Sapta 41
1-2 Ismael 2 Kin 25.25 em i pikinini bilong Netania na tumbuna pikinini bilong Elisama, na em i wanpela man bilong lain famili bilong ol king bilong Juda. Em i bin i stap olsem wanpela namba wan ofisa bilong king. King bilong Babilon i bin makim Gedalia long kamap namba wan gavman bilong Juda, na long namba 7 mun bilong dispela yia, Ismael i kisim 10-pela man na ol i kam lukim Gedalia long Mispa. Na taim ol i sindaun na kaikai wantaim Gedalia, Ismael wantaim ol dispela 10-pela man i kirap na kisim bainat bilong ol na kilim Gedalia i dai. Na Ismael i kilim tu ol lain Juda i stap wantaim Gedalia long Mispa na em i kilim ol soldia bilong Babilon i stap long Mispa long dispela taim.
Na long de bihain, taim ol man i no save yet long Gedalia i dai pinis, 80 man bilong taun Sekem na Silo na Samaria i wokabaut long rot na i kam klostu long Mispa. Ol i bringim sampela wit na paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na ol i laik i go long haus bilong Bikpela long Jerusalem, bilong mekim ofa. Ol dispela man i bin rausim mausgras na brukim klos bilong ol na katim nabaut skin bilong ol, bilong soim sori bilong ol. Ismael i lukim ol i wokabaut i kam na em i lusim Mispa na i wokabaut i go long rot. Em i krai bilong mekim ol dispela man i ting em i sori wantaim ol, na em i go bungim ol. Na em i tokim ol olsem, “Gedalia i laik bai yupela i kam lukim em.” Orait ol i go insait long taun na Ismael wantaim ol lain bilong en i kilim dispela bikpela lain man na tromoi ol bodi bilong ol i go daun long wanpela bikpela hul bilong holim wara. Tasol 10-pela man bilong dispela bikpela lain i tokim Ismael olsem, “Yu no ken kilim mipela i dai. Mipela inap givim yu planti kaikai mipela i bin haitim i stap long ples kunai. Mipela i gat wit na rais bali na wel bilong oliv na hani i stap.” Ismael i harim tok bilong ol na em i no kilim ol dispela 10-pela man. Dispela hul bilong holim wara, bipo King Asa bilong Juda i bin wokim, bilong ol Mispa i no ken sot long wara, sapos King Basa bilong Israel i kam pait long ol na banisim taun. Orait lain bilong Ismael i kisim ol bodi bilong ol dispela man ol i bin kilim long taim ol i kilim Gedalia, na ol i pulimapim long dispela hul na hul i pulap.
10 Na bihain, Ismael i kisim olgeta arapela manmeri i stap long Mispa na bringim ol i go wantaim em. Ol i lusim Mispa na ol i wokabaut long rot i go long kantri Amon. Ol dispela manmeri em ol lain Nebusaradan, dispela namba wan ofisa bilong ami bilong Babilon, i bin lusim i stap long Mispa na em i tokim Gedalia long lukautim ol. Na ol pikinini meri bilong king bilong Juda i stap wantaim ol.
11 Johanan, pikinini bilong Karea, wantaim ol arapela ofisa bilong ami bilong Juda, i harim tok long olgeta pasin nogut Ismael i bin mekim. 12 Olsem na ol i kisim ol lain soldia bilong ol na ol i bihainim Ismael bilong pait long em. Na ol i kamap long em klostu long bikpela raunwara i stap long taun Gibeon. 13 Orait na ol dispela manmeri Ismael i bin kisim long Mispa na bringim i kam wantaim em, ol i lukim Johanan wantaim ol arapela ofisa na ol i amamas tru. 14 Na ol i lusim Ismael na ran i go long Johanan. 15 Na lain bilong Johanan i laik holimpas Ismael, tasol em i ranawe wantaim 8-pela man bilong en, na ol i go long kantri Amon.
16 Na bihain, Johanan wantaim ol arapela ofisa i kisim ol dispela lain manmeri bilong Mispa ol i bin kisim bek long han bilong Ismael, na ol i lusim Gibeon na i go. Ol soldia na ol arapela man na ol meri pikinini na ol wokman bilong famili bilong king, ol i stap long dispela lain. 17-18 Johanan i laik bringim ol i go long Isip, long wanem, ol i ting long Ismael i bin kilim i dai Gedalia, dispela man king bilong Babilon i bin makim bilong bosim graun bilong Juda. Na ol i pret na i ting, nogut ol Babilon i harim tok long ol samting i bin kamap na ol i kam bagarapim ol. Orait ol i wokabaut long rot i go long Isip. Na ol i kamap long ples Gerut Kimham klostu long taun Betlehem, na ol i stap long dispela ples.

41:1-2: 2 Kin 25.25