Buk bilong
Esra
Tok i go pas
Buk Esra i skruim moa stori bilong ol samting buk 2 Stori i tok long en. Long 2 Stori yumi ritim tok bilong ol hevi i bin kamap long ol Israel na planti bilong ol i go kalabus long kantri Babilon. Haus bilong God long Jerusalem na Jerusalem yet i bagarap olgeta na i stap. Orait long buk Esra sampela bilong ol lain Juda ol i lusim Babilon na i kam bek long graun bilong ol yet long distrik Juda. Na ol i wokim nupela haus bilong God long Jerusalem.
Buk bilong Esra i gat tripela hap bilong en.
1) King Sairus bilong kantri Persia i tok, na ol namba wan lain bilong ol Juda i lusim Babilon na i go bek long distrik Juda (sapta 1 na 2).
2) Ol Juda i wokim gen haus bilong God, na ol i stat gen long bihainim ol pasin bilong lotu (sapta 3-6).
3) Bihain long sampela yia narapela lain bilong ol Juda i kam bek long Jerusalem. Esra em i lida bilong ol. Esra em wanpela saveman bilong lo na em i bosim ol na helpim ol long sindaun gut aninit long lo bilong God na long bihainim stretpela pasin bilong lotu.
Ol Israel i kam bek gen long Juda na Jerusalem
Sapta 1
(Sapta 1-2)
King Sairus i tok, ol Juda i mas i go bek long as ples bilong ol
(2 Stori 36.22-23)
Long Jer 25.11-14, 29.10 namba wan yia bilong Sairus i stap king bilong kantri Persia, Bikpela i kirapim tingting bilong em na em i mekim wanpela tok. Em i raitim dispela tok na salim i go long olgeta hap graun em i bosim. Na ol man bilong bringim dispela tok ol i mas ritim long ol manmeri. Dispela samting i kamap bilong inapim wanpela tok bipo Bikpela i bin givim long profet Jeremaia na Jeremaia i bin autim long ol Israel. Dispela Ais 44.28 tok bilong King Sairus i olsem, “God, Bikpela, i bosim olgeta samting long heven, na em i bin makim mi, Sairus, long kamap bosman bilong olgeta hap graun. Nau em i tokim mi long wokim wanpela haus bilong em long taun Jerusalem long distrik Juda. 3-4 God i ken i stap wantaim yupela Israel, yupela ol manmeri bilong en. Bipo ol birua i bin kisim yupela long as ples na bringim yupela i go longwe na nau yupela i stap yet long ol dispela provins bilong mi. Tasol nau yupela Israel i mas i go bek long Jerusalem, taun bilong God, Bikpela bilong yupela, na wokim gen haus bilong en. Na yupela ol arapela manmeri bilong ol taun ol Israel i stap nau long en, yupela i mas helpim ol na givim planti gutpela samting long ol. Na ol i ken karim i go long Jerusalem bilong wokim gen haus bilong God. Yupela i mas givim ol Israel sampela silva na gol na ol kaikai samting. Na givim ol animal long ol bilong karim ol dispela samting. Na tu givim ol Israel ol abus samting bilong mekim ol ofa long God long dispela haus bilong en.”
Olsem na God i kirapim tingting bilong ol hetman bilong lain Juda na lain Benjamin, na bilong ol pris na ol Livai na ol arapela man tu, na ol i redim ol samting bilong i go long Jerusalem na wokim gen haus bilong Bikpela. Na ol arapela lain i stap klostu long ol dispela Israel i helpim ol na givim ol dis samting ol i wokim long silva na givim gol na kaikai samting long ol. Na ol i givim ol arapela gutpela samting tu, na ol abus samting bilong mekim ofa long haus bilong God. Na ol i givim ol Israel ol animal bilong karim ol dispela samting i go. Na King Sairus i kisim ol plet kap samting bilong haus bilong God na i givim long ol Israel. Bipo King Nebukatnesar i bin kisim ol dispela dis long haus bilong God taim em i bin pait long ol Israel na daunim Jerusalem. Na em i bin putim olgeta dispela plet na kap insait long haus bilong ol giaman god bilong em. Orait King Sairus i givim ol dispela samting long Mitredat, man bilong bosim haus mani bilong king, na Mitredat i kaunim ol na givim long Sesbasar, namba wan hetman bilong ol Juda. Olgeta dispela samting i olsem. 30 dis gol bilong mekim ofa na 1,000 dis silva bilong mekim ofa na 29 arapela dis 10 na 30 liklik dis gol na 410 liklik dis silva na 1,000 arapela plet kap samting bilong haus bilong God.* Tok Hibru i no klia tumas long sampela hap bilong lain 9 na 10. 11 Dispela olgeta dis gol na silva na arapela samting em inap 5,400. Na Sesbasar i kisim ol dispela samting, na taim em wantaim ol arapela Israel i lusim Babilon na i go long Jerusalem, ol i karim ol dispela samting i go wantaim ol.

1:1: Jer 25.11-14, 29.10

1:2: Ais 44.28

*1:10: Tok Hibru i no klia tumas long sampela hap bilong lain 9 na 10.