6
E Pöl To Heꞌ A Soe Vanat Peꞌ Manih Po Koaꞌ, Me Ma Kën Tamëëre, Me Ra Ma Kën Sinëëre
Eöm varih o pus koaꞌ, eöm se vatet rakah a ma soe pa ma tamëneöm me a ma sinëneöm, suk ataeah, eöm to vatös me voh em pe Sunön. Ka taateꞌ pamëh nöm to nok, eꞌ a taateꞌ totoopin manih pa matan e Sosoenën. Ka soe to kiun non manih po Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,
“Eöm se pënton a ma soe pa ma tamëneöm, me pa ma sinëneöm,
ko vatet a ma soe pee.” Eks 20:12; Lo 5:16
Ka taateꞌ vaꞌih, eꞌ a taateꞌ vamomoaan to teꞌ me non a soe vaman pe Sosoenën. Ka tah neꞌ to nok suk voh pa soe vaman peꞌ, ivëh,
“Eom se keh pënton a soe pa ma tamëneöm me a ma sinëneöm, A, a ma tah vihvih se tavus ee manih peöm,
köm teꞌ varë em manih po oeh vëh.” Eks 20:12; Lo 5:16
Ke eöm varih a ma kën taman, eöm se nat nem vavaheve nem a ma pus koaꞌ peöm. Ivëhkëk, eöm se matop vavih varoe raoe. Paröm vakömköm nem raoe, ko vavaasis nem raoe o vavaasis pe Sunön.
E Pöl To Vavaasis Non O Teꞌ Kikiu Akuk, Me Ra Ma Torara Pee
Ke eöm varih o teꞌ kikiu akuk, eöm se ta rakah nem a ma torara peöm varih to teꞌ ne manih po oeh vëh. Eöm se nanaöp nem raoe paröm iu nem raoe pa ma kupu peöm. Eöm se tënan nem a ma soe pee, vamanih pa ö nöm to tënan va i nem a soe pe Kristo. Eöm se nat nem teꞌ va nem manih po teꞌ kikiu akuk varih to vamanman ne sih a ma torara pee manih pa ma kiu nee to nonok ne, ka ma torara pee he ut ne raoe. Eöm se nok rakah a ma kiu me a ma kupu peöm vamanih pa ö ne Sosoenën to iu va non. Ke eöm varih, eöm se koman vamanih pan, eöm o teꞌ kikiu akuk pe Kristo to kiu vakis e nem pa ma poen kurus. Eöm se kokoman vavih paröm nonok nem a ma kiu peöm, eöm se nat nem koman va nem manih pan, eöm to nonok nem a kiu vaꞌih suk ta pah teꞌ. Ahik. Eöm to nonok me e nem pa kiu pe Sunön. Eöm se kokoman hah va nem manih pan, e Sunön to heꞌ en po voen vih peꞌ manih pa napan kurus varih, to nonok ne sih a ma kiu vihvih. Eꞌ se heꞌ o voen vih pamëh manih po teꞌ kikiu akuk me ro teꞌ taihan.
Ke eöm varih o teꞌ to vavakiu nem sih o teꞌ kikiu akuk, eöm se matop vavih rakah nem raoe, paröm varakah rakah a taateꞌ vaꞌnaöp o teꞌ kikiu akuk peöm. Suk ataeah, e Sunön to teꞌ non pa vöön va kin, eꞌ me e Sunön peöm me ro teꞌ kikiu akuk. Eöm me se kokoman va nem manih pan, a Teꞌ vëh e Torara peöm eꞌ me e Torara po teꞌ kikiu akuk to teꞌ non manuh pa vöön va kin. Eꞌ to matop va e non pee manih pa ö neꞌ to matop va ka non neöm.
A Napan Pe Kristo Ee To Teꞌ Va E Ne Manih Pa Nap Vëvënsun
10 Kuru nöꞌ to kehkeh vahik va i noꞌ a soe peöꞌ manih pan, eöm se vatös me e Sunön, paröm kon o kikis peꞌ. Eöm se vaonöt ko kikis apuh peꞌ vakikis a neöm. 11 A teꞌ vëvënsun to ohop non a ma ohop vavapus me peꞌ, marën a ö neꞌ se vapus. Ivëh, ke eöm me, eöm se vamatop pa vakiu a ma tah ne Sosoenën to heꞌ a neöm, marën a vapus me e susun po oraꞌ hat, ko poen ne eꞌ e susun po oraꞌ hat to punöꞌ pa vatomore me a neöm, köm vöknah rakah a soe peꞌ. 12 Eöꞌ to soe a soe vaꞌih, suk ea to hikta vavapus me no a napan va po oeh vaꞌih, ahik, ea to vavapus me no o oraꞌ hat me a ma vapöök susun pee varih to matop ne sih a napan va po oeh vëh, to teꞌ ne pa popoen. Ea to vavapus me no o oraꞌ hat va kin to teꞌ me ne a ma vu kikis. 13 Keꞌ ivëh, a pusun in a ö nöꞌ to soe suk va ka neöm manih pan, eöm se vamatop pa ohop a ma ohop vavapus, ne Sosoenën to heꞌ a neöm, marën a vöknah e susun po oraꞌ hat. Ivëh, ko poen no a hat pamëh se tavus maꞌ, eöm to antoen rakah e nem pa vöknah o oraꞌ hat poë varih. Ivëh, ka tëëm nöm to nok vahik a ma tah nöm to antoen nem a nok, eöm se sun vakis avoeꞌ rakah kov e nem.
