Sapta 21
Bikpela i no harim tok bilong King Sedekaia
Bikpela i givim tok long Jeremaia long taim King Sedekaia i salim tupela man i go long em. Nem bilong tupela man i olsem, Pasur, em pikinini bilong Malkia, na pris Sefanaia, em pikinini bilong Masea. Tupela i tokim Jeremaia olsem, “Nebukatnesar, 2 Kin 25.1-11, 2 Sto 36.17-21 king bilong Babilon, i wok long pait long mipela. Olsem na mipela i laik bai yu askim Bikpela long helpim mipela. Ating Bikpela inap wokim wanpela mirakel bilong helpim mipela, olsem em i bin mekim long ol lain bilong mipela bipo. Olsem na bai Nebukatnesar i ken lusim mipela na i go.”
Orait Jeremaia i bekim tok bilong tupela olsem, “Yutupela go givim dispela tok long Sedekaia. God, Bikpela bilong yumi Israel, em i tok olsem, ‘Nau king bilong Babilon wantaim ol ami bilong en i wok long banisim Jerusalem. Na ol ami bilong yupela Israel i save go ausait long banis na pait long ol. Tasol bai mi larim ol Babilon, em ol Kaldia, i winim yupela Israel na bai mi mekim ol soldia bilong yupela i karim ol samting bilong pait i kam bek insait long taun. Mi yet mi kros na belhat nogut tru long yupela na bai mi pait strong moa long yupela na mekim save tru long yupela. Bai mi bagarapim ol manmeri na abus bilong dispela taun. Bai mi mekim sik nogut i kamap long ol na bai ol i dai. Na mi Bikpela, mi tok moa olsem. Planti manmeri bai i dai long dispela sik na long pait na long taim ol i no gat kaikai. Na bihain bai mi larim King Nebukatnesar na ol soldia bilong en i kisim Sedekaia wantaim ol ofisa bilong en na ol manmeri i stap yet. Ol dispela birua i wet long kilim yupela Israel i dai. Na bai Nebukatnesar i tok na ol i kilim yupela long bainat. Bai em i no inap sori na marimari long yupela. Na em i no inap larim wanpela bilong yupela i stap.’ ”
Na Bikpela i tok moa olsem, “Jeremaia, yu mas givim dispela tok bilong mi long ol manmeri. Mi Bikpela, mi tok olsem, nau mi soim yupela tupela rot. Narapela em i rot bilong laip na narapela em i rot bilong i dai. Ol manmeri i stap insait long dispela taun, bai ol i dai. Ol birua bai i kilim ol i dai, o ol bai i sot long kaikai na i dai, o sik nogut bai i bagarapim ol na ol i dai. Tasol sapos ol i laik i stap laip, ol i mas lusim taun na i go long ol dispela Babilon i wok long banisim taun. Na ol i mas larim ol Babilon i holimpas ol, na bai ol i no ken i dai. 10 Mi Bikpela, mi tok stret, mi no laik mekim gut long Jerusalem. Nogat. Mi ting pinis long bagarapim dispela taun. Mi bai larim king bilong Babilon i kisim dispela taun, na em bai i tokim ol ami bilong en long kukim long paia na taun bai i bagarap olgeta.”
Bikpela bai i mekim save long ol lain bilong king
11-12 Bikpela i tok moa olsem, “Jeremaia, yu mas autim tok long ol wanblut bilong king bilong Juda olsem. Yupela ol lain bilong King Devit, yupela harim tok bilong mi, Bikpela. Tok bilong mi i olsem. Olgeta moning long taim bilong kot, yupela i mas mekim kot i go stret olgeta. Sapos wanpela man i bin stilim samting bilong narapela man na givim hevi long en, orait yupela i mas helpim dispela tarangu na pinisim hevi bilong en. Sapos yupela i no mekim olsem, bai mi belhat nogut tru long pasin nogut bilong yupela na bai mi mekim save moa yet long yupela. Belhat bilong mi bai i kamap bikpela olsem paia, na i no gat man inap mekim i dai.
13 “Jerusalem, mi Bikpela, mi tok stret long yu, mi birua long yu. Yu stap antap na yu lukluk i go long ol ples daun. Yu olsem bikpela ston i stap antap tru. Na yupela manmeri bilong Jerusalem, yupela i save tok, ‘Husat inap i kam pait long mipela?’ na ‘Husat inap i kam insait long taun bilong mipela?’ 14 Mi Bikpela, mi tok stret, bai mi mekim save long yupela, bilong bekim ol pasin nogut yupela i bin mekim. Bai mi mekim paia i kirap long taun Jerusalem, olsem paia i kirap long bikbus, na dispela paia bai i kukim haus bilong king na olgeta haus i stap long Jerusalem.”

21:2: 2 Kin 25.1-11, 2 Sto 36.17-21