1 TIMOTIꞌ
E Timotiꞌ voh a teꞌ va pa muhin va Esiaꞌ. E taman voh eah a teꞌ va Grik, ivëhkëk, e sinan voh eah a mu Jiuꞌ. Manih pa vapöök vavih pe Pöl pa heꞌ a soe, eꞌ to vateꞌ e Timotiꞌ vamanih pa teꞌ to vavaꞌaus non poan, kee kiu vaꞌpeh ne pon, (Aposol 16:1-3). O vasuksuk ne Pöl to heꞌ e Timotiꞌ a ma kiu, marën a ö neꞌ se matop non o teꞌ va po vaman varih to teꞌ ne Ëfësus.
Manih po kiun vëh ne Pöl to sosoe vaënpan non e Timotiꞌ, suk o tövavaasis pikpiuk, tomaꞌ ee nok o vaman pa napan va po vaman, keꞌ tötö. Me eꞌ to vakikis eah pa ö no a napan va po vaman se kë va ne e Sosoenën. Pareꞌ vaato papaeh, suk a ma hanan vih no a ma teꞌ susunön va po kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ se noknok ne. Me eꞌ to vakikis poan pa ma hanan vih neꞌ se suksuk non, suk eꞌ a teꞌ kikiu pe Kristo topniira napan va po vaman.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan,
A soe vavihvih pe Pöl manih pe Timotiꞌ, 1:1-2
A soe va po vavaasis totoopin, 1:3-20; 2:1-15
A soe va pa kiu po teꞌ susunön va po kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ, 3:1-16
A soe va pa ö ne Timotiꞌ se matop non a taateꞌ, me o vavaasis peꞌ, 4:1-16
A soe va pa kiu pe Timotiꞌ, me a matop peꞌ manih pa napan va po vaman, 5:1-25; 6:1-21
1
A Soe Vakömköm Manih Pa Teꞌ Heꞌheꞌ Soe Sekaꞌ
Eöꞌ e Pöl to kiun nös o pëpaꞌ vëh, eöꞌ e aposol pe Ieesuꞌ Kristo. E Sosoenën to kon hah voh a ra, ka anoeh no a ep e Ieesuꞌ Kristo. Ee pon to vateꞌ voh a neoꞌ e aposol.
Timotiꞌ, eën e koaꞌ rakah peöꞌ, suk eën to vaman e Ieesuꞌ Kristo.
Eöꞌ to hinhin noꞌ e Sosoenën e Tamaara, me e Ieesuꞌ Kristo e Apuh pea, ee pon se vataare a oah o heꞌ vih, me o ururuan pee pa ma tah kurus se tavus manih pën, me ee se heꞌ a oah a taateꞌ moomo.
Ea Se Vöknah A Ma Vavaasis Piuk
Eöꞌ to iu heꞌ hah noꞌ o vaato vëh nöꞌ to heꞌ voh oah, po poen nöꞌ to se nö voh pa muhin va Mësadoniaꞌ. Ivëh, köꞌ iu noꞌ oah se teꞌ varë voh manih vöön Ëfësus, parën heꞌ a soe kikis manih pa ma pah teꞌ varih, to vavaasis ne a ma soe piuk manih pa ma napan po poen nee to heꞌheꞌ ne a Soe pe Sosoenën. Ko soe ke raoe, kee koe a ma vahutët varih to hikta teꞌ man ne, me a ma ëhnaara ma kën sipuiire, suk a ihoꞌ voh pee. A ma tah pöe varih se vatvus o vaheheve, ko vanun o vaman pa napan. Ivëh, ka ma vahutët varih to hikta vaꞌaus ne a kiu pe Sosoenën, a tah pamëh to tanok po vaman. A pusun in a soe peöꞌ ivëh, eꞌ va pa vaꞌaus a ma napan, kee se teꞌ me ne a taateꞌ iu teꞌ, o iu vëh to taneꞌ rakah no maꞌ po kupu vivihan, me o kokoman vih, me o vaman vamaman. A ma pah teꞌ to këh ke voh a ma tah poë varih, pare teꞌ ne pa ma vaato nun. Ee to iu tavus ne o teꞌ vavaasis va po Vavaasis pe Mosës. Ivëhkëk, ee koman to hikta maaka ne, pa tah nee to vavatvus ne, keꞌ pa tah nee to koman ne, pan ee to nat ne.
