em. Na sapos yu no laik, orait yu ken i go long wanem hap yu laik i go long en.” Na Nebusaradan i givim Jeremaia wanpela presen na sampela kaikai na em i larim Jeremaia i go. Orait na Jeremaia i go long Gedalia long taun Mispa. Na Jeremaiai stap wantaim em namel long dispela lain manmeri i stap yet long graun bilong Juda.
Ol i bringim Jeremaia i go long Isip
(Sapta 40.7—45.5)
Gedalia i stap namba wan gavman bilong Juda
(2 King 25.22-24)
Sampela 2 Kin 25.22-24 soldia bilong Juda wantaim ol ofisa bilong ol, ol i stap yet long sampela hap bilong kantri. Ol i harim tok olsem king bilong Babilon i bin makim Gedalia bilong i stap namba wan gavman bilong graun bilong Juda, na em i gat wok bilong bosim ol lain bilong ol dispela rabisman ol Babilon i no bin kisim i go kalabus long Babilon. Olsem na ol dispela ofisa i kisim ol soldia bilong ol na ol i go lukim Gedalia long Mispa. Nem bilong ol dispela ofisa i olsem, Ismael, pikinini bilong Netania, na Johanan wantaim Jonatan, tupela pikinini bilong Karea, na Seraia, pikinini bilong Tanhumet, na ol pikinini man bilong Efai bilong ples Netofa, na Jesania bilong graun Maka. Gedalia i lukim ol na i tokim ol olsem, “Tru antap, yupela i no ken pret long i stap aninit long ol Babilon. Nogat. Yupela i mas i stap long dispela graun na i stap aninit long king bilong Babilon, na bai yupela i stap gut. 10 Mi yet bai mi stap hia long Mispa. Na long taim ol Babilon i kam lukim yumi, bai mi stap olsem mausman bilong yumi Juda. Tasol yupela i ken i go bek long ol dispela taun yupela i bin kisim na yupela i ken kisim ol pikinini bilong ol diwai na wokim wain na wel samting na putim i stap bilong taim bihain.” 11 Long dispela taim sampela Juda i stap long hap bilong Moap na Amon na Idom na long ol arapela kantri. Ol i harim tok olsem, king bilong Babilon i bin larim liklik lain manmeri i stap long graun bilong Juda, na king i bin makim Gedalia bilong bosim ol. 12 Orait ol dispela Juda i lusim ol dispela kantri ol birua i bin rausim ol i go long en, na ol i kam bek long Juda. Na ol i go lukim Gedalia long Mispa. Na bihain, ol i kisim ol kain kain kaikai long ol gaden, na ol i gat planti wain na gutpela kaikai.
Ismael i kilim Gedalia
(2 King 25.25-26)
13 Wanpela taim Johanan, pikinini bilong Karea, na ol arapela ofisa bilong ol soldia bilong Juda, ol i kam long Gedalia long Mispa. 14 Na ol i tokim em olsem, “King Balis bilong kantri Amon i bin salim Ismael, pikinini bilong Netania, i kam bilong kilim yu i dai. Yu save long dispela, o nogat?” Tasol Gedalia i no bilipim tok bilong ol. 15 Na taim Johanan wantaim Gedalia tasol i stap, Johanan i tokim Gedalia olsem, “Inap yu larim mi i go kilim Ismael, o nogat? I no gat man bai i save long dispela samting. Nogut yu larim em i kilim yu i dai, na ol dispela Juda nau i kam bung wantaim yu, bai ol i go nabaut, na dispela liklik lain bilong yumi bai i bagarap olgeta.” 16 Tasol Gedalia i bekim tok long Johanan olsem, “Yu no ken mekim dispela pasin. Dispela tok yu mekim long Ismael em i no tru.”

40:7: 2 Kin 25.22-24