Sapta 31
Tok bilong King Lemuel
Dispela em i tok bilong King Lemuel.* I no gat wanpela king bilong Israel na Juda i gat dispela nem Lemuel. Na ol saveman i no save, em i husat tru. Mama bilong en i bin autim ol dispela tok long em bilong givim gutpela tingting long em. Pikinini bilong mi, mi yet mi bin karim yu na mi laikim yu tumas. Mi bin askim God na em i givim yu long mi. Yu no ken pilai long ol meri na lusim olgeta strong bilong yu. Long wanem, ol i save mekim ol king i bagarap. Lemuel, ol king i no ken dring wain na skrap long daunim olkain bia. Nogut ol i dring na ol i lusim tingting long ol lo na ol i no mekim stretpela pasin long ol rabisman. Bia na wain, em i samting bilong ol man i laik i dai na bilong ol man i gat bikpela hevi. Sapos ol i laik, ol i ken dring, na ol i no ken tingting moa long ol i stap rabis na ol i gat bikpela hevi.
Yu mas sambai long ol man i no inap tokaut long hevi bilong ol, na yu mas helpim ol long toktok. Na yu mas strong long ol kot i mas mekim stretpela pasin long ol rabisman. Na taim yu yet yu harim kot, yu mas mekim stretpela pasin. Na yu mas helpim ol tarangu rabisman.
Pasin bilong gutpela meri tru Wanpela bilong ol pasin ol Israel i bin bihainim bilong raitim toktok, em i narakain pasin liklik. Long tok Hibru ol i gat 22 leta bilong raitim ol toktok bilong ol. Orait sampela taim ol i save brukim tok ol i laik raitim long 22 hap, na ol wan wan hap i mas i gat narapela narapela leta i stap olsem namba wan leta bilong en. Taim ol man i tanim tok Hibru i go long ol arapela tok ples, ol i no save bihainim dispela pasin bilong ol Israel na tanim. Tasol tok Pisin tu i gat 22 leta bilong raitim toktok, em wankain namba olsem bilong tok Hibru. Olsem na long dispela wanpela hap tasol bilong buk Baibel, mipela i bin bihainim dispela pasin bilong tok Hibru na tanim, bai yu ken lukim dispela pasin i go olsem wanem. Sapos yu lukim gut dispela tok bilong “Pasin bilong gutpela meri tru,” bai yu lukim 22 hap i stap. Namba wan leta bilong namba wan hap (lain 10), em leta A, na bilong namba 2 hap (lain 11), em leta B, na i go olsem inap long namba 22 hap, em lain 31. Namba wan leta bilong lain 31 em leta Y, em las leta bilong tok Pisin. Long tok Hibru, dispela pasin bilong raitim tok i no i stap long dispela wanpela hap tasol. Nogat. Ol i bin bihainim dispela pasin na raitim tok bilong Krai 1-4 na bilong Buk Song 9-10 na 25 na 34 na 37 na 111 na 112 na 119 na 145.
10 Ating Snd 12.4, 18.22, 19.14 man i laik maritim meri i gat gutpela pasin tru, a? Orait bai em i hatwok tru long painim. Kain meri olsem i winim olkain ston i dia tumas.
11 Bai man bilong dispela kain meri i save gut long meri i bihainim gutpela pasin oltaim. Na meri bai i helpim em na em i gat planti samting.
12 Dispela meri i save mekim gutpela pasin tasol long man bilong en.
13 Em i save wokim kain kain tret na em i amamas long lumim olkain laplap.
14 Famili bilong en i gat planti kain kaikai, long wanem, em i save go longwe tumas long kisim kaikai, olsem ol bikpela sip i save mekim.
15 Gutpela meri olsem i save kirap taim tulait i no bruk yet na i kukim kaikai bilong famili bilong en na makim wok bilong ol wokmeri bilong en.
16 Hapmeri olsem i save lukluk gut pastaim long graun em i laik baim, na bihain em i baim. Na bihain, em i kisim mani long bisnis bilong em na baim ol yangpela diwai wain bilong planim.
17 I no gat wanpela taim em i les. Em i strongpela meri na i save taitim bun na i wok.
18 Jak bilong lam bilong en i pulap long wel na lam i lait i stap, na em i wok i go inap biknait tru long taim em i lukim bisnis bilong en i go het gut.
19 Kain meri olsem i save wokim ol tret bilong em yet na lumim ol laplap.
20 Long taim em i lukim ol man i sot long ol samting na i rabis, em i save givim ol samting long ol.
21 Maski ren ais i pundaun, em i no save wari long ol famili bilong en, long wanem, em i bin wokim klos bilong ol long laplap i gutpela tumas.
22 Na em yet i save wokim ol blanket bilong ol bet long haus bilong en. Na em i save kisim ol gutpela waitpela laplap na ol gutpela retpela laplap na wokim ol klos bilong en.
23 Ol hetman bilong ples i givim biknem long man bilong en. Na man bilong en i wanpela bilong ol dispela hetman.
24 Planti taim dispela meri i save samapim ol gutpela klos na wokim ol let, na ol bisnisman i save kam baim.
25 Rispek na biknem i olsem klos bilong en na em i gat strong. Em i no save wari long ol samting bai i kamap bihain.
26 Sapos em i skulim ol manmeri, em i mekim tok isi tasol. Na olgeta tok bilong en i kamapim gutpela tingting na save bilong en.
27 Taim em i lukautim ol samting long haus bilong en, em i no save les. Nogat. Em i save wok strong na mekim gutpela wok tumas.
28 “Ure, ure long mama bilong mipela.” Ol pikinini bilong dispela meri i save tok olsem. Na man bilong en i litimapim nem bilong em moa yet na i tok,
29 “Viles na taun bilong yumi i gat planti meri i save mekim gutpela pasin tru, tasol yu winim ol moa yet.”
30 Wanpela meri inap givim switpela tok long yumi, tasol pasin bilong en i narakain. Na maski meri i luk nais tru, em i no inap i stap olsem oltaim. Mobeta yumi litimapim nem bilong meri i save aninit long Bikpela.
31 Yumi mas tingting long gutpela pasin bilong meri na long gutpela wok em i bin mekim, na givim biknem long em. Olgeta manmeri i ken litimapim nem bilong en.

