KOLOSI
A tëëm ne Pöl to teꞌ non pa nohnoh, eꞌ to kiun o kiun vaꞌih manuh po teꞌ va po vaman va pa vöön va Kolosi, ke Tikikus me Onesimus teꞌ o kiun pamëh manuh pee. A vöön vëh Kolosi to teꞌ vatët non Ëfësus, manih pa muhin va Esiaꞌ. O kum teꞌ va po vaman to taneo taneꞌ voh maꞌ Kolosi. Eꞌ to hikta tasun taneꞌ po poen ne Paul to vatvus a soe. E Pöl koman to teꞌ voh non Ëfësus, pareꞌ vanö e Ëpafras, keꞌ vatvus a soe manih pee, ka voaꞌ va peꞌ no o kum napan va po vaman to tavus en, (Kolosi 1:7). E Ëpafras to kiu voh non pa poa vöön apuh to teꞌ vatët ne Kolosi, a Laodisiaꞌ, me a Hierapolis, (Kolosi 4:13). Ahik voh to pöh poen ne Pöl to ep voh a napan va pa vöön apuh vaꞌih, ivëhkëk, eꞌ to koman voh non raoe, pareꞌ hinhin suk non raoe.
E Ëpafras to nö voh manuh pe Pöl, pareꞌ soe ke Pöl a nap vavaasis pikpiuk, ivëh, ke Pöl kiun o kiun vaꞌih, suk eꞌ to hikta iu non a nap vavaasis pikpiuk poë varih se tek o vaman pa napan va Kolosi. O teꞌ vavaasis pikpiuk poë varih to iu ne pan, o teꞌ va po vaman se vatokon ne, ko kë ne a ma teꞌ apaꞌpuh me ra nap eh, vamanih po ankeroꞌ. O teꞌ poë varih to teꞌ ne pa vöön va kin. O teꞌ vavaasis pikpiuk poë varih to sosoe pet e ne pan, e Ieesuꞌ to hikta teꞌ voh non pan, eꞌ e koaꞌ vamaman pe Sosoenën, ivëhkëk, eꞌ to teꞌ akuk vavoh e non manih pa meh ankeroꞌ. O teꞌ vavaasis poë varih to iu me voh ne pan, o teꞌ va po vaman se vavatet ne o vavaasis va pa pe a ma ö kokoaan, me a ma meh Vavaasis pe Mosës.
Manih po kiun vëh ne Pöl to vavaasis non a napan va Kolosi pan, e Kristo to teꞌ vamaman va i non manih pe Sosoenën. A ma taateꞌ nenes, me a ma taateꞌ pee, me a ma kokoman pee pon to vatoe e ne. Ka manih pe Kristo, ne Sosoenën to nok voh a ma moeh tah kurus, me eꞌ e Sunön po teꞌ va po vaman. E Ieesuꞌ varoe kuru eꞌ a pusun in a kon hah a ra, me a pop vih.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan.
A Potan avih pe Pöl, 1:1-2
E Pöl to soe vavihvih, ko kë a ëhnan e Sosoenën, suk a napan va Kolosi, 1:3-14
A soe va po kikis pe Kristo, me a kiu peꞌ, 1:15-23
A soe va pa kiu pe Pöl manih pa ma kum teꞌ va po vaman, 1:24-29; 2:1-5
A napan va Kolosi se vatös rakah me ne e Kristo, pare soe vakoe a nap vavaasis pikpiuk, 2:6-23; 3:1-4
A ma taateꞌ vih no o teꞌ va po vaman se suksuk ne, 3:5-25; 4:1
A ma soe vakikis, me a soe ataaton pe Pöl, 4:2-18
1
E Ieesuꞌ Kristo Eꞌ A Pusun In A Ma Moeh Tah, Me O Toꞌtoꞌ, Me A Taateꞌ Pe Sosoenën To Puh Non Manih Peꞌ
1-2 Eöꞌ e Pöl, eöꞌ a teꞌ kikiu ne Ieesuꞌ Kristo to vanö, o iu koman peꞌ, ke Sosoenën kon a neoꞌ köꞌ tavus eoꞌ a aposol. Emöm poꞌ kea pea e Timotiꞌ, to kiun o kiun vaꞌih pamöm vanö ka nös neöm a napan to vaman nem sih e Sosoenën manih pa vöön va Kolosi. Eöm to vaman nem e Ieesuꞌ Kristo, paröm teꞌ va e nem manih a kën kea me ra kën vamenmöm. Emöm to hinhin nem e Sosoenën, e Tamaara se vavih a neöm pareꞌ nok a ma kokoman peöm, köm teꞌ me nem a taateꞌ moomo.
