JUT
E Jëmis to teꞌ voh non e kea soneꞌ peꞌ, a ëhnaneah e Jut, keꞌ eꞌ ivëh, to kiun voh o kiun vëh. Ivëhkëk, e teꞌ Jëmis vëh, eꞌ voh e susun pa napan va po vaman varih to teꞌ voh ne Jerusalëm. A nap natnat peo to koman ne pan, e Jut voh vëh, eꞌ e kea soneꞌ pe Ieesuꞌ, (Mak 6:3).
Manih po kiun vëh, ne Jut to hikta soe ka ra, o kum teꞌ va po vaman poë harih neꞌ to kiun ke na raoe. Eꞌ to kiun voh o kiun vëh, pareꞌ iu soe vavoh non manih pan, a kiu va pa kon hah a ra to taneꞌ maꞌ pe Sosoenën. Po poen neꞌ to pënton a soe va po tövavaasis pikpiuk to meme vapiun e ne pa napan va po vaman pa ma vavaasis pee, ivëh, keꞌ kiun o kiun vëh, marën a soe vaënpan raoe pa tah pamëh. Me eꞌ to soe vakikis raoe pan, o vavaasis vëh pe Ieesuꞌ se teꞌ va non manih po këproꞌ pee.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan,
A potan avih pe Jut, 1:1-2
A soe va po tövavaasis pikpiuk, me a ma taateꞌ pee, me a ma vavaasis pee, me o kamis teꞌteꞌ tamoaan pee, 1:3-16
Ee se nat ne vahuk këh o vaman pee, 1:17-23
E Jut to kë a ëhnan e Sosoenën, me e Ieesuꞌ Kristo, 1:24-25
1
A Soe Vaënpan Va po Tövavaasis Pikpiuk
Eöꞌ e Jut, a teꞌ kikiu akuk pe Ieesuꞌ Kristo, me eöꞌ e kea vatokpös pe Jëmis, to kiun nös manem peöm a napan ne Topoan to vaoe voh.
E Sosoenën Taman to iu a no neöm, köm teꞌ vavih nem manih po matop pe Ieesuꞌ Kristo.
Eöꞌ to hinhin noꞌ pan, e Sosoenën se ururuan a neöm, me eꞌ se heꞌ a neöm a taateꞌ moomo, me a taateꞌ iu teꞌ se puh rakah ne manih peöm.
E Sosoenën Se Vakmis A Nap Hat
Ma vamomhë peöꞌ, eöꞌ to iu vörep rakah voh noꞌ a kiun nös peöm, suk a kiu vëh ne Sosoenën to nok voh, marën a kon hah a ra kurus. Ivëhkëk, eöꞌ to haraꞌ noꞌ a kiun ka neöm a meh tah ke. Eöꞌ to iu noꞌ a vakikis a neöm pa vapus vakis suk o vaman vëh ne Sosoenën to heꞌ voh a napan peꞌ pa paeh a tëëm ro.* [... suk o vaman vëh ne Sosoenën to heꞌ voh a napan peꞌ pa paeh a tëëm ro.] Eꞌ to sosoe suk non a mët pe Ieesuꞌ to teꞌ va non manih po heꞌ, neꞌ to heꞌ voh pa pah tëëm ro. A, eöm se matop vavih nem o vaman pea. Suk a ma pah teꞌ varih to vakihat me ne sih e Sosoenën to hop aven voh ee maꞌ po kum peöm. Moaan voh no o teꞌ vanënën soe to kiun suk voh ee pa napan poë varih, pan ee se sun ee po vahutët apuh pe Sosoenën, ko teen ee pa hat. Ee to vavapus me ne a soe, pare këh voh ee po ururuan pe Sosoenën, ko teꞌ e ne pa nok a ma taateꞌ teꞌteꞌvaasiꞌ. Pare koe me ee pa vaman e Ieesuꞌ Kristo a paeh a Topoan, me eꞌ e Sunön pea.
