FILIPAË
Pa tëëm ne Pöl to teꞌ non pa nohnoh, eꞌ to kiun o taanaꞌ kiun. A ma kiun varih to nö ne pa napan va po vaman varih Filipaë, me Ëfësus, me Kolosi, me o paeoh to nö non pe Pilimon. Manih po kiun vëh neꞌ to kiun ko soe vavihvih a napan va Filipaë. Suk a ma tah nee to heꞌ akuk suk o iu pee. A ma tah poë varih nee to heꞌ akuk suk o iu pee, nee to heꞌ manih pa koren e Ëpafroditus, keꞌ öt, ko heꞌ e Pöl, marën a vaꞌaus poë.
A Filipaë eꞌ a vöön apuh manih pa muhin va Mësadoniaꞌ. Manih po vapöök vavih pe Pöl, eꞌ to nö manih Filipaë, ka manih nën eꞌ a tëëm vamomoaan neꞌ to vatvus a Soe Vih manih pee, ivëh, ko kum teꞌ va po vaman tavus en, (Aposol 16:12-40).
A napan va po vaman varih to teꞌ ne manih Filipaë hikta teꞌ ne po to pöh kum, ahik, ee to teꞌ nee a ma kum vakëkëh pee, pare hikta öt vörep ne a moniꞌ. Ivëhkëk, ee to heꞌ ee pa ma tah nee to heꞌ akuk suk a ma iu pee, manih pa napan va po vaman varih to kökööt ne pa ma tah manih Jerusalëm, me manih pa vaꞌaus e Pöl.
E Pöl to teꞌ non pa nohnoh, ivëhkëk, eꞌ to pah teꞌ vaeö rakah e non, pareꞌ iu non pan, a napan va Filipaë se teꞌ vaeö rakah pet ne, pa ö nee se keh taum ta ma vu punis. E Pöl to soe ke raoe pan, ee se sun vakis ne pa nok a kiu pee. Eꞌ to pah siröꞌ en po tövavaasis pikpiuk, o teꞌ varih to totoon ne raoe pa taateꞌ va pa pe a ö kokoaan.
Me eꞌ to iu rakah non raoe se teꞌ me ne a taateꞌ tö, vamanih pa ö ne Ieesuꞌ to teꞌ vavoh non. Manih po kiun vëh, ea to nat e no pan, manih po iu pe Pöl, eꞌ to pah koman vörep e non pa napan va po vaman varih Filipaë.
A ma kiun varih to tataki va ne manih.
A potan avih pe Pöl, 1:1-2
E Pöl to heꞌ a soe vavihvih peꞌ manih pa napan va po vaman va Filipaë, suk ee to kamöꞌ vavih ne poë, 1:3-11
E Pöl to soe ke raoe ataeah neꞌ to nonok non, me a ö neꞌ to teꞌ va non, 1:12-26
A ma taateꞌ vih ne ea a napan va po vaman se suksuk no, 1:27-30; 2:1-18
E Pöl to nok o kokoman peꞌ pa vanö e Timotiꞌ pen Ëpafroditus, 2:19-30
A hanan vih me o vavaveo pea manih pa hanan pe Kristo, 3:1-21; 4:1-9
E Pöl to heꞌ a soe vavihvih peꞌ, suk a ma tah nee to heꞌ akuk suk o manin pee, 4:10-20
A ma soe ataaton pe Pöl, 4:21-23
1
Eöm Se Vaꞌaus O Upöm Teꞌ Me O Vaeö
Eöꞌ e Pöl, ke Timotiꞌ, emöm poꞌ a poa teꞌ kikiu pe Ieesuꞌ Kristo.
To kiun ka nös neöm kurus a ma napan vivihan pe Ieesuꞌ Kristo to teꞌ nem pa vöön va Filipaë, vaꞌpeh me a nap susunön va po rotuꞌ, me a ma teꞌ kikiu va po kum teꞌ poë varih to vaman ne e Ieesuꞌ.
Eöꞌ to hinhin noꞌ e Sosoenën e Tamaara, me e Ieesuꞌ Kristo se heꞌ a neöm a taateꞌ ururuan me a taateꞌ moomo.
