2
E Timotiꞌ Se Teꞌ Va Non Manih Pa Teꞌ Vëvënsun Pe Ieesuꞌ
Ke eën e Timotiꞌ, e koaꞌ peöꞌ, eën se teꞌ vaeh nom po ururuan vëh, na to teꞌ me no manih pe Ieesuꞌ Kristo. Eën se vavaasis rakah a napan nën to vaman nom raoe. A ma tah ne eën me a ma meh teꞌ to tënan voh a neoꞌ to soe. Kee se antoen e ne, pa vavaasis pet o meoh upöm teꞌ.
Eöm se avë a ma punis, ne ea to teꞌ me no, vamanih pa teꞌ vëvënsun vih pe Ieesuꞌ Kristo. A teꞌ vëvënsun vëh to iu heꞌ vaeö non a teꞌ susun peꞌ. Ivëh, ka hikta teꞌ manih koman a nap vëvënsun to vahik akuk non a tëëm peꞌ, pa nok a kiu pa meh teꞌ to teꞌ tavus këh e non po kum teꞌ vëvënsun. Ivëh, ka teꞌ vavaveo to vavaeo non po vavaveo, eꞌ se vavatet vavih kurus non a ma taateꞌ va po vavaeo. Ivëh, keꞌ se antoen non a onoah, ko kon o voen. A teꞌ nepnep taëën, to kiu vëhvaꞌ non, eꞌ a teꞌ vamomoaan se kon a ma pah taëën varih to vamatop ne, neꞌ to nep voh. Eën se kokoman vavih hah pataeah nöꞌ to sosoe suk voh noꞌ. Suk e Apuh se heꞌ a oah o nat va pa maaka a ma tah kurus.
Eën se kokoman vakis nom e Ieesuꞌ Kristo vëh to sun taneꞌ hah pa nap mët. Eꞌ a teꞌ va po vuteꞌ pe Devit. A tah vëh, eꞌ a Soe Vih nöꞌ to vavatvus noꞌ, ivëh, keöꞌ kokon kamis suk noꞌ o vavaasis pamëh, keꞌ tavus en pa ö nee to vanö ee peöꞌ pa nohnoh vamanih peöꞌ a teꞌ ipip teꞌ. Ivëhkëk, o vavaasis pe Sosoenën to hikta se nohnoh non. 10 Ivëh, köꞌ sun vakis voh e noꞌ pa teꞌ a ma punis poë varih. Ivëh, ko teꞌ varih ne Sosoenën to vateꞌ voh, eꞌ se kon koe hah raoe, manih pe Ieesuꞌ Kristo. E Kristo se kon hah raoe, kee teꞌ me ne o maaka vëh to hikta se hik non.
11 Ko vavaasis vëh oman rakah to sosoe va non manih pan,
ea se keh mët vaꞌpeh me eah,
ea se kon ee po toꞌtoꞌ, para teꞌ vaꞌpeh me e no peꞌ.
12 Ea se keh teꞌ a ma punis,
ea se tavus ee o teꞌ sunön vaꞌpeh me e Sunön.
Ea se keh koe ee pa öt eah,
eꞌ me se koe en pa öt a ra.
13 Ea se keh hikta öt vakis no o vaman, ko matop no a taateꞌ,
eꞌ se vavatet avoeꞌ e non pa soe vaman peꞌ.
Suk, eꞌ to hikta onöt non a panih a soe vaman peꞌ.