*31:1: I no gat wanpela king bilong Israel na Juda i gat dispela nem Lemuel. Na ol saveman i no save, em i husat tru.

31:9: Wanpela bilong ol pasin ol Israel i bin bihainim bilong raitim toktok, em i narakain pasin liklik. Long tok Hibru ol i gat 22 leta bilong raitim ol toktok bilong ol. Orait sampela taim ol i save brukim tok ol i laik raitim long 22 hap, na ol wan wan hap i mas i gat narapela narapela leta i stap olsem namba wan leta bilong en. Taim ol man i tanim tok Hibru i go long ol arapela tok ples, ol i no save bihainim dispela pasin bilong ol Israel na tanim. Tasol tok Pisin tu i gat 22 leta bilong raitim toktok, em wankain namba olsem bilong tok Hibru. Olsem na long dispela wanpela hap tasol bilong buk Baibel, mipela i bin bihainim dispela pasin bilong tok Hibru na tanim, bai yu ken lukim dispela pasin i go olsem wanem. Sapos yu lukim gut dispela tok bilong “Pasin bilong gutpela meri tru,” bai yu lukim 22 hap i stap. Namba wan leta bilong namba wan hap (lain 10), em leta A, na bilong namba 2 hap (lain 11), em leta B, na i go olsem inap long namba 22 hap, em lain 31. Namba wan leta bilong lain 31 em leta Y, em las leta bilong tok Pisin. Long tok Hibru, dispela pasin bilong raitim tok i no i stap long dispela wanpela hap tasol. Nogat. Ol i bin bihainim dispela pasin na raitim tok bilong Krai 1-4 na bilong Buk Song 9-10 na 25 na 34 na 37 na 111 na 112 na 119 na 145.

31:10: Snd 12.4, 18.22, 19.14