O Hin Pe Pöl
Eöꞌ to sosoe vavihvih noꞌ e Sosoenën peöꞌ pa ma tëëm kurus nöꞌ to kokoman a noꞌ neöm. Ka manih pa ma hin kurus peöꞌ, eöꞌ to teꞌ vaeö rakah e noꞌ pa hin suk a neöm. Eöꞌ to vavihvih me noꞌ e Sosoenën po vaꞌaus ne eöm to heꞌ a neoꞌ pa ö nöꞌ to vavatvus noꞌ a Soe Vih. Ko vaꞌaus pamëh ne eöm to heꞌ, po poen vamomoaan ne eöm to taneo vaman voh, keꞌ öök non kuru. E Sosoenën to taneo voh en pa nok a kiu vih manih peöm, köꞌ nat rakah e noꞌ peꞌ se nonok avoeꞌ e non. Keꞌ öök po Poen ne Ieesuꞌ Kristo se hah maꞌ, ka kiu vih pamëh se hik en.
Eöꞌ to nat me e noꞌ pan, eꞌ to teꞌ totoopin e non pa ö nöꞌ to koman a noꞌ neöm, suk eöꞌ to pah iu vörep e noꞌ peöm. Eöm kurus to avë me nem peöꞌ po ururuan pe Sosoenën, pa öꞌ ne eöꞌ to teꞌ noꞌ pa nohnoh. Köm teꞌ vaꞌpeh me nem a neoꞌ pa kiu pa vaeh a taateꞌ va pa vatvus a Soe Vih to vataare non pan, eöꞌ to vavatvus noꞌ a soe man va pa Soe Vih. E Sosoenën to nat e non peöꞌ, to iu ep rakah a noꞌ neöm. Suk, eöꞌ to iu kurus rakah a noꞌ neöm, o iu eh pamëh to taneꞌ no maꞌ pe Ieesuꞌ Kristo.
O hin peöꞌ ivëh, pan a taateꞌ iu teꞌ peöm se pupu vaꞌpuh oah nö rakah non, köm se teꞌ natsean nem, ko kokoman peöm se teꞌ maaka non vaꞌpeh me a taateꞌ iu teꞌ. 10 Ivëh, ke eöm se ep a vakëh pa taateꞌ vih, me taateꞌ hat, paröm kon varoe a ma taateꞌ vivihan. Köm se teꞌ vivihan nem ko hikta teꞌ me nem ta hat po Poen ne Kristo se hah maꞌ. 11 Ivëh, ke eöm se nonok tamoaan rakah nem a ma taateꞌ totoopin, to taneꞌ no maꞌ pe Kristo, marën a heꞌ o ëhnan apuh manih pe Sosoenën, me a kë a ëhnaneah.
A Nohnoh Pe Pöl To Vaꞌaus A Soe Vih
12 Eöꞌ to iu a noꞌ neöm, kën kea me kën vamen se nat nem pa tah to tanok voh manih peöꞌ, a nohnoh peöꞌ to vaꞌaus pa vatvus a Soe Vih, keꞌ nö pet. 13 Ivëh, ka ma teꞌ utut to matop ne a iuun pe Sisaꞌ, me o upöm teꞌ to nat e ne peöꞌ, pan eöꞌ to teꞌ noꞌ pa nohnoh, suk eöꞌ to vaman noꞌ e Kristo. 14 Eöꞌ to teꞌ noꞌ pa nohnoh, ivëh, ka ma teꞌ peo va po vaman to vaman vaeh rakah ee pe Kristo, ko hikta nanaöp ne a vatvus a soe pe Sosoenën.
15 Eꞌ to teꞌ man e non, a ma pah teꞌ to vavatvus e ne pa soe suk e Kristo, suk ee to teꞌ me ne a taateꞌ puhioꞌ, pare iu onoah e ne peöꞌ. Ivëhkëk, o meoh upöm to vavatvus ne a soe pe Kristo, suk ee to iu vaꞌaus ne. 16 Ee to vavatvus ne a Soe Vih, suk ee to teꞌ me ne a taateꞌ iu teꞌ, pare nat e ne pe Sosoenën to heꞌ a neoꞌ a kiu pa vaeh a taateꞌ va pa vatvus a Soe Vih. 17 Ivëhkëk, o upöm teꞌ to vavatvus ne a Soe Vih va pe Kristo, manih pa taateꞌ amamun, me a taateꞌ vaononoah. Ee to iu vatok ne maꞌ ta ma meh punis, pa ö nöꞌ to teꞌ noꞌ pa nohnoh.
18 Ivëhkëk, a hikta tah vi, pa ma ö kurus, ee to teꞌ me ne pa ma kokoman vih, keꞌ a ma kokoman hat, a tah apuh oah ivëh, ee to vavatvus e ne pa Soe Vih suk e Kristo. Ivëh, köꞌ teꞌ vaeö tamoaan rakah e noꞌ.
