2
O Vahutët Pe Sosoenën O Totoopin
E Sosoenën to kiiki non o teꞌ hat, ke eöm varih o teꞌ to kiiki nem o teꞌ poë varih, eöm vaꞌpeh to hikta teꞌ me nem ta pusun in a taateꞌ kiiki, suk eöm to kiiki koman hah a nem pa tëëm neöm to kiiki nem o upöm teꞌ. E Sosoenën se kiiki a ma taateꞌ po teꞌ varih to nonok ne sih a ma taateꞌ hat, ka nat e no pa taateꞌ kiiki peꞌ to vih, pareꞌ totoopin. Eöm poꞌ? Eöm to teꞌ akuk va e nem manih po upöm teꞌ. Vahvanih, köm kiiki nem a ma taateꞌ po teꞌ varih to nonok ne sih a ma taateꞌ hat, ivëhkëk, eöm koman to nonok e nem pa ma taateꞌ hat poë varih? Eöm kës to koman nem pan, eöm se vaniu këh em po vakmis vëh ne Sosoenën se heꞌ a neöm? Ahik rakah!
E Sosoenën to vih tamoaan rakah ke non sih peöm. Vahvapoꞌnih, köm vaörakuk e nem pe Sosoenën? Eꞌ to anoeh rakah e non sih peöm se panih. Pareꞌ hikta nat non sih pa kiiki ohoꞌ a ma taateꞌ hat peöm. Ivëhkëk, eöm to vaörakuk rakah e nem po iu peꞌ. Eöm to hikta nat pöꞌ nem, ha? E Sosoenën to anoeh e non sih peöm pan, eöm se panih a ma taateꞌ hat peöm. Ivëhkëk, eöm to paraꞌ vatösoe, paröm hikta iu panih nem a ma taateꞌ hat peöm. Manih pa ma taateꞌ poë varih, eöm koman to nonok e nem pa ma hanan nöm se taum koe in o kamis. Ko poen no vahutët apuh pe Sosoenën se tavus, eꞌ se vataare en peöm po vakmis peꞌ. Manih po poen pamëh ne Sosoenën se kiiki vatoe rakah en pa ma napan kurus. E Sosoenën se piun suk rakah en pa ma taateꞌ no a papaeh a teꞌ to nonok non. A ma pah teꞌ to suksuk vakis rakah ne sih a taateꞌ vih, pare iu rakah ee pa hanan vih va pa teꞌ vaꞌpeh me Sosoenën manih pa vöön va kin. Ee se kon o ëhnan apuh me a tasun vëh no a mët to hikta antoen non a vahik. E Sosoenën se piun ke raoe o toꞌtoꞌ tamoaan. Ivëhkëk, o upöm teꞌ to kehkeh kë koman hah ne a ma tasun pee manih po oeh. Pare koe ee pa ma tah man ne Sosoenën to vataare voh. Ko vatet vapiun ee pa ma taateꞌ to hikta teꞌ totoopin ne. Ivëh, ne Sosoenën se piun suk a ma taateꞌ hat pee po vakmis peꞌ. A punis me o kamis apuh rakah se tavus manih pa napan varih to vavatet ne sih a ma taateꞌ hat. Ka kuru vëh, o Jiuꞌ, me ro teꞌ to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ee vaꞌpeh se kon kurus ee pa punis, me o kamis apuh pamëh. 10 Ivëhkëk, e Sosoenën se heꞌ a tasun apuh po teꞌ varih to teꞌ ne sih pa nok a ma taateꞌ vakamöꞌ, me a taateꞌ ta, manih po teꞌ varih to nonok ne a ma taateꞌ vih. O Jiuꞌ to kon momoaan voh ee pa tasun apuh, ka kuru vëh no teꞌ to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ se kon varuꞌ ee pa tasun pamëh. 11 E Sosoenën to kiiki non sih a taateꞌ pa napan pa paeh a taateꞌ, suk eꞌ to hikta ëh non e retereh to teꞌ ne po kum poanheh. 