REVELESEN
O 65 kirismas to oah ee, vasuksuk in a peah hah pe Ieesuꞌ manuh pa vöön va kin, ke Jon kiun o kiun vaꞌih. A tëëm neꞌ to kinkiun non o kiun vëh, o teꞌ varih to vavatet ne e Ieesuꞌ nee to vakmis raoe ko vöknah ee pee. E Jon to iu non raoe se sun vakis ne po vaman, me pa vatet e Ieesuꞌ, ivëh, keꞌ kiun o kiun vaꞌih. Manih pa kiu pe Ieesuꞌ, e Sosoenën se komtön en po teꞌ to vakihat me ne poë, me e susun po oraꞌ hat. Ko nok vavih en po teꞌ varih to vavatet ne poë, pare hikta këh poë. Eꞌ a tah ne Jon to kiun suk po kiun vaꞌih.
1
A Soe Ne Kristo To Heꞌ E Jon
A soe vëh ne Sosoenën to heꞌ voh e Ieesuꞌ Kristo, keꞌ heꞌ pet a teꞌ kikiu peꞌ e Jon pa vataare poan a ma tah se tavus ohoꞌ ee. E Sosoenën to vanö maꞌ a ankeroꞌ peꞌ manih pa teꞌ kikiu vëh e Jon, pan eꞌ se vataare pet a ma meh teꞌ kikiu peꞌ. E Jon to soe tavus en pa ma soe neꞌ to tënan, me a tah neꞌ to ep voh en. Eꞌ a ma soe poë varih to taneꞌ maꞌ manuh pe Sosoenën, me a ma soe to vatvus vateeraꞌ ne e Ieesuꞌ Kristo. Vaeö rakah po teꞌ varih to ëhëh ne, ko vavatet ne a soe vanënën pe Sosoenën to kiun non manih po Puk peꞌ. Suk ataeah, o poen to öök vatët en no a ma tah poë varih se tanok.
E Jon To Kiun Ke A Ma Napan
Eöꞌ e Jon to kiun nös o kiun vëh manih peöm, o tönim me o pöök kum teꞌ varih to vaman nem e Ieesuꞌ, ko teꞌ nem manih pa muhin va Esiaꞌ. E Sosoenën to teꞌ tamoaan voh e non, me kuru, me eꞌ se hah en maꞌ, eꞌ se heꞌ a neöm o ururuan me a taateꞌ moomo. A tönim me a poa tuvuh varih to teꞌteꞌ ne sih pa matan a ö ihoꞌ pa teꞌ sunön e Sosoenën, ee me se heꞌ a neöm o ururuan me a taateꞌ moomo. Me e Ieesuꞌ Kristo a teꞌ to vatvus vatotoopin a soe pe Sosoenën, se heꞌ a neöm o ururuan me a taateꞌ moomo. Eꞌ to sun vovoh hah ke voh a nap mët, pareꞌ teꞌ e non e Sunön po teꞌ susunön kurus varih po oeh. Ka manih po ururuan peꞌ eꞌ to mët, pareꞌ hehe a ra po eraꞌ peꞌ. Ivëh, keꞌ vateꞌ a ra, ka tavus o vuteꞌ va po teꞌ ësës heꞌ pe Sosoenën e Tamaneah. Aiah! Ka pët kë a ëhnan e Ieesuꞌ Kristo, keꞌ se teꞌ tamoaan non, eꞌ e Apuh, ko öt non o kikis va pa matop tamoaan in a ma moeh tah kurus. Oman.
Ep öm! Eꞌ se nö vaꞌpeh me maꞌ a unöh, ka napan kurus se pët ep in poë. Me o teꞌ varih to ruk voh poë. A napan kurus varih po oeh se ep in poë, ee se vaokook. Suk ataeah, ee to hinën voh poë po poen neꞌ to teꞌ voh non manih po oeh. A ma tah poë varih se tavus vamaman rakah ee. Oman.
