2 TIMOTIꞌ
O vapöök kiun ne Pöl to kiun ke Timotiꞌ ivëh. E Pöl to kiun taneꞌ voh maꞌ o kiun vëh manih Room, pa ö neꞌ to teꞌ non pa nohnoh. Ee to vahoꞌ voh poë pa nohnoh, suk a ö neꞌ to vavatvus non a soe va pe Ieesuꞌ Kristo. E Pöl to koman voh non pan, a siꞌ ö hat, kee ip vamët e peꞌ, ivëh, ko poen pamëh neꞌ to kiun o kiun vëh.
E Timotiꞌ voh a teꞌ to vaꞌaus non e Pöl, kee kikiu vaꞌpeh voh ne, me eꞌ voh a teꞌ sunön po teꞌ va po vaman to teꞌ voh ne Ëfësus. E Timotiꞌ me e Pöl to vaman voh ne e Kristo, ivëh, ke Pöl pokaꞌ voh non e Timotiꞌ e koaꞌ peꞌ. Manih po kiun vëh ne Pöl to vavaato suk non o iu peꞌ manih pe Timotiꞌ, pareꞌ iu non poan se teꞌ vaes non manih pa teꞌ a ma punis, neꞌ to tataum non manih po teꞌ varih to rës ne e Kristo. E Pöl to iu non e Timotiꞌ se heꞌ ea manih po vavaasis totoopin.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan,
A potan avih pe Pöl manuh pe Timotiꞌ, 1:1-2
E Pöl to vavihvih ke Sosoenën, suk o vaman pe Timotiꞌ, 1:3-7
Eꞌ to vih non pa ö ne Timotiꞌ se teꞌ vaes non, ko kiu vëhvaꞌ non pa nok a kiu peꞌ, 1:8-18; 2:1-13
A ma vëknöm se vataare en pea pan, eteh a teꞌ kikiu vamaman pe Kristo, 2:14-26
Manih pa tëëm no oeh se vatët non pa hik, a ma taateꞌ hat pa napan se pah apuh oah ee, 3:1-9
A soe vakikis pe Pöl, me a soe vaënpan peꞌ manih pa kiu pe Timotiꞌ, 3:10-17; 4:1-5
A ma haharaꞌ pe Pöl, me o iu peꞌ, 4:6-18
A soe ataaton pe Pöl, me a ma paeh va pa ma potan avih peꞌ, 4:19-22
1
E Pöl To Vakikis E Timotiꞌ
Eöꞌ e Pöl, e aposol pe Ieesuꞌ Kristo, po iu koman pe Sosoenën. Ke Sosoenën vanö a neoꞌ pa vatvus a soe vaman va po toꞌtoꞌ vëh, to teꞌ non pe Ieesuꞌ Kristo.
Manih pën Timotiꞌ, eën to teꞌ va nom manih pe koaꞌ rakah peöꞌ.
Eöꞌ to hinhin noꞌ pan, e Sosoenën e Tamaara, me e Ieesuꞌ Kristo e Apuh pea, se ururuan, ko heꞌ a oah o heꞌ vih, me a taateꞌ moomo.
Ea Se Koe a Poet In A Soe Vih
Eöꞌ to vavihvih noꞌ e Sosoenën, pa ö nöꞌ to nat tamoaan va ka noꞌ oah komön ö hin peöꞌ, pa potan me pa popoen. Eöꞌ to nonok noꞌ a kiu peꞌ, paröꞌ nonok noꞌ a tah nöꞌ to nat noꞌ to totoopin. Vamanih pa ö no a kën sipuneoꞌ to nonok va voh ne. Eöꞌ to koman hah a oah, pa ö nën to okook voh nom neöꞌ. Eöꞌ to iu ep rakah noꞌ oah, ko se puh rakah po vaeö. Eöꞌ to kokoman hah po vaman vamaman voh pën. O vaman pamëh to teꞌ moaan voh non pe sipumah Lois, me manih pe sinömah Iunis. Eöꞌ to nat e noꞌ pën to teꞌ me nom po pöh vaman pamëh kuru. Eꞌ a tah vëh nöꞌ to iu kunkuin noꞌ o kokoman pën pan, eën se vakiu o heꞌ vëh ne Sosoenën to heꞌ voh a oah. Pa ö nöꞌ to vahoꞌ voh a koreneoꞌ pa pasumah.* [vahoꞌ a koren manih pa pasun] Eꞌ marën a nok a ma tah varih, (1) pa heꞌ a tapui, (2) pa heꞌ o kikis, (3) me pa heꞌ a tasun. Kuru vëh eën se vapu eah, vamanih pa ö no tëkrea soneꞌ to ës vaꞌpuh a va, ka suraꞌ ës. E Sosoenën to hikta heꞌ voh a ra a Tuvuh peꞌ pa vaꞌnaöp a ra. Ivëhpëhkëk, eꞌ to heꞌ a ra a Tuvuh pamëh pa heꞌ a ra o kikis, me a taateꞌ iu o upöm teꞌ, me a taateꞌ va pa matop o iu va po sionin.
