ËFËSUS
E Pöl to kiun voh o taanaꞌ kiun, eꞌ he teꞌ non Room pa nohnoh. O pöh kiun neꞌ to va nö manuh pa napan va po vaman to teꞌ ne pa vöön vëh Ëfësus, ko meh neꞌ to va nö manuh pa napan va pa vöön vëh Filipaë, ko vakön neꞌ to vanö manuh pa napan va pa vöön vëh Kolosi, ko vataanaꞌ neꞌ to nö manuh pe Pilimon. Eꞌ to kiun ke ra napan va Ëfësus o kiun vëh, pan ee se ëh momoaan voh ko vahik poꞌ, ka napan va po vaman to teꞌ ne pa ma meh vöön pah ëh poꞌ.
A Ëfësus voh a vöön apuh pareꞌ teꞌ non manih pa muhin va Esiaꞌ. A napan poë varih to teꞌ voh ne nën, to teꞌ voh ne o iu apuh va pa öt a ma moeh tah peo, pare heꞌ voh i rea pe sosoenën vapikpiuk nee to pokaꞌ ne e Atemis. Eꞌ to teꞌ me voh non a iuun hinhin pe Atemis a pah vih manih Ëfësus (Aposol 19:17)
Manih pa vapöök vavih pe Pöl, eꞌ to heꞌ a soe nën manih po Jiuꞌ po Poen Apaapo (Aposol 18:18-21). Ka manih pa vaköön vavih peꞌ, neꞌ to nö Ëfësus ko teꞌ non nën po kukön kirismas pa vavaasis a napan, (Aposol 19). A nap peo va Ëfësus to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ivëhkëk, eꞌ to teꞌ non a ma pah to Jiuꞌ to teꞌ vaꞌpeh me ne raoe. E Pöl to vavaasis non raoe pan, manih pe Kristo o Jiuꞌ me ro teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ to vatös e ne, ivëh, ka kuru no a napan kurus to teꞌ vatös e ne me e Kristo po paeoh o kum. E Pöl to heꞌ me a soe vapipinoꞌ va po kum pe Kristo pa kukön a tah. Ea a sionin e Ieesuꞌ, ke eꞌ, e susun pea. Me ea to teꞌ va e no manih pa iuun pe Sosoenën, ke Ieesuꞌ koman eꞌ o toon vatopnin in a iuun pamëh. E Pöl to heꞌ me a meh soe vapipinoꞌ peꞌ vamanih pan, o kum pe Kristo to teꞌ va e non manih pe köövo peꞌ.
A ma kiun varih to tataki va ne manih pan.
A potan avih pe Pöl, 1:1-2
A soe va po iu pe Sosoenën me a vatös pea me e Kristo, 1:3-23; 2:1-22; 3:1-21
Eꞌ to vih non pa ö no a napan va po vaman se teꞌ me ne o pöh kokoman, 4:1-16
Eꞌ to vih non pa ö no a napan va po vaman se soe vakoe a ma hanan va pa popoen, 4:17-32; 5:1-20
Eꞌ to vih non pa ö no a napan va po vaman se heꞌ i rea manih pa ma meh teꞌ va po vaman me a taateꞌ iu teꞌ, 5:21-33; 6:1-10
Manih po kikis pe Kristo, a napan va po vaman se onoah ee pe susun po oraꞌ hat me o kum peꞌ, 6:11-20
A soe ataaton pe Pöl, 6:21-24
1
Eöꞌ e Pöl e aposol pe Ieesuꞌ Kristo. Ko iu koman pe Sosoenën köꞌ tavus aposol. Eöꞌ to vanö ka nös neöm a napan pe Sosoenën varih to teꞌ nem pa vöön va Ëfësus o kiun vaꞌih. Suk eöm to vatös me voh e Ieesuꞌ Kristo, paröm vavatet vakis nem eah sih.
Eöꞌ to hin e Sosoenën Tamaara, ke Sunön pea Ieesuꞌ Kristo, pan ee se ururuan a neöm, pare nok a ma kokoman peöm köm teꞌ me nem a taateꞌ moomo.
