Sapta 11
Devit i kamap king bilong Israel
(2 Samuel 5.1-10)
Bihain long dispela samting, olgeta Israel i kam lukim Devit long Hebron. Na ol i tokim em olsem, “Yumi olgeta i wanblut stret. Bipo Sol i stap king, tasol yu yet yu save bosim ol soldia bilong yumi Israel na bringim ol i go long pait. Na God, Bikpela i bin tokim yu, bai yu kamap wasman bilong mipela ol manmeri bilong en, na bai yu kamap king bilong mipela.” Na bihain, olgeta hetman bilong Israel i kam bungim King Devit long Hebron. Na em i mekim wanpela kontrak wantaim ol long ai bilong God. Na ol i kapsaitim wel long het bilong en bilong makim em i kamap king bilong Israel, olsem Bikpela i bin tok long maus bilong profet Samuel.
Na Jos 15.63, Het 1.21 King Devit wantaim olgeta Israel i go long taun Jerusalem, em taun Jebus. Dispela em i as ples bilong ol Jebus. Na ol Jebus i tokim Devit olsem, “Yupela i no inap tru long kam insait long taun bilong mipela.” Tasol Devit wantaim ol soldia bilong en i pait na kisim dispela taun i gat strongpela banis. Nem bilong dispela taun em Saion. Tasol bihain ol manmeri i kolim nem bilong taun olsem, Taun Bilong Devit. Long taim Devit i laik pait long dispela taun, em i tokim ol soldia bilong en olsem, “Wanem man i namba wan bilong kilim wanpela Jebus i dai, em bai i kamap namba wan ofisa long ami bilong mi.” Orait na Joap, pikinini man bilong Seruia, i go pas na kirapim pait. Olsem na Devit i makim em olsem namba wan ofisa bilong ami. Na bihain Devit i go sindaun long Saion. Olsem na ol manmeri i kolim nem bilong dispela taun olsem, Taun Bilong Devit. Na Devit i tok, na ol wokman i wokim ol haus i raunim dispela taun olgeta. Ol i stat long wokim ol dispela haus long dispela hap we ol i bin pulimapim graun long wanpela ples daun. Na Joap i wokim gen ol arapela hap bilong taun. Bikpela I Gat Olgeta Strong i stap wantaim Devit, olsem na Devit i wok long kamap strongpela king oltaim.
Nem bilong ol soldia bilong Devit
(2 Samuel 23.8-39)
10 Dispela em i lista bilong ol hetman bilong ol strongpela soldia bilong Devit. God i bin tingting long kantri Israel na em i bin promis bai Devit i kamap king. Ol dispela soldia wantaim olgeta arapela Israel i bin wok strong long helpim Devit long kamap king na i stap strong, na long dispela pasin Bikpela i inapim promis bilong en. 11 Nem bilong ol strongpela soldia bilong Devit i olsem, Jasobeam bilong lain Hakmoni, em i namba wan ofisa. Wanpela taim Jasobeam i bin holim spia bilong en na i pait long 300 birua na kilim olgeta i dai.
12 Eleasar, pikinini man bilong Dodo, em i namba 2 bilong ol tripela soldia i gat biknem. Em i bilong lain Ahohi. 13 Wanpela taim em i stap wantaim Devit long ples Pasdamim, na ol Filistia i bung bilong pait. Na taim ol Filistia i kam, ol Israel i ranawe. Long dispela hap i gat wanpela gaden bali i stap, 14 na Devit wantaim Eleasar i sanap namel long dispela gaden, na i pait strong long ol Filistia, bilong ol i no ken kisim dispela graun. Na tupela i kilim i dai ol dispela Filistia. Long dispela pasin Bikpela i winim tru ol Filistia na ol Israel i stap gut.
15 I gat ol hetman bilong ol soldia bilong Devit, na ol i kolim ol dispela lain olsem, ol 30 strongpela soldia. Wanpela taim Devit i stap long bikpela hul bilong ston long ples Adulam, na tripela bilong ol 30 strongpela soldia bilong Devit i go lukim em. Na long dispela taim tu ol soldia i bin kam long ples daun Refaim na wokim kem bilong ol na i stap. 16 Long dispela taim Devit i stap long dispela strongpela ples hait, na sampela soldia bilong Filistia i kisim pinis taun Betlehem. 17 Na Devit i tingting i go bek long gutpela wara bilong Betlehem, na em i tok olsem, “Sori tru, sapos mi dring sampela wara bilong hul wara i stap klostu long dua bilong banis bilong Betlehem, bai mi amamas tru.”