Eöꞌ to iu vapënton hah a noꞌ neöm pa ma pah tah nöm to nat moaan e nem. Eöm se koman nem a ö ne Sosoenën to hehe voh a napan peꞌ, ko me tavus këh maꞌ raoe pa muhin va Isip. Ivëhkëk, po vamurin neꞌ to miröꞌ en po teꞌ varih to hikta vaman ne poë. Paröm koman nem o ankeroꞌ varih to hikta ötöön voh ne a ma tasun kikis pee, ivëhkëk, ee to këh ee pa ma vöön totoopin pee manuh pa vöön va kin. Ivëh, ke Sosoenën heꞌ voh en pa soe vaonöt va pa ö nee se nohnoh raoe po uris teꞌteꞌ tamoaan, pareꞌ ötöön non raoe pa vöön vëh a kukuit vörep rakah, kee anoeh ne o Poen apuh vëh ne Sosoenën se vateꞌ raoe po vahutët. Paröm koman nem a poa vöön apuh varih a Södom me a Gomoraꞌ, me a ma meh vöön apaꞌpuh to teꞌ tatavi ne raoe. Ee to nok voh o pöh vu taateꞌ avoeꞌ vamanih po ankeroꞌ poë varih. Ee to vavatet voh ne a ma vu taateꞌ hat, pare nonok ne a ma vu taateꞌ teꞌteꞌvaasiꞌ, to paraꞌ in a hat vörep. Ivëh, ke Sosoenën vakmis en pee po suraꞌ teꞌteꞌ tamoaan. A ma tah poë varih to tanok voh, marën a ö ne ea se koman no, para nat no a vatet a ma taateꞌ hat pa napan poë varih.
Eꞌ to vatoe me e non po teꞌ varih to hop voh maꞌ po kum peöm. Ee to vavatet ne a ma moeh vu tatarep to nonok non raoe, kee vövöknoes koman hah a ne pa ma taateꞌ hat pee. Ee to kokoe e ne pa tasun pe Sosoenën, pare sosoe vahat e ne po ankeroꞌ.
E susun po ankeroꞌ ro vëh e Maëkel to hikta kiiki voh e susun po oraꞌ hat, pareꞌ soe vahat in poan po poen nee to vasosöë suk ne eteh se kon a sionin e Mosës. Ivëhpëhkëk, eꞌ to soe varoe vamanih pan, “E Sunön se vakmis oah.” 10 Ivëhkëk, a napan poë varih to sosoe vahat e ne pa ma tah, nee hikta maaka ne. Kataeah nee to nat koe ne manih po haharaꞌ, vamanih pa ö no vönaꞌ va muhin to nat va ne a ma moeh tah, a ma tah rakah ko poë varih to tektek non raoe. 11 Varenan rakah pee. Ee to suk voh ee pa hanan hat pe Keen vëh, to ip vamët voh e kea peꞌ. Ee to iu voh ne a moniꞌ, ivëh, kee heꞌ hah voh rea manih pa nok o pöh vu taateꞌ vëh ne Balam to nok voh. Ee to vakihat me voh ne e Sosoenën, keꞌ öök e non kuru vamanih pa ö ne Korah to vakihat me vavoh non poan. Ivëh, kee se tatek rakah va ee manih pa ö neꞌ to tatek vavoh. 12 Ee to teꞌ va e ne manih pa ma ta kusan to teꞌ ne manih pa taëën vapenpen peöm, nöm to pët vavaëën nem. Ee to hikta potpoet ne sih pa ëën vamanih pee to teꞌ ne po vaënëën apuh, pare koman varoe hah a ne.
Ee to teꞌ va e ne manih pa unöh koraꞌ to hikta teꞌ non ta uhön, no a tuvuh to teꞌteꞌ vah non. Ee to teꞌ va e ne manih pa ma vu naon va pa tëëm anaꞌ to hikta vovoaꞌ ne, no a napan to rëh puit me a ma aan, kee mët vahik ee. 13 Ee to teꞌ va e ne manih pa ma ta supa sukaꞌ va tahiꞌ. Ee to viivi peah koman hah ne maꞌ a ma taateꞌ vapoet pee vamanih po poe. Ee to teꞌ va e ne manih po vesun to nö ke këh voh a ma hanan totoopin pee nee to suksuk ne sih, ivëh ke Sosoenën vamatop voh ken pee pa ö teꞌteꞌ tamoaan manih pa popoen vëh a kukuit rakah.