Manih Pe Ieesuꞌ Kristo, Ne Sosoenën Se Heꞌ A Ra A Ma Moeh Tah Vihvih Va Pa Vöön Va Kin
Ea se kë rakah no a ëhnan e Tamaara Sosoenën. Eꞌ me e Taman e Sunön pea Ieesuꞌ Kristo. Manih po vatös pea ke Ieesuꞌ, ne Sosoenën koman to heꞌ koe ka ra a ma moeh tah vihvih va pa vöön va kin nën. O poen ne Sosoenën to meꞌ avoeꞌ voh e non pa nok o oeh vëh, eꞌ to kon voh en pea se vatös me no e Ieesuꞌ Kristo, para tavus o teꞌ vivihan, para hikta teꞌ me no ta hat manih po epep pe Sosoenën. Suk ataeah, moaan voh no a taateꞌ kamöꞌ me o iu pe Sosoenën, se nok a ra, ka tavus o pus koaꞌ peꞌ. Manih pa kiu pe Ieesuꞌ Kristo, eꞌ marën a kon taneꞌ hah a ra manih pa taateꞌ hat. Ko iu koman pe Sosoenën, ivëh, keꞌ nok va nën. Ivëh, ka manih pa ëhnan e koaꞌ vëh ne Sosoenën to iu non sih poan, e Sosoenën to ururuan voh a ra. Ivëh, ka se kokoman tamoaan rakah no o ururuan apuh peꞌ, para kë tamoaan no a ëhnaneah. A napan to ip vamët voh e Ieesuꞌ Kristo, ka manih po eraꞌ peꞌ, ne Sosoenën to kon hah këh a ra pa hat. Pareꞌ ihan anoe en pa ma hat pea, ivëh, ka se vatös vavih rakah me e Ieesuꞌ Kristo. Manih pa mët pe Ieesuꞌ Kristo, ne Sosoenën to vamaaka o ururuan apuh peꞌ manih pea. Manih pa ma vu nat me a ma kokoman vih peꞌ, neꞌ to koep rakah maꞌ o ururuan peꞌ manih pea. Moaan voh ne Sosoenën to kokoman keon voh en pa tah neꞌ to kehkeh nok voh non manih pa kiu pe Kristo. Ivëhkëk, o kokoman pamëh to teꞌ vakoaan voh e non. Ka kuru vaꞌih neꞌ to vataare en pea po kokoman peꞌ. 10 Ivëh, ko kokoman pamëh, neꞌ to kehkeh nok voh non, to teꞌ vavoh non manih pan, o poen neꞌ to koman non se tavus maꞌ, eꞌ se ununun a ma tah va pa vöön va kin, me a ma teꞌ tah va po oeh manih pe Kristo, kee teꞌ ne paan a pah teꞌ, ka pah teꞌ ko pamëh e Ieesuꞌ, ivëh e Kristo.
11 E Sosoenën to vavatet non sih o iu me a ma kokoman koman peꞌ, pareꞌ nok a ma moeh tah, kee tavus. Moaan rakah voh neꞌ to vateꞌ voh en pea, pan ea se vatös me no e Ieesuꞌ Kristo. Para tavus a napan peꞌ. 12 Eꞌ to nok vamanih pan, emöm varih a napan va Israël to vaman momoaan voh e Kristo, ko vatet voh em peꞌ. Ke Sosoenën me to kon voh en pemöm, pan emöm se kë nem o ëhnan apuh peꞌ, suk eꞌ a Teꞌ Sunön rakah. 13 Ke eöm varih o teꞌ to hikta teꞌ nem pan eöm ro Jiuꞌ, eöm me to pënton vahik voh em pa soe man. A soe man pamëh, eꞌ a Soe Vih pe Sosoenën. Ka soe pamëh to kon taneꞌ hah a neöm manih pa taateꞌ hat. Eöm to vaman me voh em pe Kristo, ko vaman peöm nok a neöm, köm vatös me em peꞌ. E Sosoenën to vatet rakah en pa soe man peꞌ, neꞌ to soe vaman voh pan, eꞌ se vanö maꞌ a Tuvuh Vasioꞌ peꞌ manih peöm. Ka Tuvuh Vasioꞌ pamëh to teꞌ va non manih po vëknöm to vataare a non neöm manih pe Sosoenën, köm teꞌ nem a napan peꞌ. 14 Ea to nat e no pea to kon vahik voh ee pa Tuvuh Vasioꞌ, ivëh, ka nat va e no manih pan, amot na se kon me ee pa ma tah ne Sosoenën to vamatop keon voh ka ra. Ka ma tah poë varih neꞌ to soe vaman voh pan, eꞌ se heꞌ a ra a napan peꞌ. Ea to anoeh voh e no pa kon a ma tah poë varih, po poen ne Sosoenën se hehe vahik a ra a napan peꞌ. Ka kë no o ëhnan apuh pamëh, suk eꞌ a Teꞌ Sunön rakah.
