Sapta 13
Bikpela i tok long ol hap graun ol Israel i no kisim yet
Nau Josua i lapun tru, na Bikpela i tokim em olsem, “Yu lapun pinis. Tasol i gat planti hap graun yupela ol Israel i no kisim yet. Yupela i no kisim yet olgeta hap graun bilong Filistia, wantaim ol dispela taun ol 5-pela king bilong ol i bosim, em taun Gasa na Asdot na Askelon na Get na Ekron. Na yupela i no kisim yet olgeta hap graun bilong ol Gesur na yupela i no kisim dispela graun i stat long liklik wara Sihor, long mak bilong Isip, i go olgeta long hap not inap long mak bilong Ekron, pastaim ol Kenan i bin i stap long en. Na yupela i no kisim graun bilong ol Av, long hap saut. Na yupela i no kisim olgeta hap graun bilong ol Kenan na taun Meara, long graun bilong ol Saidon. Dispela hap graun i go olgeta long taun Afek long mak bilong ol Amor. Na yupela i no kisim graun bilong ol Gebal na olgeta hap bilong Lebanon long hap sankamap, stat long taun Balgat klostu long maunten Hermon na i go inap long maus bilong rot i go long taun Hamat. Na Nam 33.54 yupela i no kisim graun bilong olgeta Saidon i save stap long ples maunten namel long ol maunten bilong Lebanon na ples Misrefot Maim. Tasol bai mi rausim ol dispela lain na bai yupela Israel i kisim graun bilong ol. Olsem na yu mas tilim dispela graun na givim long ol lain Israel, na em bai i stap graun bilong ol stret. Yu mas mekim olsem mi bin tokim yu. Yu mas tilim dispela graun long ol 9-pela lain na long hap lain bilong Manase, bai ol i kisim olsem graun bilong ol stret.”
Graun bilong Ruben na Gat na Manase
Lain Nam 32.33, Lo 3.12 bilong Ruben na Gat na hap lain bilong Manase i kisim graun long hap sankamap bilong wara Jordan. Moses, wokman bilong Bikpela, i givim pinis long ol. Graun bilong ol i stat long taun Aroer, long arere bilong ples daun bilong wara Arnon, na long dispela taun i stap namel tru long dispela ples daun na i inapim olgeta dispela ples stret bilong Medeba na i go inap long taun Dibon. 10 Na ol i kisim olgeta taun bilong Sihon, king bilong ol Amor. Bipo Sihon yet i stap long Hesbon na em i bosim ol taun i go inap long mak bilong ol Amon. 11 Ol i kisim graun bilong Gileat tu, na distrik bilong ol Gesur na ol Makat, na olgeta hap bilong maunten Hermon, na olgeta hap bilong distrik Basan i go inap long taun Saleka, 12 na olgeta graun Ok i bin bosim, taim em i stap king long Astarot na Edrei. Ok em i wanpela Refaim, na em i las bilong ol. Moses i bin winim ol Refaim long pait na i rausim ol. 13 Tasol ol Israel i no rausim ol Gesur na ol Makat. Ol i stap yet wantaim ol Israel.
14 Moses Lo 18.1 i no bin givim wanpela hap graun long lain bilong Livai. Ol samting ol man i bringim na ofaim long Bikpela na kukim long paia, em dispela ol samting ol Livai i save kisim, olsem Bikpela i bin tokim Moses.
15 Moses i givim pinis wanpela hap bilong graun long ol wan wan famili bilong lain Ruben na em i kamap graun tru bilong ol. 16 Graun bilong ol i stat long taun Aroer, long arere bilong ples daun bilong wara Arnon, na long dispela taun i stap namel tru long dispela ples daun, na graun i inapim olgeta dispela ples stret bilong Medeba 17 na i go kamap long taun Hesbon na long olgeta taun long dispela bikpela ples stret, em taun Dibon na Bamotbal na Bet Balmeon 18 na Jahas na Kedemot na Mefat 19 na Kiriataim na Sipma na Seretsahar, em taun i stap antap long liklik maunten bilong dispela ples stret, 20 na Betpeor na ol ples long sait bilong maunten Pisga na Bet Jesimot 21 na olgeta arapela taun bilong dispela ples stret. Dispela ol taun bilong ol Amor bipo King Sihon i bin bosim. Em i bin i stap king long taun Hesbon. Moses i winim em long pait na i winim tu ol dispela hetman bilong ol Midian, em Evi na Rekem na Sur na Hur na Reba. Olgeta i bin i stap long dispela hap graun na King Sihon i givim wok long ol long bosim hap bilong ol yet. 22 Na Balam, pikinini bilong Beor, em man i save tok long ol samting bai i kamap bihain, em tu ol Israel i kilim. 23 Wara Jordan em i mak bilong graun bilong lain bilong Ruben. Ol dispela taun na ples ol wan wan famili bilong Ruben i bin kisim olsem graun bilong ol stret.
24 Na Moses i tilim dispela graun long olgeta famili wan wan long lain bilong Gat, na em i stap graun bilong ol stret. 25 Em i givim taun Jaser long ol, na olgeta taun bilong distrik Gileat, na hap graun bilong ol Amon i go inap long taun Aroer insait long graun bilong ol Amon, klostu long taun Raba long hap sankamap. 26 Dispela graun i stat long taun Hesbon na i go inap long taun Ramatmispe na taun Betonim, na i stat long taun Mahanaim, na i go inap long mak bilong taun Lodebar. 27 Long ples daun bilong wara Jordan ol Gat i kisim taun Betharam na Betnimra na Sukot na Safon na hap graun bilong King Sihon bilong taun Hesbon. Mak bilong graun bilong lain Gat i stat long wara Jordan na i go long hap sankamap na i go olgeta long not inap long raunwara Galili. 28 Ol dispela taun na ples ol famili bilong Gat i bin kisim olsem graun bilong ol stret.
29 Na Moses i givim wanpela hap graun long ol wan wan famili bilong hap lain bilong Manase na em i kamap graun bilong ol stret. 30 Graun bilong ol i stat long taun Mahanaim, na i inapim olgeta hap bilong distrik Basan, em bipo Ok, king bilong Basan, i bin bosim. Na ol Manase i kisim tu 60 taun bilong Jair long distrik Basan. 31 Dispela graun i inapim hap bilong distrik Gileat, na Astarot na Edrei, em ol taun King Ok i bin i stap long ol. Na Moses i givim dispela graun long ol wan wan famili bilong hap lain bilong Makir, pikinini bilong Manase.
32 Olsem tasol Moses i tilim ol graun long hap sankamap bilong taun Jeriko na wara Jordan, taim em i stap long ples stret bilong Moap. 33 Tasol Nam 18.20, Lo 18.2 Moses i no givim sampela graun long lain bilong Livai. Em i tokim ol olsem, “God, Bikpela bilong yumi Israel, em i stap olsem gutpela samting yupela i kisim, olsem na yupela i no mas kisim sampela hap graun.”

13:6: Nam 33.54

13:8: Nam 32.33, Lo 3.12

13:14: Lo 18.1

13:33: Nam 18.20, Lo 18.2