14 E Inök a vatönim me paeh pau teꞌ to suk voh maꞌ e Adam. Eꞌ to vanënën soe suk voh e non pa napan poë varih,
“Ep öm e Sunön to nönö non maꞌ,
me a ma ususoan ankeroꞌ vivihan peꞌ,
15 pa kiiki a ma napan kurus.
Eꞌ to nönö non maꞌ pa vakmis a nap nonok hat varih to heꞌ tonun voh e Sosoenën pa ma taateꞌ hat kurus nee to nok voh manih peꞌ.
Pareꞌ vakmis a nap nonok hat varih to heꞌ tonun voh e Sosoenën pa ma tah hat nee to soe voh manih peꞌ.”
16 A ma teꞌ poë varih to teꞌ ne sih pa taateꞌ varek me vapokaꞌ ro upöm teꞌ. Ee to suksuk ne sih a ma iu hat koman pee. Ee to këëkë koman hah a ne, pare teꞌ ne pa vamanman o upöm teꞌ pa kon a ma taneah nee to iu ne.
A Soe Vaënpan Me A Ma Tah Seröm Nok
17 Ma vamomhë peöꞌ, eöm se koman nem a tah no aposol pe Sunön pea Ieesuꞌ Kristo to soe voh. 18 Ee to soe voh ka neöm pan, “Manih pa ma tëëm va amot, eꞌ se teꞌ non a napan se kö e Sosoenën, a napan poë varih se suksuk e ne pa ma iu hat koman pee varih to heꞌ tonun e non pe Sosoenën.” 19 A napan poë varih to nonok ne a ma taateꞌ vaëh kiiki, ka ma kokoman pee teꞌ varoe ne pa ma tah va po oeh vëh, ivëh, ka Tuvuh pe Sosoenën hikta teꞌ non pee.
20 Ivëhkëk, ma vamomhë peöꞌ, eöm se vakiu o vaman vivihan peöm pa vakikis koman hah ëm pa hin manih po kikis pa Tuvuh Vasioꞌ. 21 Paröm teꞌ hop nem manih po iu pe Topoan, pa tëëm nöm to anoeh nem e Sunön pea Ieesuꞌ Kristo. Manih po ururuan peꞌ, eꞌ se heꞌ a neöm o toꞌtoꞌ tamoaan.
22 Eöm se vataare nem o ururuan manih po teꞌ varih to vavovoeak ne. 23 Paröm heꞌ o upöm teꞌ a soe vaënpan, marën a hehe raoe këh o suraꞌ ësës tamoaan. Eöm se vataare o ururuan vaꞌpeh me o naöp manih po upöm, ivëhkëk, eöm se rës me nem pa ma ohop pee varih to pö taneꞌ non pa ma taateꞌ hat pee.
Kë A Ëhnan E Topoan
24 E Sosoenën a kikis, ko se vaꞌaus en peöm köm hikta se kuꞌ nem pa taateꞌ hat. Eꞌ to antoen e non pa me a neöm manih pa havineah, köm hikta se teꞌ nem ta hat. Pareꞌ antoen e non pa heꞌ a neöm o vaeö apuh.
25 Eꞌ a paeh Sosoenën varoe kuru to hehe hah voh a ra. Ivëh, ka se kë no a ëhnaneah, ko heꞌ no eah o ëhnan apuh manih pe Ieesuꞌ Kristo, e Sunön pea. Eꞌ to teꞌ me non o kikis me a tasun apuh va pa vovoh ke ra ma moeh ta kurus, taneo non maꞌ po taneo in o oeh, kuru, me pa ma tamoaan. Oman.

*1:3: [... suk o vaman vëh ne Sosoenën to heꞌ voh a napan peꞌ pa paeh a tëëm ro.] Eꞌ to sosoe suk non a mët pe Ieesuꞌ to teꞌ va non manih po heꞌ, neꞌ to heꞌ voh pa pah tëëm ro.