18 Dispela tripela strongpela soldia i harim dispela tok na ol i kirap na i go. Maski ol Filistia i was long Betlehem, tripela i sakim ol na i go pulimapim wara long dispela hul wara Devit i bin tok long en. Na ol i bringim i kam na givim Devit. Tasol em i no laik dring dispela wara. Nogat. Em i kisim na kapsaitim olsem ofa long Bikpela. 19 Na em i tok olsem, “Long nem bilong God, mi tok tru tumas, mi no ken dring dispela wara. Sapos mi dring bai i olsem mi dring blut bilong ol dispela man, long wanem, ol inap tru long painim i dai long taim ol i bin go na kisim wara.” Olsem na Devit i no dring dispela wara.
Em wanpela samting ol dispela tripela strongpela soldia i bin mekim.
20 Abisai, brata bilong Joap, em i lida bilong ol 30* Sampela man i ting dispela namba em i 3 tasol. strongpela soldia. Wanpela taim Abisai i holim spia bilong en na i pait long 300 birua na kilim olgeta i dai. Olsem na em i kisim wankain namba olsem ol tripela soldia i gat biknem. 21 Em i kisim bikpela namba moa, na i abrusim ol tripela soldia i gat biknem na i kamap lida bilong ol. Tasol em yet i no wanpela bilong ol dispela tripela soldia.
22 Na Benaia, pikinini man bilong Jehoiada bilong taun Kapsel, em tu i wanpela strongpela soldia. Na planti taim em i bin pait strong long ol birua. Wanpela taim em i kilim tupela strongpela soldia bilong Moap. Na long wanpela de, long taim ren ais i pundaun long graun, Benaia i bin go daun long wanpela bikpela hul na kilim i dai wanpela laion. 23 Na narapela taim em i kilim i dai wanpela traipela man bilong Isip. Longpela bilong dispela Isip i winim tupela mita. Dispela Isip i bin holim bikpela spia tru. Stik bilong spia em i bikpela, olsem ba bilong masin bilong lumim laplap. Tasol Benaia i kisim hap diwai na i go klostu long dispela Isip na pait long em. Na Benaia i pulim spia bilong dispela man na kilim em long dispela spia. 24 Benaia i bin mekim ol dispela strongpela samting, olsem na em i kisim wankain namba olsem ol tripela soldia i gat biknem. 25 Em i kisim biknem i winim biknem bilong ol arapela bilong ol 30 strongpela soldia, tasol em i no wanpela bilong ol tripela soldia i gat biknem. Devit i makim Benaia bilong bosim ol lain soldia i was long king.
26 Dispela hap i gat lista bilong ol strongpela soldia bilong ami bilong Devit. Asahel, brata bilong Joap, na Elhanan, pikinini bilong Dodo, bilong taun Betlehem, 27 na Samot bilong ples Haror na Heles bilong ples Pelon 28 na Ira, pikinini bilong Ikes, bilong taun Tekoa, na Abieser bilong taun Anatot 29 na Sibekai bilong ples Husa na Ilai bilong lain Ahohi 30 na Maharai bilong taun Netofa na Helet, pikinini bilong Bana, bilong taun Netofa, 31 na Itai, pikinini bilong Ribai, bilong taun Gibea long graun bilong lain Benjamin, na Benaia bilong taun Piraton 32 na Hurai bilong ples daun klostu long maunten Gas, na Abiel bilong taun Araba 33 na Asmavet bilong ples Baharum na Eliaba bilong taun Salbon 34 na ol pikinini bilong Hasem bilong ples Gison na Jonatan, pikinini bilong Sage, bilong ples Harar, 35 na Ahiam, pikinini bilong Sakar, bilong ples Harar na Elifal, pikinini bilong Ur, 36 na Hefer bilong ples Mekera na Ahiya bilong ples Pelon 37 na Hesro bilong taun Karmel na Narai, pikinini bilong Esbai, 38 na Joel, brata bilong Natan, na Miphar, pikinini bilong Hakri, 39 na Selek bilong kantri Amon na Naharai bilong taun Berot, em i man bilong karim ol spia samting bilong Joap, 40 na Ira na Garep bilong taun Itra, 41 na Uria bilong lain Hit na Sabat, pikinini bilong Alai, 42 na Adina, pikinini bilong Sisa, em wanpela hetman bilong lain Ruben, na 30 man bilong lain bilong Adina, 43 na Hanan, pikinini bilong Maka, na Josafat bilong ples Mitan 44 na Usia bilong taun Astarot na Sama na Jeiel, tupela pikinini bilong Hotam bilong taun Aroer, 45 na Jediael na Joha, tupela pikinini bilong Simri bilong ples Tis, 46 na Eliel bilong ples Mahava na Jeribai na Josavia, tupela pikinini bilong Elnam, na Itma bilong kantri Moap 47 na Eliel na Obet na Jasiel bilong ples Mesoba.

11:4: Jos 15.63, Het 1.21

*11:20: Sampela man i ting dispela namba em i 3 tasol.