Sapta 36
Jeremaia i askim Baruk long ritim tok long ol manmeri
Long 2 Kin 24.1, 2 Sto 36.5-7, Dan 1.1-2 namba 4 yia bilong Jehoiakim, pikinini bilong Josaia, i stap king bilong Juda, Bikpela i givim tok long Jeremaia olsem, “Kisim wanpela buk na raitim olgeta tok mi bin givim yu long ol samting bai i kamap long Israel na Juda na long ol arapela kantri. Yu mas raitim olgeta dispela tok, stat long namba wan taim mi bin givim tok long yu, long taim bilong King Josaia, na i kam inap nau. Sapos olgeta Juda i harim dispela tok long ol samting nogut mi laik mekim long ol, orait ating ol inap tanim bel na lusim pasin nogut bilong ol. Na bai mi ken rausim ol sin na asua bilong ol.”
Orait na Jeremaia i singautim Baruk, pikinini man bilong Neria, i kam. Na Jeremaia i autim olgeta tok Bikpela i bin givim em, na Baruk i raitim dispela tok long wanpela buk. Na bihain Jeremaia i tokim Baruk olsem, “Mi yet mi no inap i go long haus bilong Bikpela.* Yumi no save bilong wanem Jeremaia i no inap i go long haus bilong Bikpela. Ating ol bikman i bin tambuim em long em i no ken i go, o ating em i pret, nogut ol i mekim nogut long em, o ating em i gat sik samting. Olsem na mi laik bai yu kisim dispela buk mi bin tokim yu long raitim, na yu go long haus bilong Bikpela na ritim ol dispela tok bilong Bikpela long ol manmeri. Yu mas i go long wanpela bikpela de bilong tambu long kaikai, long wanem, ol manmeri bilong ol taun bilong Juda bai i stap long haus bilong Bikpela long dispela de, na ol tu i ken harim dispela tok. Bikpela i kros na belhat moa yet long ol dispela manmeri, na em i tok long mekim samting nogut long ol. Tasol ating ol manmeri inap lusim ol pasin nogut ol i save mekim, na beten long Bikpela, na em bai i harim beten bilong ol.”
8-9 Orait long namba 9 mun bilong namba 5 yia bilong Jehoiakim i stap king bilong Juda, ol manmeri i makim wanpela de bilong ol i ken tambu long kaikai na lotu long Bikpela. Na olgeta manmeri bilong Jerusalem na bilong ol taun bilong Juda i kam bung long haus bilong Bikpela. Na long dispela de Baruk i mekim olgeta samting olsem Jeremaia i bin tokim em. Em i kisim buk i gat tok bilong Bikpela na em i go long haus bilong Bikpela. 10 Na em i sanap insait long banis bilong haus bilong Bikpela na ritim olgeta tok bilong Jeremaia i stap long dispela buk, na olgeta manmeri i harim. Long taim Baruk i ritim dispela buk, em i sanap long dua bilong wanpela rum, em rum bilong Gemaria, pikinini bilong Safan. Bipo Safan i stap kuskus bilong king. Dispela rum i stap long ples bung antap, klostu long dispela dua bilong haus bilong Bikpela, ol i kolim Nupela Dua.
Baruk i ritim buk long ol ofisa bilong king
11 Mikaia, pikinini man bilong Gemaria, na tumbuna pikinini bilong Safan, em i stap long haus bilong Bikpela na i harim Baruk i ritim tok bilong Bikpela long dispela buk. 12 Orait na em i go daun long haus bilong king. Na em i go insait long rum bilong kuskus bilong king, em rum olgeta ofisa bilong king i kibung i stap long en wantaim kuskus Elisama. Nem bilong ol dispela ofisa i olsem, Delaia, pikinini bilong Semaia, na Elnatan, pikinini bilong Akbor, na Gemaria, pikinini bilong Safan, na Sedekaia, pikinini bilong Hanania. Na olgeta arapela ofisa tu i stap. 13 Na Mikaia i stori long ol long olgeta tok em i bin harim Baruk i ritim long ol manmeri.
14 Ol ofisa i harim tok bilong Mikaia, orait ol i salim wanpela man i go kisim Baruk. Nem bilong dispela man em Jehudi, pikinini bilong Netania na tumbuna pikinini bilong Selemia. Na Selemia em i pikinini bilong Kusi. Orait Jehudi i go tokim Baruk olsem, “Kisim dispela buk yu bin ritim long ol manmeri na yu kam.” Orait na Baruk i kisim dispela buk na bringim i kam long ol ofisa. 15 Em i kamap pinis, orait ol ofisa i tokim em, “Yu sindaun na ritim dispela buk na mipela i harim.” Olsem na Baruk i ritim buk long ol. 16 Ol i harim olgeta tok bilong dispela buk na ol i pret na kirap nogut na ol i lukluk long ol yet. Na ol i tokim Baruk olsem, “Tru tumas, mipela i mas i go tokim king long ol dispela samting.” 17 Na ol i askim Baruk olsem, “Yu tokim mipela. Olsem wanem na yu bin raitim ol dispela tok? Ating Jeremaia i toktok na yu raitim, a?” 18 Na Baruk i tok, “Em i stret. Jeremaia i givim mi olgeta dispela toktok na mi kisim ing na mi raitim tok bilong en long dispela buk.” 19 Orait na ol ofisa i tokim Baruk olsem, “Yu go na kisim Jeremaia na yutupela go hait, nogut ol bikman i harim dispela tok na ol i gat kros long yutupela. Yu no ken larim wanpela man i save long ples yutupela i hait long en.”
