Sapta 2
Esta i kamap kwin
Taim kros bilong king i pinis, orait em i tingting gen long pasin Vasti i bin mekim long em. Em i tingting long em i bin tok long rausim Vasti bai em i no moa i stap kwin. Na sampela man i save givim gutpela tingting long em, ol i sindaun klostu long em na tokim em olsem, “Mobeta yu painim sampela naispela yangpela meri. Yu mas makim ol man long olgeta provins yu bosim, na ol i ken bringim ol naispela yangpela meri i kam long Susa, namba wan taun bilong gavman, na putim ol long haus yu save bungim ol meri long en. Olsem na bai Hegai, dispela man i save lukautim ol meri bilong yu,* Hegai i gat wok bilong lukautim ol meri bilong king. Long taim Serksis i stap king, ol king i save maritim planti meri na kisim ol namba 2 lain meri tu. Ol i save putim ol long haus meri na sampela wokboi i save lukautim ol. Tasol ol i save katim bol bilong ol dispela man bai ol i no inap pilai long ol meri. em i ken was long ol. Na bai ol meri i ken welim na bilasim skin bilong ol, bai ol i kamap naispela moa. Orait sapos yu laikim tumas wanpela bilong ol dispela meri, yu ken makim em i kamap kwin na em i ken kisim ples bilong Kwin Vasti.” King i harim na em i laikim dispela tok, olsem na em i bihainim.
Long taun Susa i gat wanpela Juda i stap, nem bilong en Mordekai. Nem bilong papa bilong Mordekai, em Jair. Jair em i wanpela tumbuna pikinini bilong Simei, pikinini bilong Kis, bilong lain bilong Benjamin. Bipo 2 Kin 24.10-16, 2 Sto 36.10 Nebukatnesar, king bilong Babilon, i bin kisim King Jehoiakin bilong Juda wantaim ol sampela Juda na ol i go kalabus long Babilon. Na em i kisim Mordekai i go wantaim ol. Mordekai i save lukautim wanpela pikinini meri, nem bilong en Esta. Tasol nem bilong en long tok Hibru em Hadasa. Esta em i pikinini meri bilong liklik papa bilong Mordekai. Tasol liklik papa wantaim meri bilong en i dai pinis, olsem na Mordekai i bin kisim Esta na lukautim em olsem pikinini bilong em yet. Na Esta i kamap naispela meri tumas na em i luk nambawan tru.
King Serksis i salim tok i go long ol manmeri long ol i mas bringim olgeta naispela meri i kam long Susa. Na taim ol i bringim ol meri i kam ol i bringim Esta tu i kam wantaim ol. Ol i putim Esta long haus meri insait long banis bilong king. Na Hegai i bosim ol meri. Hegai i lukim Esta i gutpela meri, na i laikim em. Olsem na em i hariap long givim Esta ol samting bilong bilasim skin, na olkain gutpela kaikai. Na em i givim nambawan rum tru bilong haus meri long Esta, na em i makim 7-pela yangpela meri bilong haus king bilong lukautim Esta gut.
10 Pastaim Mordekai i bin tokim Esta bai em i no ken tokaut long em i meri bilong Juda. Na Esta i bihainim dispela tok bilong waspapa. 11 Olgeta de Mordekai i save wokabaut i go i kam klostu long dua bilong banis bilong haus meri. Em i laik save Esta i stap olsem wanem, na tu em i laik save wanem samting bai ol i mekim long Esta.
12 Inap long wanpela yia olgeta, ol i wok long mekim ol meri i kamap naispela tru. Long 6-pela mun ol i save welim bodi bilong ol meri long wel ol i wokim long blut bilong diwai mea. Na long arapela 6-pela mun ol i save welim ol long wel wantaim gris i gat gutpela smel. Bihain long dispela, ol i bringim olgeta yangpela meri wan wan i go long King Serksis. 13 Long taim wanpela meri i mas go long haus bilong king, em i ken putim bilas long laik bilong em yet na i go. 14 Meri i save go long king long apinun tru na i stap inap long moningtaim. Na long moningtaim ol i kisim em i go long narapela haus meri na putim em long han bilong Sasgas, wanpela man i save bosim ol namba 2 lain meri bilong King. Na dispela meri i no inap i go long king gen. Sapos king i laikim em na i kolim nem bilong en na singautim em, orait em i ken i go. I no gat narapela rot.
15 Orait taim i kamap bilong Esta i go lukim king. Esta em i pikinini meri bilong Abihail, liklik papa bilong Mordekai. Mordekai i bin kisim Esta na i lukautim em olsem pikinini bilong em yet. Olgeta man i lukim Esta na ol i gat laik tru long em. Taim Esta i go lukim king em i no putim klos long laik bilong em yet. Nogat. Em i putim klos Hegai, bosman bilong ol meri, i tokim em long putim. 16 Long dispela taim Serksis i bin i stap king inap 7-pela yia. Na long namba 10 mun bilong dispela yia, em ol i kolim mun Tebet, Mun Tebet bilong ol Israel i save kamap long mun Disemba na Janueri bilong yumi. ol i bringim Esta i go long king.
17 Na king i laikim em tumas. King i no laikim ol arapela meri olsem em i laikim Esta. Em i lukim Esta i winim ol arapela meri, na em i gutpela meri tru. I no gat narapela meri i bin katim lewa bilong king olsem Esta. Olsem na king i putim hat bilong kwin long het bilong en. Na Esta i senisim Vasti, na i kamap kwin. 18 Orait king i mekim bikpela kaikai bilong amamas long Esta. Em i singautim olgeta hetman na ol namba wan kiap bai ol i kam long dispela bikpela kaikai. Em i tok, “Olgeta manmeri long hap bilong mi, ol i ken malolo long dispela de.” Na king i givim planti gutpela samting long ol manmeri.
Mordekai i helpim king, na king i no kisim bagarap
19 Long dispela taim tasol, Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. king i mekim Mordekai i kamap wanpela bosman bilong haus bilong en. 20 Bipo Mordekai i tokim Esta long em i no ken tokim ol man olsem em i meri Juda. Na Esta i bihainim dispela tok, long wanem, em i pasin bilong em long bihainim tok bilong Mordekai oltaim.
21 Long taim Mordekai i holim wok bilong King Serksis, tupela man i gat kros long king na tupela i pasim tok long kilim em i dai. Nem bilong tupela em Biktana na Teres. Dispela tupela man i gat wok long was long dua bilong rum bilong king. 22 Mordekai i harim dispela tok bilong tupela na em i go tokim Kwin Esta. Na Esta i tokim king long dispela tok Mordekai i harim long tupela man. 23 Ol i painim as bilong dispela tok, na ol i save dispela tok i tru. Olsem na ol i hangamapim tupela long diwai, na tupela i dai. Na king i tokim ol ofisa bilong en olsem, “Raitim ripot bilong dispela samting long buk bilong gavman bilong yumi.” Orait na ol i mekim olsem.
Haman i laik bagarapim ol Juda
(Sapta 3-5)

*2:3: Hegai i gat wok bilong lukautim ol meri bilong king. Long taim Serksis i stap king, ol king i save maritim planti meri na kisim ol namba 2 lain meri tu. Ol i save putim ol long haus meri na sampela wokboi i save lukautim ol. Tasol ol i save katim bol bilong ol dispela man bai ol i no inap pilai long ol meri.

2:6: 2 Kin 24.10-16, 2 Sto 36.10

2:16: Mun Tebet bilong ol Israel i save kamap long mun Disemba na Janueri bilong yumi.

2:19: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.