Sapta 10
Sol wantaim ol pikinini bilong en i dai
(1 Samuel 31.1-13)
Ol Filistia i pait long ol Israel long maunten Gilboa na planti man bilong Israel i dai long dispela pait. Na ol arapela Israel i lusim pait na ranawe. Sol wantaim ol pikinini man bilong en tu i ranawe, tasol ol Filistia i ranim ol na kilim i dai tripela pikinini man bilong Sol, em Jonatan na Abinadap na Malkisua. Ol man i ranim Sol na pait i kamap strong tru. Na sampela Filistia i sutim ol supsup long Sol na sampela supsup i kisim em na em i laik bagarap. Olsem na em i singautim dispela yangpela man i save karim ol samting bilong pait bilong en, na tokim em olsem, “Kisim bainat bilong yu na kilim mi i dai. Nogut ol dispela haiden Filistia i kam na hambak long mi na kilim mi i dai.” Tasol dispela yangpela man i pret nogut tru na em i no sutim Sol long bainat. Olsem na Sol i holim bainat bilong em yet na pundaun antap long sap bilong bainat na bainat i sutim em na em i dai. Dispela yangpela man i lukim Sol i dai pinis, orait em i tromoi em yet antap long sap bilong bainat bilong en na em tu i dai. Olsem na Sol wantaim ol tripela pikinini man bilong en i dai, na lain bilong en i pinis olgeta. Na olgeta Israel i stap long ples daun, ol i lukim ol soldia bilong ol i ranawe long ol Filistia. Na tu ol i harim olsem, Sol wantaim ol pikinini man bilong en i dai pinis. Orait ol i lusim ol taun bilong ol yet na ol i ranawe. Na bihain ol Filistia i kam kisim ol dispela taun bilong ol Israel na i stap long en.
Pait i pinis, orait long de bihain ol Filistia i go bilong rausim ol klos pait na kisim ol samting bilong ol man bilong Israel i dai pinis. Na ol i lukim bodi bilong Sol wantaim ol pikinini man bilong en i stap long maunten Gilboa. Orait ol i katim het bilong Sol. Na ol i kisim het wantaim klos pait bilong en i go. Na ol i salim ol man bilong bringim tok i go nabaut long kantri Filistia bilong bringim dispela gutnius i go long ol giaman god bilong ol na long ol manmeri bilong ol. 10 Na ol i putim klos pait bilong Sol long haus lotu bilong ol giaman god bilong ol. Na ol i kisim het bilong Sol na pasim long banis bilong god Dagon. 11 Na ol Israel bilong taun Jabes long graun Gileat i harim tok long dispela samting ol Filistia i bin mekim long Sol. 12 Orait na ol strongpela strongpela man bilong Jabes i go kisim bodi bilong Sol na bilong ol pikinini man bilong en na karim i kam long Jabes. Na ol i kisim ol bun bilong Sol na bilong ol pikinini bilong en na ol i planim long as bilong dispela diwai ok i stap long taun Jabes. Na ol i sori long ol na tambu long kaikai inap 7-pela de.
13 Sol Wkp 19.31, 20.6, 1 Sml 13.8-14, 15.1-24, 28.7-8 i dai, long wanem, em i no bihainim tok bilong Bikpela. Nogat. Em i sakim ol lo bilong Bikpela. Na em i askim tewel bilong man i dai pinis long soim em long wanem rot em i mas bihainim 14 na em i no askim Bikpela long soim em. Olsem na Bikpela i kilim em i dai na mekim Devit, pikinini bilong Jesi, i kamap king.
Stori bilong King Devit
(Sapta 11-21)

10:13: Wkp 19.31, 20.6, 1 Sml 13.8-14, 15.1-24, 28.7-8