A Napan Va Kolosi To Vaman E Ieesuꞌ
Ka tëëm möm to nonok nem a ma hin pemöm, pamöm koman tamoaan e nem peöm, pamöm sosoe vavihvih ke nem na sih e Sosoenën, eꞌ e Taman e Sunön pea Ieesuꞌ Kristo. Oman, emöm poꞌ Timotiꞌ to sosoe vavihvih ke nem na e Sosoenën, suk emöm to pënton em pa ö nöm to vaman va nem e Ieesuꞌ Kristo. Ivëh, köm nat rakah e nem pa vaman e Kristo, paröm heꞌ rakah e nem pa ma kokoman peöm manih pa napan varih to vaman voh e Sosoenën. Eöm to vaman nem e Ieesuꞌ Kristo paröm iu me e nem pa napan pe Sosoenën. Suk ataeah, eöm to vaman rakah e nem, paröm anoeh e nem po poen ne Sosoenën se heꞌ a neöm o toꞌtoꞌ vih neꞌ to vamatop keon voh ken maꞌ peöm, manuh pa vöön va kin. Ivëh, köm vaman nem pan e Sosoenën se heꞌ en peöm pa ma tah vih neꞌ to vaneah vahik voh en peöm, kee pet anoeh e ne maꞌ peöm manuh pa vöön va kin. Ka Soe Vih pamëh, nöm to pënton voh to pu vaꞌpuh en manih po oeh vëh, ka napan vaman ee pare suk ee, ka taateꞌ pee tavus vavih en. Ka taateꞌ pamëh tanok voh en manih pa topnineöm, pö nöm to taneo a pënton a Soe Vih, paröm nat vavih em pa soe man pamëh, me o heꞌ vih pe Sosoenën. A teꞌ vëh e Ëpafras to vavaasis voh en peöm pa Soe Vih pamëh, köm nat vahik voh em. E Ëpafras a teꞌ kikiu vih rakah pe Ieesuꞌ Kristo, eꞌ me a meh teꞌ kikiu vaꞌaus pemöm. Kemöm iu suntan rakah e nem peꞌ. Eꞌ me to soe ka möm a taateꞌ kamöꞌ a napan pe Sosoenën, no a Tuvuh Vasioꞌ to heꞌ a neöm.
E Pöl To Hinhin Non E Sosoenën, Pan Eꞌ Se Vaeh O Vaman Pa Napan Va Kolosi
Ivëh, kemöm pënton voh em pa ö nöm to vaman vakis rakah em pe Ieesuꞌ Kristo, pamöm hikta vahik a hin suk a neöm manuh pe Sosoenën, pan eꞌ se vapuh rakah a neöm po nat, köm maaka rakah pa tah neꞌ to iu non. Me emöm to hinhin pet e nem pan, a Tuvuh Vasioꞌ se heꞌ a neöm o nat vih, köm sih nat vavih a ma tah va po apen. 10 Ivëh, köm onöt e nem pa vatet a taateꞌ no a napan vamaman pe Ieesuꞌ Kristo to vavatet ne. Keꞌ se iu ko vaeö me e non pa ma taateꞌ kurus peöm, me a ma kiu vihvih nöm to nonok nem, eöm me to nat vavih em pe Sosoenën. Ivëh, köꞌ hinhin noꞌ pan, o nat peöm manih pe Sosoenën se tavus vaꞌpuh rakah en manih po toꞌtoꞌ peöm. 11 Emöm me to hinhin nem pan, e Sosoenën se heꞌ a ma apeneöm o kikis apuh peꞌ. Köm antoen e nem pa sun vakis ko teꞌ em pa ma punis, ka tëëm nöm to taum a punöꞌ, eöm hikta se taum vëhvaꞌ nem, suk e Sosoenën se vaꞌaus en peöm. Eöm se teꞌ vatö nem paröm anoeh nem o poen no a punis se hik këh a neöm. Köm teꞌ vaeö rakah nem, 12 ko soe vavihvih ke na e Tamön. Eꞌ to nok voh a neöm, köm antoen e nem pa kon a ma tah neꞌ to vaneah keon voh en peöm manuh pa vöön va kin. Manuh pa vöön va kin nöm se kon a ma ta poë varih, me ra napan pe Sosoenën. Ke eöm kurus varih to teꞌ e nem po ëman pe Sosoenën. 