E Timotiꞌ Se Kiu Vëhvaꞌ Rakah Pa Tavus A Teꞌ Kikiu Pe Sosoenën
14 Eën se vavaasis vatëh nom a ma napan a ma tah varih, ko vakömköm nom a napan pa matan e Sosoenën, kee nat ne vavaato vasukaꞌ suk ne ta ma vaato, eꞌ to hikta vaꞌaus non ta pah teꞌ, peꞌ to mimiröꞌ varoe e non po teꞌ varih, to tënan ne. 15 Eën se punöꞌ rakah pa heꞌ keoꞌ manih pe Sosoenën, vamanih pa teꞌ neꞌ to antoen non a öt. Eën se teꞌ nom a teꞌ kikiu to hikta potpoet non pa vatvus vatotoopin o vavaasis vamaman. 16 Eën se teꞌ ke këh nom a ma vaato nun varih, to hikta vavatet ne o iu pe Sosoenën. Suk a ma napan to nonok ne a ma vaato poë varih se pah këkëh varo nö e ne pe Sosoenën. 17 A ma vavaasis hat poë varih se nö vëvëhöꞌ vamanih pa piꞌ manih koman a sionin a teꞌ. E Himeneus, pen Filetus to teꞌ va ne nën. 18 Ee to këh ke voh ee po vavaasis vamaman, pare sosoe e ne pan, a sun taneꞌ hah pa nap mët to tavus vahik voh en. Ivëh, ka soe pamëh to mimiröꞌ e non po vaman po upöm teꞌ.
19 Ivëhkëk, e Sosoenën to vasun voh en pa ma toon kikis, kee sun vaeh avoeꞌ e ne. Ka ma soe varih to kiun ne pa ma toon kikis poë varih to soe va ne manih pan,
“E Apuh to nat e non po teꞌ varih
a napan peꞌ.” Nam 16:5
Me,
“A napan kurus varih to teꞌ ne a napan pe Apuh,
ee se vahik pa nok a ma taateꞌ hat.” Ais 52:11
20 Manih pa koman a pah iuun apuh, ee to hikta nonok varoe voh ne a ma nöh pa gol, me a silvaꞌ. Ivëhkëk, a ma meh nöh nee to nonok voh ne pa naon, ka ma meh nee to nonok ne po manean. Ka ma nöh nee to nok pa gol, me a silvaꞌ to teꞌ suk ne a ma kiu to teꞌ vih oah ne, ka ma meh nöh nee to nok pa naon, me o manean to teꞌ suk ne a ma meh kiu. 21 Ivëh, ko teꞌ varih to vavoon hah rea, ee se nok ee pa ma kiu to teꞌ vih oah ne. Ee se tavus ee o teꞌ vivihan, to nonok ne a kiu pe Torara pee, pare teꞌ vamatop e ne pa nok a ma kiu vihvih.
22 Ivëhkëk, eën se rusin këh a ma taateꞌ hat varih, no a nap sesekaꞌ to iu nok ne. Eën se punöꞌ vëhvaꞌ pa teꞌ vatotoopin, parën teꞌ me nom o vaman, me a taateꞌ iu teꞌ, me a taateꞌ moomo. Parën teꞌ vaꞌpeh me nom o teꞌ varih, to vaman ne e Apuh manih pa ma kupu vivihan pee. 23 Parën teꞌ ke këh nom a ma vaato nun, me a ma vaato hikta pusuneah. Suk eën to nat e nom pa ma vu vaato poë varih to se tavus ee o vaheheve. 24 Ka teꞌ kikiu pe Apuh se nat non teꞌ non pa taateꞌ vaato vasukaꞌ. Ivëhpëhkëk, eꞌ se teꞌ me non a taateꞌ kamöꞌ, pareꞌ kamöꞌ non a napan kurus, me eꞌ se teꞌ non a tövavaasis vih, ko teꞌ me non a taateꞌ anoeh. 25 A teꞌ kikiu pe Apuh se vavaasis amamot non o teꞌ varih, to hikta vapöh kokoman ne. Ivëh, ke Sosoenën se poꞌ vaꞌaus raoe, kee panih, ko tarih hah manuh peꞌ, ivëh, kee se antoen e ne pa inan a soe man. 26 Kee antoen e ne pa kap a matëëre, ko rusin këh o vasuꞌ pe susun po oraꞌ hat vëh, to vavaon vahik e non pee pa nok a ma taateꞌ neꞌ to iu non.