Wanpela man i ritim buk long king
20 Orait ol ofisa i kisim buk long han bilong Baruk na putim i stap long rum bilong Elisama, kuskus bilong king. Na ol i kirap i go lukim king long ples bung na ol i tokim em long ol dispela samting i bin kamap. 21 King i harim dispela tok pinis, orait em i salim Jehudi i go kisim dispela buk. Jehudi i kisim buk long rum bilong Elisama na karim i kam long king. Na em i ritim long king wantaim ol ofisa i sanap klostu long king. 22 Dispela ol samting i kamap long namba 9 mun, em taim bilong kol. Long dispela taim king i stap long haus em i save stap long en long taim bilong kol. Em i sindaun klostu long paia, bilong hatim skin bilong en. 23 Jehudi i wok long ritim buk i stap, na taim em i ritim sampela hap tok pinis, orait king i kisim wanpela liklik naip na katim hap pepa i gat dispela tok Jehudi i ritim pinis, na tromoi i go long paia. King i mekim olsem i go i go inap em i kukim olgeta hap bilong buk. 24 King wantaim ol ofisa bilong en i harim olgeta tok bilong dispela buk, tasol ol i no pret liklik na ol i no brukim klos bilong soim ol i sori long pasin bilong ol. 25 Elnatan na Delaia na Gemaria i strong long king i no ken kukim buk, tasol king i no harim tok bilong ol. 26 Na king i givim oda long pikinini bilong en, Jeramel, na long Seraia, pikinini bilong Asriel, na long Selemia, pikinini bilong Apdel, bilong ol i mas i go holimpas profet Jeremaia na kuskus Baruk. Tasol Bikpela i haitim tupela na ol i no lukim tupela.
Bikpela i tokim Jeremaia long raitim narapela buk
27 Bihain long king i kukim dispela buk Baruk i bin raitim, Bikpela i tokim Jeremaia olsem, 28 “Kisim narapela buk na raitim wankain toktok olsem ol tok i stap long dispela buk King Jehoiakim i bin kukim. 29 Na tu, yu mas raitim tok long king olsem. Mi Bikpela, mi tok, King Jehoiakim, yu bin kukim dispela buk na yu bin tok olsem, ‘Husat i tokim Jeremaia na em i raitim tok long king bilong Babilon bai i kam na bagarapim dispela kantri na kilim olgeta manmeri na abus?’ 30 King Jehoiakim i bin mekim dispela kain tok, olsem na mi Bikpela, mi ting long em na mi tok, i no gat wanpela man bilong lain bilong en bai i kamap king na sindaun long sia king bilong Devit. Na taim Jehoiakim i dai, bai ol i tromoi bodi bilong en long graun na bai san i hatim na long nait ais bai i pundaun long en. 31 Na mi bai mekim save long en na long ol pikinini bilong en na long ol ofisa bilong en, bilong bekim pasin nogut bilong ol. Na bai mi mekim olgeta samting nogut i kamap long ol manmeri bilong Jerusalem na Juda, olsem mi bin tok pinis long mekim. Mi bin givim dispela tok long ol, tasol ol i no laik harim.”
32 Orait Jeremaia i kisim nupela buk na i givim long kuskus Baruk. Na Jeremaia i autim olgeta tok i bin i stap long dispela buk King Jehoiakim i bin kukim. Na tu em i autim arapela tok i wankain tasol. Na Baruk i raitim olgeta dispela tok long dispela nupela buk. Planti saveman i ting ol toktok bilong dispela nupela buk i stap nau long namba wan hap bilong dispela Buk bilong profet Jeremaia nau yu ritim. Tasol yumi no save wanem hap tru ol i raitim long dispela taim, na wanem ol hap ol i skruim bihain.
God i mekim save long ol Juda na Jerusalem olsem Jeremaia i bin tok
(Sapta 37.1—40.6)

36:1: 2 Kin 24.1, 2 Sto 36.5-7, Dan 1.1-2

*36:5: Yumi no save bilong wanem Jeremaia i no inap i go long haus bilong Bikpela. Ating ol bikman i bin tambuim em long em i no ken i go, o ating em i pret, nogut ol i mekim nogut long em, o ating em i gat sik samting.

36:32: Planti saveman i ting ol toktok bilong dispela nupela buk i stap nau long namba wan hap bilong dispela Buk bilong profet Jeremaia nau yu ritim. Tasol yumi no save wanem hap tru ol i raitim long dispela taim, na wanem ol hap ol i skruim bihain.