13 E Sosoenën to kon taneꞌ hah a ra manih po kikis pe susun po oraꞌ hat. Pareꞌ me ho en pea manuh pa matop vih pe Sunaiꞌeah Ieesuꞌ Kristo, e Koaꞌ pamëh neꞌ to iu oah non sih. 14 E Koaꞌ pamëh to mët voh manih pa kuruse, pareꞌ voen hah a ma hat pea. Ivëh, ne Sosoenën to ihan anoe suk voh a ma hat pea.
A Kiu Me A Taateꞌ Pe Ieesuꞌ Ne Pöl To Sosoe Suk Non Sih
15 Ea to hikta onöt no a ep in e Sosoenën pa mataara. Ivëhkëk, e Ieesuꞌ Kristo to matan akuk va kov e non manih pe Tamaneah. A tasun pe Koaꞌ vamomoaan peꞌ pamëh to apuh oah e non pa ma moeh tah ne Tamaneah Sosoenën to nok voh. 16 Manih pa koren e Koaꞌ pamëh, ne Sosoenën to nok voh a ma moeh tah kurus varih to teꞌ ne manuh pa vöön va kin, me manih po oeh. Eꞌ to nok voh a ma tah poë varih, na to epep no pa mataara, me a ma teꞌ tah na to hikta se ep no. A ma tah to teꞌ va ne manih po ankeroꞌ va pa vöön va kin, me ra ma oraꞌ eh, me a ma vu tah to teꞌ me ne o kikis, me ra ma moeh tah to matop ne a ma meh tah. Oman, e Sosoenën to nok voh a ma tah poë varih manih pa koren e Kristo. Ka ma tah poë varih teꞌ e ne a ma tah koman peꞌ. 17 E Ieesuꞌ Kristo to teꞌ momoaan voh e non, a ma moeh tah kurus poë varih he meꞌ avoeꞌ voh e ne pa tanok. Ke Ieesuꞌ koman to nok a ma moeh tah poë varih, kee kiu vavih pare teꞌ vavih ne. 18 Ke eꞌ koman o kahoꞌ va pa ma vakum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën. Ka ma vakum poë varih teꞌ va e ne manih pa sionin e Ieesuꞌ. Ke eꞌ koman, eꞌ o toꞌtoꞌ po kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën. Suk ataeah, eꞌ koman a teꞌ vamomoaan to onoah a mët. Ivëh, ne eꞌ koman to teꞌ suk va non manih po kahoꞌ in a ma moeh tah kurus. 19 E Sosoenën to iu non pan, a ma kikis peꞌ, me a ma toꞌtoꞌ peꞌ, se teꞌ rakah non manih pe Koaꞌ pamëh. Ivëh, ke Sosoenën se teꞌ vaꞌpeh tamoaan me e non peꞌ. 20 Manih pe Ieesuꞌ Kristo, ne Sosoenën to vahuk hah a ma moeh tah kurus manih peꞌ, kee vakamöꞌ hah. Eꞌ to kamöꞌ hah a ma tah va po oeh, me a ma teꞌ tah va pa vöön va kin. Eꞌ to nok suk vamanih, o eraꞌ pe Ieesuꞌ Kristo to takoꞌ pa ö neꞌ to mët manih pa kuruse. Ka kuru no a ma napan, me ra ma moeh tah kurus to vakamöꞌ hah me ee pe Sosoenën.