Ivëhkëk, ea to nat e no po Vavaasis pe Mosës to vih, pa ö no a teꞌ se vavatet vatotoopin non. Ea to nat me e no pan, o Vavaasis pamëh to hikta teꞌ suk non a napan varih no a pop pee to vih. Eꞌ to teꞌ non pa vatotoopin a nap vatösoe, me a napan varih to kokoe ne a vatet o Vavaasis. O Vavaasis pamëh to teꞌ suk non o teꞌ varih to heꞌ tonun ne, e Sosoenën ko teꞌ ne pa taateꞌ hat, to hikta teꞌ vivihan ne, me a hik to kum nee to teꞌ hop ne, me ee to ip vamët voh e tamëëre pen sinëëre, me a meh teꞌ. 10 A ma napan varih to teꞌ ne pa taateꞌ rëhrëh, taateꞌ koroh vëtkin pa poa teꞌ oeteꞌ, keꞌ a poa köövo, me a taateꞌ vavoen o teꞌ kikiu akuk, taateꞌ piuk, me a teꞌ to piuk pa ö neꞌ to sun pa matan a teꞌ kiiki vahutët, me a ma meh taateꞌ hat to vöknah rakah ne o vavaasis man pe Sosoenën. 11 O vavaasis pamëh to vatoe me non pa Soe Vih vëh to taneꞌ no maꞌ pe Sosoenën, to teꞌ me non o maaka me o kikis. Eꞌ to heꞌ voh a neoꞌ o vavaasis pamëh pan, eöꞌ se vatvus.
E Pöl To Vavihvih Ke Sosoenën To Ururuan Voh Poan
12 Eöꞌ to vavihvih me noꞌ e Apuh pea Ieesuꞌ Kristo, to heꞌ a neoꞌ o kikis, suk eꞌ to vaman a no neoꞌ, pareꞌ vateꞌ a neoꞌ to antoen e noꞌ pa nok a kiu peꞌ. 13 Oman, moaan voh eöꞌ to vavovoeak voh noꞌ e Kristo, ko vavaatek me voh noꞌ eah, ko nonok voh noꞌ a ma vu taateꞌ pa vakmis eah. Ivëhkëk, e Sosoenën to ururuan voh a neoꞌ suk, eöꞌ to hikta nat voh noꞌ pataeah nöꞌ to nonok noꞌ, eöꞌ to hikta vaman voh noꞌ. 14 Ivëhkëk, o ururuan pe Apuh neꞌ to heꞌ avoes voh a neoꞌ, ko ururuan peꞌ kunkuin a neoꞌ, köꞌ vaman eah, me o iu rakah peöꞌ manih pe Ieesuꞌ Kristo me o upöm teꞌ.
15 A tah nöꞌ to soe to man, ke eöm se öt rakah eah, e Ieesuꞌ Kristo to nö voh maꞌ manih po oeh, pa kon hah a ma napan to teꞌ ne pa taateꞌ hat. Eöꞌ koman to teꞌ hat oah rakah e noꞌ po upöm pa nok a hat. 16 Ivëhkëk, manih peöꞌ o ururuan to nö maꞌ peöꞌ, a teꞌ nonok vahat oah rakah. A taateꞌ moomo pe Ieesuꞌ Kristo se tavus vamaaka koe manih peöꞌ, ka taateꞌ moomo peꞌ to hikta se hik non. Eꞌ se teꞌ va non manih peöꞌ o vëknöm po teꞌ varih se vaman poë, kee se kon o toꞌtoꞌ tamoaan. 17 Manuh pa teꞌ Sunön se matop tamoaan non, pareꞌ hikta se mët non, ne ea to hikta se ep no eah, e Sosoenën varoe, na se ta no eah, ko kë tamoaan no a ëhnaneah. Oman.
E Timotiꞌ Se Sun Vakis Pa Vöknah A Ma Taateꞌ Hat
18 Koaꞌ peöꞌ Timotiꞌ, eöꞌ se soe ka oah a soe to vatoe me non a ma soe vanënën varih, moaan voh nee to sosoe suk voh ne a oah. Eöꞌ se soe ka oah a tah vëh, kën se vatet a ma tah nën se nok, pa vapus vakis pa vöknah a ma taateꞌ hat. 19 Eën se teꞌ tamoaan me nom o vaman, ko nonok nom a tah nën to nat nom to teꞌ vih non pa nok. A ma meh teꞌ to koe voh a tah vëh, ko vaman pee to teꞌ va non manih po paröꞌ to peah o vösvös ko tatakök. 20 E Himeneus, pen e Alëksantaꞌ to nok vavoh nën, keöꞌ vahoꞌ raoe pa koren e susun po oraꞌ hat. Ivëh, kee pon se kon vavaasis ko nat ne soe viivi hah e Sosoenën.