Sapta 20
Seba i laik daunim king
Long 1 Kin 12.16, 2 Sto 10.16 dispela taim i gat wanpela man nogut i stap namel long ol Israel, nem bilong en Seba. Em i pikinini bilong Bikri na em i bilong lain Benjamin. Seba i winim biugel na i singaut olsem, “Maski long Devit, yumi no lain bilong em. Yumi no lain bilong dispela pikinini bilong Jesi. Yumi no ken bihainim em. Goan, yumi olgeta man bilong Israel, yumi go bek long ples.” Orait na ol Israel i harim dispela tok, na olgeta i lusim Devit na i go wantaim Seba. Tasol ol man bilong Juda i stap aninit long Devit na ol i bihainim em long rot bilong Jordan i go inap long Jerusalem.
Ol 2 Sml 16.22 i go kamap long Jerusalem na Devit i go long haus king bilong en na em i kisim ol 10-pela namba 2 lain meri em i bin lusim ol i stap bilong lukautim haus king. Na em i go putim ol long narapela haus na i makim sampela man bilong was long ol. Na em i makim sampela lain long lukautim ol na givim kaikai samting long ol, tasol em i no i go slip wantaim ol gen olsem bipo em i bin mekim. Na oltaim ol i stap tasol long dispela haus inap long taim ol i dai. Ol i stap olsem ol meri, man bilong ol i dai pinis.
Bihain king i tokim Amasa olsem, “Yu go singautim ol man bilong Juda na bungim ol, na long tumora o haptumora yupela olgeta i mas kam kamap long mi.” Orait Amasa i go singautim ol, tasol em i abrusim taim king i makim long em i mas kamap. Amasa i no kam bek kwik, olsem na king i tokim Abisai olsem, “Apsalom i bin givim bikpela hevi long yumi, tasol nau Seba, pikinini bilong Bikri, bai i givim yumi bikpela hevi moa. Olsem na yu mas kisim ol soldia bilong mi na go ranim em na holimpas em. Nogut Seba wantaim ol lain bilong en i go i stap long ol taun i gat strongpela banis na bai yumi no inap kisim em.”* Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.
Olsem na Abisai i kisim ol soldia bilong Joap na ol soldia bilong was long king, em ol Keret na ol Pelet, na olgeta strongpela man bilong pait, na ol i lusim Jerusalem na i go ranim Seba. Ol i go kamap long bikpela ston long Gibeon, na Amasa i kam bungim ol. Joap i bin putim klos pait na em i bin pasim bainat long let bilong en. Dispela bainat i stap insait long paus, tasol taim Joap i go klostu long Amasa, dispela bainat i pundaun long graun. Na Joap i tokim Amasa olsem, “Gude brata, yu stap gut, a?” Na em i holim mausgras bilong Amasa long han sut na i mekim olsem em i laik kis long em. 10 Na Joap i holim wanpela bainat long han kais, tasol Amasa i no lukim dispela bainat. Na Joap i sutim bel bilong Amasa na olgeta bel bilong en i kapsait i go daun long graun, na kwiktaim em i dai. Olsem na Joap i no bin sutim em gen.
Joap i kilim Amasa pinis, orait em wantaim brata bilong en, Abisai, i go long ranim Seba. 11 Na wanpela soldia bilong Joap i sanap klostu long bodi bilong Amasa na i singaut olsem, “Ol man i laikim Joap na Devit, ol i mas i go bihainim Joap.” 12 Tasol blut i karamapim bodi bilong Amasa olgeta, na bodi i slip i stap yet namel long rot. Na olgeta soldia i wokabaut i kam, ol i lukim bodi na ol i no wokabaut moa. Dispela soldia bilong Joap i lukim ol i no wokabaut moa, orait em i pulim bodi i go arere long rot na i karamapim bodi long laplap. 13 Bodi bilong Amasa i no moa i stap long rot, olsem na olgeta soldia i bihainim Joap na i go ranim Seba.
14 Seba i wokabaut i go brukim graun bilong olgeta lain bilong Israel, na em i kamap long taun Abel Betmaka, long arere tru bilong graun bilong ol. Na olgeta man bilong lain Beri i bung wantaim em na i bihainim em i go insait long taun. 15 Ol soldia bilong Joap i harim olsem Seba i stap insait long dispela taun, olsem na ol i kam na banisim taun. Na ol i hipim graun klostu long banis bilong taun bai ol i ken pait long taun. Na ol i wokim hul aninit long banis, bilong mekim banis i pundaun. 16 Tasol wanpela meri i gat gutpela tingting i stap long dispela taun, na em i singaut long lain bilong Joap olsem, “E, yupela harim. Tokim Joap i kam. Mi gat tok long em.” 17 Orait Joap i go klostu na meri i askim em, “Yu Joap, a?” Na Joap i tok, “Yes, em mi tasol.” Na meri i tokim em, “Bikpela man, mi gat wanpela tok. Na mi laik yu putim yau gut long dispela tok bilong mi.” Orait Joap i tok, “Em i orait. Mi ken harim tok bilong yu.”
18 Na meri i tokim Joap olsem, “Bipo ol i save tok, ‘Sapos yu gat wari, yu go long taun Abel.’ Ol i save go, na ol Abel i save stretim wari bilong ol. 19 Harim. Taun bilong mipela em i wanpela nambawan taun long kantri Israel. Mipela i no save pait nabaut. Mipela i save bihainim tru king bilong yumi. Tasol nau yu laik bagarapim dispela taun. Bilong wanem yu laik bagarapim samting bilong Bikpela?” 20 Na Joap i bekim tok olsem, “Mi no gat laik long bagarapim o pinisim dispela taun. 21 Nogat tru. Mipela i kam bilong kisim wanpela man tasol, nem bilong en Seba, pikinini bilong Bikri. Em i bilong ples maunten bilong Efraim. Dispela man i bin kirapim tingting bilong ol man long daunim King Devit. Mipela i laik bai yupela i givim Seba tasol long mipela na bai mipela i lusim taun bilong yupela na i go.” Na meri i tokim Joap olsem, “Tru tumas, bai mipela i kilim dispela man na tromoi het bilong en i kam ausait long banis na bai yu lukim.” 22 Olsem na meri i go long ol manmeri bilong taun na autim tingting bilong em long ol. Ol i bihainim tok bilong em na ol i go katim nek bilong Seba. Na ol i kisim het bilong en na tromoi i go long Joap ausait long taun. Orait na Joap i winim biugel na ol soldia bilong en i lusim taun na i go bek long ol ples bilong ol. Na Joap i go bek long King Devit long Jerusalem.
Nem bilong ol ofisa bilong Devit
23 Joap i namba wan ofisa bilong ami na i bosim olgeta soldia bilong kantri Israel. Na Benaia, pikinini man bilong Jehoiada, i bosim ol soldia bilong was long king, em ol Keret na Pelet. 24 Na Adoniram i save bosim ol lain man king i kisim bilong mekim wok bilong en. Na Jehosafat, pikinini man bilong Ahilut, em i man bilong raitim stori bilong olgeta samting King Devit i mekim. 25 Na Seva em i kuskus bilong king. Na Sadok na Abiatar i stap pris, 26 na Ira bilong lain Jair, em tu i pris bilong Devit.

20:1: 1 Kin 12.16, 2 Sto 10.16

20:3: 2 Sml 16.22

*20:6: Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.