21 Moaan voh ne eöm a napan va Kolosi to teꞌ varo këh voh e nem pe Ieesuꞌ Kristo. Ka manih pa ma kokoman peöm, eöm to vakihat me e nem pe Sosoenën. Paröm teꞌ kov e nem manih pa nok a ma taateꞌ hat. 22 Ivëhkëk, kuru vaꞌih, no a sionin e Ieesuꞌ Kristo to mët manih pa kuruse, ke Sosoenën vakamöꞌ hah me en peöm, eꞌ to nok va nën, pan eöm se teꞌ vivihan nem, ko hikta se teen nem ta hat manih pa mataneah. 23 Eöm se öt vakis nem o vaman peöm paröm sun vakis, peꞌ to hat non pa ta pah teꞌ tomeꞌ rëh koe ka neöm pa hanan va pa taateꞌ hat. Köm vanun em pa Soe Vih nöm to vaman vakis nem sih. A Soe Vih vëh nöm to tënan, ne eöꞌ koman e Pöl a teꞌ kikiu to vatvus voh manih pa ma vuteꞌ kurus va po oeh vëh.
E Pöl To Vaꞌaus A Napan Va Kolosi
24 Kuru nöꞌ to haraꞌ vaeö rakah e noꞌ pa teꞌ o kamis vëh, marën a vaꞌaus a neöm, paröꞌ iu vaꞌaus me e noꞌ po kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën. Ko kamis ne Ieesuꞌ Kristo to teꞌ voh, marën a vaꞌaus o kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën, to hikta hik avoeꞌ non. Ko kamis vëh nöꞌ to teꞌ noꞌ manih pa sionineoꞌ, nöꞌ to iu vapuh noꞌ na manuh po teꞌ kamis pe Ieesuꞌ. 25 E Sosoenën koman to kon voh en peöꞌ, köꞌ tavus eoꞌ a teꞌ kikiu po kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën, marën a vaꞌaus a neöm. Köꞌ teꞌ me noꞌ pa kiu va pa vatvus rakah a ma soe kurus pe Sosoenën. 26 A ma tamoaan voh, no a soe pamëh to vakoaan non, ka napan kurus to hikta nat voh ne pa soe pamëh. Ivëhkëk kuru vaꞌih, no a soe pamëh to tavus vateeraꞌ en, manih pa matëëra napan pe Sosoenën. 27 Manih po iu koman pe Sosoenën, eꞌ koman to vataare en pea a napan peꞌ, pa soe vakoaan peꞌ, pan ea se nat va no manih pan, a soe vakoaan pamëh se vaꞌaus en pa napan kurus peꞌ varih o Jiuꞌ, me eöm o teꞌ varih to hikta teꞌ nem pan eöm ro Jiuꞌ. Ka soe vakoaan pamëh to teꞌ va non manih po vatëk vih vi rakah peꞌ. Ivëh, ne Ieesuꞌ Kristo to teꞌ vaꞌpeh suk me e non peöm. Köm anoeh e nem peꞌ se me hah a neöm, köm teꞌ vaꞌpeh me nem eah, ko kon a ma vatëk vih vi peꞌ manuh pa vöön va kin.
28 Ivëh, kemöm se vavatvus avoeꞌ ke nem peöm, me ra napan kurus pa Soe Vih pe Ieesuꞌ Kristo. Emöm to vavatet nem o kokoman, me o nat vih pemöm, pamöm vavaasis nem. Emöm to soe ke raoe a soe kikis. Suk ataeah, emöm to iu nem pan, o vaman pee se teꞌ eh rakah non, kee tavus o teꞌ no vaman pee to teꞌ kikis non. Kemöm me raoe manuh pe Sosoenën. 29 Ivëh, köꞌ kiu vakis suk rakah e noꞌ po kikis apuh pe Ieesuꞌ Kristo, neꞌ to heꞌheꞌ a no neoꞌ, köꞌ pah teꞌ eh rakah e noꞌ pa nok a ma kiu peꞌ.