3 JON
O kiun vaꞌih, eꞌ o vakön kiun ne Jon to kiun voh. Ivëhkëk, eꞌ to hikta vahoꞌ hop a ëhnaneah manih po kiun vaꞌih. Eꞌ to soe varoe vamanih pan, ‘Eöꞌ e voe manot, paröꞌ vovoh ka noꞌ neöm, o kiun vëh to taneꞌ nös peöꞌ’. O kiun vëh neꞌ to kiun to nö non pa teꞌ va po vaman vëh, a ëhnaneah e Gaëus. Eꞌ to kiun, pareꞌ soe vavaeö poan, suk a ö neꞌ to matop vavih non a nap kiu pe Sosoenën. Ivëhkëk, manih pa meh teꞌ va po vaman vëh, a ëhnaneah e Diotrefes, neꞌ to vavaato suk non a ma taateꞌ hat peꞌ.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan,
A potan avih pe Jon, 1:1-4
E Jon to soe vavaeö e Gaëus, 1:5-8
E Jon to soe vövöknah e Diotrefes, 1:9-10
E Jon to vaato suk a ma taateꞌ vih pe Demitrius, 1:11-12
A soe ataaton pe Jon, 1:13-15
1
Ea Se Vaꞌaus A Napan Pe Kristo To Vavaasis Ne A Soe Vih
Eöꞌ a Te Apuh va po kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ, to kiun ka nös oah Gaëus e vakamöꞌ vih peöꞌ, eöꞌ to iu vi rakah ka nom oah manih pa soe man.
Vakamöꞌ vih peöꞌ, eöꞌ to nat e noꞌ pa apeomah to teꞌ vih e non, paröꞌ hinhin noꞌ na e Sosoenën pan, a ma tah kurus nën to nonok nom, me a sioniumah se teꞌ vavih non. Eöꞌ to vaeö rakah voh pa ö no a ma pah kea to nö maꞌ ko soe a ö nën to vaman va nom a soe man, me a ö nën to vavatet nom a soe man. Ahikta meh tah se heꞌ a neoꞌ o vaeö to apuh oah non a ö nöꞌ to nat o teꞌ varih to teꞌ va ne pa ma koaꞌ peöꞌ, to vavatet ne a soe man.
Vakamöꞌ vih peöꞌ, eꞌ to paraꞌ vih rakah pa ö nën to vaꞌaus a kën kea varih, to nönö vah ne pa vatvus a Soe Vih pe Ieesuꞌ. Eën to vaꞌaus pet voh eöm po upöm teꞌ varih to nönö vah ne pa vatvus a Soe Vih pe Ieesuꞌ, nën to hikta nat nom pee. Ee to soe tavus ke voh ee po kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ manih, po iu vih pën. Eën se vavaꞌaus rakah nom raoe pa ma taneah nee to kökööt ne pa vapet a nö pee, pa taateꞌ to ep vavih non manih pe Sosoenën. Ee to taneo voh a kiu pee manih pe Kristo, pare hikta hin, keꞌ, öt taneꞌ ta pah tah manih po teꞌ to hikta vaman ne e Kristo. Ivëh, ka se vaꞌaus rakah no a pap teꞌ poë varih, suk ataeah, ea se keh nok va nën, ea to teꞌ vaꞌpeh me e no pee pa nok a kiu va pa soe man.
Eöꞌ to kiun ke voh eoꞌ na po kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ, ivëhkëk, e Diotrefes a teꞌ to iu non a vovoh ke raoe to hikta iu pënton a no möm. 10 Ivëh köꞌ se keh nö nös, eöꞌ se vaato suk a ma taneah ne Diotrefes to nonok non, me a ö neꞌ to pikpiuk non, me a ma soe hat neꞌ to sosoe non manih pemöm. Ivëhkëk, eꞌ to hikta teꞌ varoe non pan a tah pamëh, eꞌ to hikta iu vaoe me non a ma meh kën kea varih to vaman ne e Kristo, pare vavatvus vah nee a Soe Vih pe Kristo, manih pa iuun peꞌ. Pareꞌ sosoepip e non po upöm teꞌ to iu vaoe ne raoe, ko kiiki e non pee këh o kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ.
11 Vakamöꞌ vih peöꞌ, koe a vatet a ma taateꞌ hat po upöm teꞌ, parën vatet varoe o teꞌ varih to nonok ne a ma taateꞌ vih. Eteh to nonok non a taateꞌ vih, eꞌ a teꞌ pe Sosoenën. Ivëhkëk, eteh to nonok non a taateꞌ hat to hikta nat non pe Sosoenën.
12 O teꞌ kurus va po kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ to sosoe e ne pan, e Demitrius a teꞌ vih, to vavatet non sih a ma soe man varih, no a soe pe Sosoenën to sosoe non a ö na se vavatet no. Emöm me to sosoe e nem peꞌ a teꞌ vih, kën nat e nom pa tah nöꞌ to sosoe noꞌ to teꞌ man e non.
13 Eöꞌ to teꞌ me e noꞌ pa ma tah peo noꞌ se kiun ka nös oah, ivëhkëk, eöꞌ to hikta iu kiun noꞌ nös to kiun. 14 A siꞌ ö hat, köꞌ nö eoꞌ nös pa vaato me a oah. 15 A taateꞌ moomo to teꞌ me a nom oah. A ma vakamöꞌ varih to heꞌ nös a potan avih pee manem pën. Eën se heꞌ me a potan avih peöꞌ manem pa ma papaeh vakamöꞌ manem.