Ivëh, köm se nat nem potpoet nem a soe ke ra napan, e Apuh pea Ieesuꞌ Kristo, me eöm se koe a poet ka neoꞌ, pa ö nöꞌ to teꞌ noꞌ pa nohnoh, suk e Sunön. Ivëhpëhkëk, eöm se kon kamis vaꞌpeh me a neoꞌ pa vatvus a Soe Vih. E Sosoenën to heꞌ a ra o kikis pa nok a tah pamëh. E Sosoenën to kon hah voh a ra, ko vateꞌ a ra a ma napan vivihan peꞌ. Eꞌ to hikta teꞌ non pan, ea koman to nonok no a ma tah poë varih. Ivëhkëk, e Sosoenën ivëh to nonok non po iu koman peꞌ, me o ururuan peꞌ. O ururuan pamëh na to kon koe voh manih pe Ieesuꞌ Kristo, pa ö ne Sosoenën to hikta nok avoeꞌ voh non o oeh me a ma moeh tah. 10 Ivëhkëk, kuru neꞌ to vataare en pea, pa nö pe Ieesuꞌ Kristo a Teꞌ Va Pa Hehe A Ra. Eꞌ to vahik voh o kikis va pa mët, me manih pa Soe vih peꞌ, neꞌ to vataare voh a ra a hanan va pa kon o toꞌtoꞌ vëh, se teꞌ tamoaan non.
11 E Sosoenën to kon voh a neoꞌ, marën a vatvus a Soe Vih manih pa napan, me eöꞌ se teꞌ noꞌ a aposol. Eꞌ me to kon a neöꞌ pa tavus a tövavaasis. 12 Kuru eöꞌ to kakamis noꞌ, suk eöꞌ to vavatvus noꞌ a Soe Vih. Ivëhkëk, eöꞌ to hikta potpoet noꞌ pa vatvus a Soe Vih, suk eöꞌ to nat vavih rakah e noꞌ pe Ieesuꞌ. Eꞌ a Teꞌ vëh a paeh, nöꞌ to vaman voh. Köꞌ nat vavih rakah e noꞌ peꞌ to onöt e non pa matop vavih a neöꞌ, me a kiu neꞌ to heꞌ voh a neoꞌ. Keꞌ öök po Poen neꞌ se hah maꞌ.
13 Eöm se vatet o vavaasis man vëh, neöm to tënan voh manih peöꞌ, me a ö nöꞌ to vavaasis va noꞌ, manih po vaman peöm, me a taateꞌ va pa iu o teꞌ varih to teꞌ ne manih pe Ieesuꞌ Kristo. 14 Eöm se matop vavih nem a soe man vëh, nee to heꞌ a neöm. Manih po vaꞌaus pa Tuvuh Vasioꞌ vëh to teꞌ non pea, eöm se matop vavih nem a soe man pamëh.
15 Eöm to nat e nem, pa napan kurus to teꞌ ne pa muhin va Esiaꞌ, to këh vahik ee peöꞌ. Me e Figelus, me e Hermogenes, ee pon to këh ee peöꞌ.
16 Eöꞌ to hinhin noꞌ pan, e Sosoenën se ururuan e Onësiforus, me a kën tom sinan peꞌ. Suk eꞌ to vavaꞌaus tamoaan a non neoꞌ. Eꞌ to hikta potpoet non a neoꞌ pa ö nöꞌ to teꞌ noꞌ pa nohnoh. 17 O poen neꞌ to nö maꞌ Room. Eꞌ to kiu vëhvaꞌ rakah en pa vaiu a neoꞌ. Keꞌ antoen a ö neꞌ to taum a neoꞌ. 18 Eöꞌ to hinhin noꞌ pan, e Ieesuꞌ Kristo se ururuan poan. O ururuan pamëh se taneꞌ no maꞌ pe Sosoenën, po Poen ne Ieesuꞌ se hah maꞌ. Eöm to nat e nem pa ma vaꞌaus peo, ne Onësiforus to vaꞌaus a neoꞌ manih pa voon va Ëfësus.

*1:6: [vahoꞌ a koren manih pa pasun] Eꞌ marën a nok a ma tah varih, (1) pa heꞌ a tapui, (2) pa heꞌ o kikis, (3) me pa heꞌ a tasun.