2 JON
Manih po kiun vëh ne Jon to hikta soe vavoh manih pan, ‘O kiun vëh to taneꞌ nös peöꞌ e Jon’, ahik, eꞌ to soe varoe vamanih pan, ‘O kiun vëh to taneꞌ nös peöꞌ e voe manot to vovoh ka noꞌ neöm.’ Eꞌ to kiun ke na a köövo me ro pus koaꞌ peꞌ. Manih me po vahik in o kiun peꞌ, e Jon to vavaato suk e non pa meh köövo neꞌ to teꞌ vaꞌpeh me non. A nap nat to sosoe ne pan, ‘Eꞌ to hikta vavaato suk non a köövo vamaman, ahik, e Jon to heꞌheꞌ non a soe vapipinoꞌ, suk o pöök kum teꞌ varih to vaman ne.’ E Jon to vavaato ke non na o pöh kum teꞌ to vaman ne Ieesuꞌ, pan ee se iu ne o upöm pee, pareꞌ sosoe vaënpan non na raoe pan, ee se matop vavih ne po tövavaasis pikpiuk.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan,
A potan avih pe Jon, 1:1-3
A soe va pa iu o upöm teꞌ, 1:4-6
A soe vaënpan va po tövavaasis pikpiuk, 1:7-11
A soe ataaton pe Jon, 1:12-13
1
Koe A Vaꞌaus O Tövavaasis Pikpiuk
Eöꞌ a Teꞌ Apuh va po kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ to kiun ka nös oah, e köövo vateꞌ pe Sosoenën me o pus koaꞌ pën.
Eöꞌ to iu kurus rakah e noꞌ peöm manih pa soe man, eꞌ hikta teꞌ non pan, eöꞌ varoe, o upöm teꞌ me varih to nat ne a soe man to iu e ne peöm. Emöm to iu a no neöm, suk a soe man vëh to teꞌ me a rora, eꞌ se teꞌ tamoaan me e non pea.
O vaeö me o ururuan me a taateꞌ moomo pe Sosoenën e Taman, me e Koaꞌ peꞌ Ieesuꞌ Kristo se teꞌ me a rora manih pa soe man, me a taateꞌ iu.
Eöꞌ to vaeö rakah voh pa ö nöꞌ to nat a ma pah koaꞌ pën to vavatet ne a hanan va pa soe man, vamanih pa ö ne Tamön to soe vavoh ka ra. Ivëh, ka kuru vëh vameneoꞌ, ea se iu rakah no o upöm pea. Eꞌ to hikta teꞌ non pan a soe voon, ahik, eꞌ a pah soe akuk ko vëh na to kon voh po vanono. Ko iu pamëh to teꞌ va non manih pan, ea se vavatet no a ma soe ne Sosoenën to soe voh ka ra, vamanih pa ö nöm to pënton vavoh po vanono. A soe peꞌ to soe va non manih pan, eöm se teꞌ me nem a taateꞌ iu teꞌ.
O teꞌ pikpiuk to paraꞌ peo to teꞌ ne kuru po oeh. Ee to hikta sosoe tavus ne a ö ne Ieesuꞌ Kristo to kunah maꞌ po oeh, pareꞌ tavus teꞌ en. Eteh to hikta sosoe tavus non a tah pamëh, eꞌ a tövavaasis pikpiuk, me eꞌ a teꞌ to vakihat me non e Kristo. Eöm se teꞌ vamatop rakah nem, peꞌ o teꞌ poë varih tomeꞌ piuk a neöm, köm vatet raoe, ivëh, köm hikta se kon nem a ma tapui pe Sosoenën, varih nöm to kiu vëhvaꞌ suk voh. Suk ataeah, eöm se kon avoes rakah a ma tapui pe Sosoenën, vamanih po voen peöm, pa ö neꞌ to soe vaman vavoh ka ra.
Eteh to keke non o vavaasis pe Kristo, ko hikta vavatet non o vavaasis peꞌ, to hikta teꞌ me non e Sosoenën. Ivëhkëk, eteh to vavatet non o vavaasis pe Kristo to teꞌ me e non pe Taman, me Koaꞌ peꞌ Ieesuꞌ Kristo. 10 Ivëh, ka teꞌ se keh nö maꞌ peöm, pareꞌ hikta teꞌ maꞌ o vavaasis pamëh, koe a kamöꞌ eah, keꞌ, vaoe eah pa ma iuun peöm. 11 Suk ataeah, eöm se keh kamöꞌ nem a teꞌ pamëh, eöm to teꞌ hop me e nem peꞌ pa kiu hat peꞌ.
12 Eöꞌ to teꞌ me e noꞌ pa ma tah peo rakah nöꞌ se kiun ka nös neöm, ivëhkëk, eöꞌ to hikta iu noꞌ a kiun nös to kiun. Suk ataeah, eöꞌ to iu rakah noꞌ a nö koman nös pa vaato me a neöm, ka se puh rakah po vaeö.
13 O pus koaꞌ pe kea pën varih to vaman ne e Ieesuꞌ, to heꞌ nös a potan avih pee manem peöm.