14 Ivëh, köm se teꞌ vamatop nem pa vapus me e susun po oraꞌ hat, eöm se teꞌ va nem manih pan, eöm se soe a soe man, a soe man pamëh to teꞌ va non manih po voh no a teꞌ vëvënsun to voh non. Eöm se nok a taateꞌ to teꞌ totoopin non manih pa matan e Sosoenën. Ka taateꞌ pamëh to teꞌ va non manih po ohop nee to nok pa ta tah eh, keꞌ sunpip non a ma poeneöm. 15 Eöm se teꞌ vamatop tamoaan nem pa vatvus a Soe Vih to soe suk non o kokoman tö ne Sosoenën to heꞌ voh maꞌ. Eöm se vahoꞌ va in a Soe Vih pamëh, vamanih peöm to ohop nem a suꞌ.
16 Eöm pet me se vaman tamoaan nem e Sosoenën. Ka taateꞌ vaman peöm pamëh teꞌ va e non manih po këproꞌ to sunpip a no neöm. O vaman peöm to matop e non peöm, köm teꞌ tavus këh e nem po vakmis vëh ne susun po oraꞌ hat se punöꞌ pa nok manih peöm. O këproꞌ pamëh to se teꞌ va non manih pa ta tah vavapus me po teꞌ vëvënsun, to vövömteꞌ e non pa ma avan tëtëkrea varih, no e tövakihat to vanvan non maꞌ. 17 Eöm se kokoman hah va nem manih pan, e Sosoenën to kon hah voh en peöm manih pa hat ko matop e non peöm. Ka taateꞌ pe Sosoenën pamëh se teꞌ va non manih po uvan eh vavapus nöm to uvan nem. Me eöm se pënton vavih rakah a soe pe Sosoenën no a Tuvuh Vasioꞌ to heꞌ a neöm. A soe pamëh to teꞌ va non manih po rapis rë nöm to öt nem. 18 Eöm se hinhin tamoaan rakah nem a Tuvuh Vasioꞌ. Paröm eh rakah nem pa hin, suk a ö neꞌ se vaꞌaus a neöm. Eöm se ut vavih tamoaan nem, paröm nat nem vanun, me a vanot pa nok a taateꞌ hin. Eöm se hinhin tamoaan nem e Sosoenën keꞌ se vaꞌaus a napan kurus peꞌ.
19 Eöm se hin e Sosoenën keꞌ vaꞌaus a neoꞌ, pareꞌ vahoꞌ a soe manih pa rivoneoꞌ, köꞌ hikta se nanaöp noꞌ a soe vamaaka ke ra napan a soe vakoaan pe Sosoenën. 20 E Ieesuꞌ Kristo to kon voh a neoꞌ, köꞌ kon voh a tasun peꞌ paröꞌ vavaasis noꞌ a napan pa Soe Vih. Eꞌ akuk kuru a tah pamëh nee to papanih pip suk voh a neoꞌ koman a iuun nohnoh. Ivëh, köꞌ iu noꞌ a ö nöm se hin vakis e Sosoenën, keꞌ vakikis a neoꞌ köꞌ vöknah a taateꞌ naöp, ko soe tavus a Soe Vih pe Ieesuꞌ Kristo manih pa napan, paröꞌ nat noꞌ nanaöp noꞌ.
E Pöl To Hin Suk A Napan Varih To Teꞌ Me Ne O Vaman, Ke Sosoenën Se Tapui Raoe
21 E Titikus se soe vanat en peöm pa ma kiu kurus varih nöꞌ to nonok noꞌ, ke Titikus koman, eꞌ e kea vamaman rakah pea, nöꞌ to pah iu suntan e noꞌ peꞌ. Me eꞌ koman a teꞌ kikiu vamaman rakah pe Sunön. 22 Eꞌ akuk a tah nöꞌ se vanö suk nös eah manih peöm, pan eꞌ se soe vanat a neöm emöm teꞌ vah va nem nih manih, me eꞌ se vakikis o vaman peöm.
23 Eöꞌ to hinhin suk a noꞌ neöm pan, e Sosoenën e Tamaara pen sunaiꞌeah Ieesuꞌ Kristo se heꞌ a neöm o kokoman tö, me a taateꞌ kamöꞌ. Ee se nok a neöm, ko vaman peöm eh köm iu ro upöm teꞌ. 24 Me eöꞌ to hinhin noꞌ e Sosoenën se vataare a taateꞌ ururuan peꞌ manih pa napan kurus varih to iu ne Ieesuꞌ Kristo e Sunön pea. Ko iu pa napan poë varih se hikta teꞌ me non ta ö ataaton.