E Pöl To Hin E Sosoenën Pan Eꞌ Se Heꞌ O Nat Manih Pa Napan Va Ëfësus
15 Ivëh, ko poen nöꞌ to pënton eoꞌ peöm to vaman em pa Teꞌ Sunön vëh e Ieesuꞌ, paröm iu e nem pa ma napan kurus pe Sosoenën. 16 Ivëh, nöꞌ to hikta vavanot suk noꞌ sih pa soe vavihvih ke na e Sosoenën, suk eöm. Ka ma poen kurus nöꞌ to vahoꞌ rakah a noꞌ neöm manih pa ma hin peöꞌ. 17 Eöꞌ to hinhin noꞌ sih e Tamön vëh to teꞌ me non o kikis apuh ke Sunön pea Ieesuꞌ Kristo. Eöꞌ to hinhin noꞌ eah sih pan, eꞌ se heꞌ a neöm o nat, pareꞌ vataare hah ea manih peöm köm nat in eah. 18 Eöꞌ to hinhin me noꞌ e Sosoenën, pan eꞌ se peret me a ma kokoman peöm köm nat vavih a ma tah vihvih varih neꞌ to vaneah non neꞌ se heꞌ a neöm. Eöm se nat nem, paröm vaman nem a ö nöm se kon em pa ma tah vihvih poë varih. Suk ataeah, eꞌ to vaoe voh en peöm pa tavus o pus koaꞌ peꞌ. Eöꞌ to hinhin me noꞌ e Sosoenën, pan eöm se maaka vavih a ma heꞌ vihvih varih neꞌ to soe vaman voh, pan eꞌ se heꞌ a neöm a napan peꞌ. 19 Eöꞌ me to hinhin noꞌ pan, eom se nat va nem manih pan, o kikis apuh pe Sosoenën, eꞌ a tah a pah apuh rakah manih pea varih, a napan to vaman no eah. Ko kikis apuh pamëh to vatoe akuk va e non manih po kikis apuh vëh, 20 ne Sosoenën to nok voh, pareꞌ kunkuin hah e Ieesuꞌ, ko vahoꞌ poan pa papmatö peꞌ. Manih pa vöön va kin no a napan to kë ne sih a ëhnaneah. 21 E Sosoenën to heꞌ voh e Ieesuꞌ Kristo a tasun to apuh oah e non po oraꞌ eh, me ro teꞌ susunön, me a ma kaman, me a ma moeh tah kurus varih to teꞌ me ne o kikis. Ko ëhnan apuh peꞌ, apuh oah me e non po teꞌ varih, to teꞌ me ne o ëhnan kuru, me ro teꞌ varih, se teꞌ amot ne o ëhnan apuh. 22 E Sosoenën to vahoꞌ vahik voh en pa ma moeh tah kurus manih paan o kikis pe Kristo. Keꞌ teꞌ va non manih pe susun va pa ma tah poë varih, marën a vaꞌaus o kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën. 23 O kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën, ee to teꞌ va e ne manih pa sionin e Ieesuꞌ Kristo. Eꞌ to heꞌ o toꞌtoꞌ peꞌ manih po kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën. Ko kum teꞌ poë varih to puh ne po toꞌtoꞌ pamëh. Ivëh, ke Ieesuꞌ Kristo koman to vapuh kurus voh en pa ma tah kurus varih to teꞌ ne pa vöön va kin, me manih po oeh.