E Pöl To Koman Non A Ö Neꞌ Se Teꞌ Toꞌtoꞌ Non Pa Vaꞌaus A Napan Va Filipaë
19 Köꞌ se teꞌ vaeö avoeꞌ e noꞌ pa ö nöm to hinhin suk a nem neoꞌ, ka Tuvuh pe Ieesuꞌ Kristo vaꞌaus e non peöꞌ. Ivëh, köꞌ nat e noꞌ pa ma punis varih se vaꞌaus a neoꞌ, köꞌ taihan eoꞌ. 20 Ivëh, köꞌ iu rakah noꞌ, paröꞌ vaman rakah noꞌ pan, eöꞌ hikta se nok vahat rakah noꞌ ta pah tah pa vapoet hah öꞌ. Ahik. Ivëhkëk, kuru eöꞌ se sun vakis, pa ö nöꞌ se teꞌ noꞌ, pa vataare o kikis pe Kristo manih po oeh, eöꞌ he teꞌ toꞌtoꞌ avoeꞌ e noꞌ, keꞌ, eöꞌ se mët eoꞌ. 21 Manih peöꞌ a tah apuh oah ivëh, eöꞌ se keh teꞌ toꞌtoꞌ e noꞌ, eöꞌ se teꞌ me e noꞌ pe Kristo. Keꞌ, eöꞌ se keh mët, a, eöꞌ se kon a ma tah vih. 22 Eöꞌ se keh teꞌ toꞌtoꞌ avoeꞌ e noꞌ, eöꞌ se antoen e noꞌ pa nok a kiu pe Apuh. Ivëhkëk, eöꞌ to hikta nat noꞌ, pa hanan taeah nöꞌ se vatet, eöꞌ se keh teꞌ toꞌtoꞌ e noꞌ, keꞌ, eöꞌ se mët eoꞌ. 23 Eꞌ to hivaꞌ ke non peöꞌ pa vatet o pöök kokoman. Eöꞌ to iu oah rakah noꞌ pa këh o toꞌtoꞌ vëh. Eꞌ to vih oah rakah non peöꞌ se nö, ko teꞌ vaꞌpeh me noꞌ e Kristo. 24 Ivëhkëk, eꞌ to vih ke non peöm, peöꞌ se teꞌ avoeꞌ e noꞌ manih po oeh, köꞌ se vaꞌaus a neöm. 25 Eöꞌ to vaman vakis e noꞌ pa ö nöꞌ to teꞌ me noꞌ a kiu, ivëh, köꞌ nat e noꞌ peöꞌ se teꞌ avoeꞌ e noꞌ pa kiu vaꞌaus a neöm, ko vaman peöm se pu vaeh, köm se teꞌ vaeö nem po vaman peöm. 26 Ivëh, ke eöm se vaeö vaꞌpuh oah manih pe Ieesuꞌ Kristo po poen nöꞌ se vavih hah nös pa ep ka neöm. Eöm se vaeö pet suk eöꞌ to teꞌ avoeꞌ e noꞌ.
E Sosoenën To Nok Vavih A Napan Va Filipaë, Kee Teꞌ A Punis
27 A tah apuh ivëh, nöm se nat nem, eöm se teꞌ vavih nem pa taateꞌ totoopin peöm to kë non a Soe Vih pe Kristo. Eöꞌ se keh vavih nös pa ep ka neöm, keꞌ, eöꞌ to teꞌ varo këh e noꞌ nös peöm. Keöꞌ se tënan noꞌ nös neöm to sun vakis nem, ko vapöh kokoman e nem. Ko kiu vaꞌpeh e nem pa kunkuin o vaman pa ma napan manih pa Soe Vih. 28 Ke eöm se koe a naöp o teꞌ varih to vakihat me a no neöm. A ma tah poë varih to vëknöm ke non ro tövakihat a ö nee se kon vahat ee. Ivëhkëk, e Sosoenën se kon hah en peöm. 29 E Sosoenën to heꞌ a neöm o ëhnan apuh pa ö nöm to vaman voh e Kristo, me pa ö nöm to kon kamis suk voh eah. Ka poa tah poë varih to kë non a ëhnan e Kristo. 30 Eöꞌ to teꞌ moaan me voh a noꞌ neöm, ke eöm ep e nem peöꞌ to vavapus me noꞌ po tövakihat poë varih. Me o vapus pamëh to teꞌ avoeꞌ e non kuru. Eöm me to teꞌ hop e nem po pöh vu punis, suk eöm to vatös me e nem peöꞌ manih po vapus pamëh.