E Sunön Sosoenën to soe pan, “Eöꞌ a Taneo, me eoꞌ a Vahik. Eöꞌ e vatamoaan, eöꞌ to teꞌ e noꞌ kuru, me eöꞌ se hah eoꞌ maꞌ. Eöꞌ e Sosoenën A Kikis Vi.”
E Jon To Ep E Kristo
Eöꞌ e Jon, e kea rakah peöm to teꞌ vaꞌpeh me voh a neöm pa ma kamis, paröꞌ teꞌ me noꞌ a taateꞌ anoeh va pa sun vakis, ea se teꞌ no a ma teꞌ pe Ieesuꞌ. Ko teꞌ hop no pa Matop Vih pe Sosoenën. Eöꞌ to vavatvus voh noꞌ a soe pe Sosoenën, me o vaman peöꞌ manih pe Ieesuꞌ. Ivëh, kee vanö voh a neoꞌ manuh pa to va Patmös. 10 Ka manih po poen vamomoaan in o nënkikiu eꞌ o poen pe Apuh, a Tuvuh Vasioꞌ to nö maꞌ manih peöꞌ, köꞌ tënan a soe apuh to tanih va non manih pa suvin manih pa tonuneoꞌ. 11 Eꞌ to soe vamanih pan, “Kiun töön ah, a ma tah kurus nën se ep, parën vanö manuh pa tönim me o pöök kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ manih pa ma vöön varih, Ëfësus, Smernaꞌ, Pergamum, Taëataëraꞌ, Sardis, Filadëlfiaꞌ, me Laodisiaꞌ.”
12 Ivëh, köꞌ tarih eoꞌ to ep in a teꞌ vëh to vavaato me a no neoꞌ. Eöꞌ to ep in o tönim me o pöök ram ne to nok voh pa gol to sun ne. 13 Paröꞌ ep in a pah teꞌ to sun non topnin a ma ram poë varih. Eꞌ to matan va non manih pe Koaꞌ Teꞌ Pa Napan Kurus to ohop non o ohop rë to kopös e non pa sionineah, pareꞌ voh non o voh manih pa poeneah, nee to nok voh pa gol. 14 A uvin me a pasuneah to paraꞌ kakaare va non manih pa uvin a sipsip, ka mataneah to ëman va non manih po tëkrea in a suraꞌ. 15 A poa moneah to totonaꞌ va ne manih pa bras, nee to nan po suraꞌ. Paröꞌ tënan o vaato peꞌ to kukuruh va non manih po totruen. 16 Eꞌ to öt non a tönim me ra poa vesun manih pa papmatö peꞌ, ko rapis rë kakakni vapon to taneꞌ maꞌ pa rivoneah, ka mataneah ëman va non manih pa ö no a potan kikis to ëman va non.
17 Eöꞌ to ep in eah, ko vuꞌ eoꞌ pa havin moneah, vamanih pa teꞌ a mët. Ivëhkëk, eꞌ to öt a neöꞌ pa papmatö peꞌ, pareꞌ soe pan, “Koe a naöp! Eöꞌ a Taneo me eoꞌ a Vahik. 18 Eöꞌ a teꞌ toꞌtoꞌ! Moaan voh eöꞌ to mët, ivëhkëk, eöꞌ to teꞌ toꞌtoꞌ tamoaan e noꞌ. Paröꞌ öt noꞌ o kikis va pa heꞌ o toꞌtoꞌ manih pa nap mët. 19 Ivëh, kën se kiun töön a ma tah nën to ep in, me a ma teꞌ varih kuru, me a ma teꞌ se tavus amot maꞌ. 20 Eën to ep voh nom a tönim me ra poa vesun to teꞌ ne pa papmatö peöꞌ, me o tönim me ro pöök ram nee to nok pa gol. Eꞌ a soe vapipinoꞌ pamëh ivëh, a tönim me ra poa vesun to vëknöm i ne a ma ankeroꞌ varih to matop ne o tönim me ro pöök kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ. Ko tönim me ro pöök ram gol to vëknöm i ne o tönim me ro pöök kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ.