6
O Teꞌ Kikiu Akuk Se Nonok Ne A Taateꞌ Vih
A napan pe Kristo varih to teꞌ ne o teꞌ kikiu akuk, se ta rakah ne a ma teꞌ susun pee. Ivëh, ka hikta teꞌ se soe vöknah a ëhnan e Sosoenën vaꞌpeh me o vavaasis pea. A teꞌ susun pa teꞌ kikiu akuk se keh teꞌ e non a teꞌ va po vaman, a teꞌ kikiu akuk se koe a koman vamanih pan, “Eꞌ e kea varoe, ivëh, köꞌ se pënton varo e noꞌ pa soe peꞌ.” Ahik. Eꞌ se koman vamanih pan, “A teꞌ vëh nöꞌ to kikiu noꞌ peꞌ, eöꞌ to iu rakah noꞌ eah. Paröꞌ nonok vavih rakah noꞌ a ma kiu peꞌ. Suk eꞌ a teꞌ va po vaman.”
Eën se vavaasis me a heꞌ a soe manih pa ma napan pa kunkuin raoe pa nok a ma taateꞌ vih varih, nöꞌ to soe voh ka oah.
A Taateꞌ Iu Vörep A Moniꞌ, Eꞌ A Pusun In A Ma Taateꞌ Hat
Ta pah teꞌ se këh vavatvus non to meoh vavaasis to teꞌ ke e non po vavaasis vamaman pe Apuh pea Ieesuꞌ Kristo, o vavaasis pamëh to vavatvus non o vaman vamaman va po vavaasis pe Sosoenën. A teꞌ pamëh to vatösoe ko möhmöh, ivëhkëk, eꞌ to hikta inan non ta tah, o kokoman peꞌ to iu rakah e non pa vasosöë vatëh suk a ma vaato. A ma vaato poë varih to heꞌ non sih, a taateꞌ puhioꞌ, me taateꞌ vapus, me a vaato vasukaꞌ me ro upöm teꞌ, pareꞌ teꞌ me non o kokoman pu ko vaharaꞌ vahat non o upöm teꞌ, me a taateꞌ vaato vasukaꞌ vatëh. A ma taateꞌ poë varih to taneꞌ maꞌ po teꞌ varih no a ma kokoman pee to hat, kee hikta antoen ne a heꞌ a soe man. Ee to koman ne pan, pa nok a kiu pe Sosoenën, eꞌ a ö va pa tavus a teꞌ öt moniꞌ vörep.
Pa nok a kiu pe Sosoenën, eꞌ to vateꞌ e non pea, pan ea to teꞌ va no manih po teꞌ öt moniꞌ vörep, pa ö na to vaeö me no pa ma tah ne e Sosoenën to heꞌ a ra. Suk o poen ne sinaara to vahuh a ra, ea to hikta öt nö voh no maꞌ ta pah tah. Ivëh, ko poen na to këh o oeh vëh, ea hikta se teꞌ nö no ta pah tah. Ivëh, ka se keh öt e no pa ma taëën, me a ma tah ohop, ea to vaeö me no pa ma tah poë varih. O teꞌ varih to iu öt ne a moniꞌ peo, o teꞌ poë varih no a ma punöꞌ se nö maꞌ manih pee, ko ötöön raoe vamanih pa vönaꞌ to on pa kë. O kokoman pee se takuin pa iu me a nok a ma tah hat peo, ko miröꞌ a nap peo, kee nun rakah ko kon vahat ee. 10 A taateꞌ iu öt a moniꞌ peo, eꞌ a pah pusun in a ma vu taateꞌ hat. A ma pah teꞌ to iu öt ne a moniꞌ peo, a ma paeh pee to këh ke o vaman, suk ee to iu kon ne a ma moniꞌ peo, ivëhkëk, ee to heꞌ hah rea a ma punis peo.
Eën Se Vaveo Vakis, Ko Kon O Toꞌtoꞌ Tamoaan
11 Ivëhkëk, eën a teꞌ pe Sosoenën, eën se rusin këh a ma vu taateꞌ hat poë varih. Eën se vavatet nom a taateꞌ totoopin to teꞌ vih non, parën nonok nom a kiu pe Sosoenën. Ko teꞌ me nom o vaman, me a taateꞌ iu rakah o upöm teꞌ, ko teꞌ me nom a taateꞌ sun vakis po vaman pën, ko teꞌ a ma punis kurus, me a taateꞌ tö pa nö vaꞌpeh me ra napan. 12 A teꞌ to vaman non e Ieesuꞌ, eꞌ to teꞌ va non manih peꞌ to vapus vakis pa vöknah a ma taateꞌ hat. Ivëh, ke eën se vapus vakis, kën se kon o toꞌtoꞌ tamoaan. E Sosoenën to vaoe voh a oah pa kon o toꞌtoꞌ pamëh, pa ö nën to sun voh ko vatvus o vaman pën pa matëëra ma napan. 13 Eöꞌ to sun, ko soe vakis voh ka oah manih pa matan e Ieesuꞌ Kristo, me manih pa matan e Sosoenën vëh to heꞌ o toꞌtoꞌ manih pa ma moeh tah kurus. E Ieesuꞌ Kristo to vatvus vateeraꞌ a soe, pa ö neꞌ to sun pa matan e Ponsius Paëlat. A soe kikis peöꞌ, ivëh, 14 eën se vatet vatotoopin a soe nën to kon voh pa nok. Eën se koe a vanun a soe pamëh, me eën se koe a nok ta pah tah no a napan se soe vöknah. Ahik. Eën se vatet vatotoopin nom a soe, keꞌ öök po poen ne Ieesuꞌ Kristo se hah maꞌ. 15 Eꞌ se tavus po poen ne Sosoenën to vateꞌ, e Sosoenën ne ea se kë no a ëhnaneah, keꞌ eꞌ varoe kuru a paeh to matop non a ma moeh tah kurus. Eꞌ e Sunön va pa ma teꞌ susunön, me eꞌ e Apuh va pa ma teꞌ apaꞌpuh. 16 Eꞌ a paeh ro to hikta se mët non. Eꞌ to teꞌ me non po tëkrea, to maaka vörep no a hikta teꞌ to onöt non a huk vatët manuh peꞌ. A hikta pah teꞌ to ep voh e Sosoenën, me a hikta teꞌ to onöt non a ep in poan. Ivëh, ka ma poen kurus, ea se kë no a ëhnaneah, peꞌ a ma kikis kurus to teꞌ tamoaan non pe Sosoenën. Oman.
A Ma Teꞌ Öt Moniꞌ To Vaman Ne E Sosoenën Se Vaꞌaus O Upöm Teꞌ
17 Soe ke ra napan varih to öt ne a ma moeh tah peo va po oeh vëh, kee koe a teꞌ vamöhmöh. Soe ke raoe kee anoeh ko vaman ne e Sosoenën. Ee se koe a vaman a ma moeh tah vihvih varih se hat vëvëhöꞌ ee. Ee se vaman ne e Sosoenën vëh to heꞌheꞌ vapeo a rora sih a ma moeh tah vihvih, marën a heꞌ vaeö a ra. 18 Eën se soe ke ra nap öt moniꞌ vörep, kee nonok ne a taateꞌ vih. Ko teꞌ rakah me ne a ma taateꞌ va pa vaꞌaus o upöm teꞌ, ko teꞌ vaeö ne pa heꞌ a napan a ma tah me ee se vamatop tamoaan ne pa vaꞌaus raoe. 19 Ee se keh nonok va ne nën, ee to kokoek ne a ma tah vih, marën a vaꞌaus amot raoe manuh pa vöön pe Sosoenën. Ivëh, kee se onöt e ne pa kon o toꞌtoꞌ vamaman rakah.
E Timotiꞌ Se Ut Vavih Non Pa Kiu Peꞌ
20 Timotiꞌ, eën se ut vavih nom pa kiu vëh ne Sosoenën to heꞌ voh a oah. Ko heꞌ tonun nom a ma vu vaato vahok to vöknah ne o kokoman pe Sosoenën. Me eën se teꞌ ke këh nom a napan varih to koman ne pan, ee to teꞌ me ne o nat vih, me a napan to vaato vaheve suk ne o kokoman pe Sosoenën. 21 A ma pah teꞌ to vavatet ne o vu nat pamëh, ivëh, ka ma paeh pee to këh varo voh ee po vaman.
Eöꞌ to hinhin noꞌ pan, e Sosoenën se ururuan a neöm.