12 Eꞌ to teꞌ va non manih, a napan varih to hikta teꞌ ne paan in o Vavaasis pe Mosës,* [... o Vavaasis pe Mosës,] E Sosoenën to heꞌ koe a ma Vavaasis varih pe Mosës manih pa napan va Israël. Ep na po tonun o Puk to teꞌ non a Kölösöriꞌ pa maaka vavih a tah no o Vavaasis pe Mosës to soe non. pare nonok vatëh ne sih a ma taateꞌ hat, a taateꞌ hat koman pee ivëh, se vahoꞌ en pee po vahutët, kee ro ee. Ka napan varih to nat voh ee po Vavaasis pe Mosës, pare nonok ne a ma taateꞌ hat, e Sosoenën se vatet en pa soe vëh to kiun non po Vavaasis pe Mosës, pareꞌ kiiki en pa ma taateꞌ hat po teꞌ poë varih. Ke ee me se ro ee. 13 O teꞌ varih to vapëpënton akuk ne o Vavaasis pe Mosës, ee to hikta antoen ne a tavus a kën poan e Sosoenën. Ahik. O teꞌ varoe varih to pënton o Vavaasis pe Mosës, pare vatet, ee varoe to antoen ne a tavus a kën poan e Sosoenën. 14 Eꞌ to teꞌ va non manih pan, a napan varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ee to hikta teꞌ ne paan o Vavaasis pe Mosës, a napan poë varih se keh vavatet rakah ne a ma taneah no a taateꞌ pee to soe non, ee se nat e ne pa taateꞌ hat, me a taateꞌ vih. Manih pa ma kokoman pee e Sosoenën to vahoꞌ en po nat pamëh manih pee. Ee to nat koman e ne pee to teꞌ e ne paan in a taateꞌ koman pee. 15 Manih pa ma kokoman pee, nee to nat e ne pa taateꞌ hat, me a taateꞌ vih. Vamanih pa ö no Vavaasis pe Mosës to soe va non. Keꞌ a tah pamëh to vataare en pea pa taateꞌ pee. A ma meh poen no a ma kokoman pee se soe ken pee pa taateꞌ nee to nok to hat, keꞌ, a taateꞌ nee to nok, to vih. 16 A ma tah kurus varih se tavus vahik po poen ne Sosoenën se soe ke Ieesuꞌ Kristo, keꞌ kiiki a ma kokoman vakoaan pa napan. Vamanih pa soe vih pe Sosoenën vëh nöꞌ to sosoe noꞌ se tavus.
A Napan Va Israël To Koman Ne Pan A Taateꞌ Pe Mosës Se Vaꞌaus En Pee
17 Eöm varih o Jiuꞌ, eöm to sosoe em sih pan, “Emöm o vuteꞌ totoopin rakah pe Sosoenën.” Ivëh, köm koman kës nem pan, o Vavaasis pe Mosës se vaꞌaus en peöm, ha? Ahik rakah. 18 Eöm to nat voh em po Vavaasis pe Mosës, paröm nat e nem pa ma tah ne Sosoenën to iu non, paröm inan e nem pa ma tah a paꞌpuh, suk o Vavaasis pe Mosës to vaasis a neöm. 19 Eöm varih o Jiuꞌ to koman nem sih pan, eöm to vovoh ke nem o teꞌ kekehoꞌ, paröm teꞌ va nem manih po ëman pa napan varih to teꞌ ne sih pa popoen. 20 Paröm koman nem pan, eöm se vavaasis a nap papön pa ma taateꞌ vih, kee nat ne nonok ne a ma taateꞌ hat. Paröm antoen e nem pa vavaasis o teꞌ varih no a ma kokoman pee to hikta teꞌ natsean ne. Eöm to teꞌ me nem o Vavaasis pe Mosës, ivëh, köm koman nem pan, eöm to nat e nem pa ma moeh tah kurus me a soe man. 21 Eöm varih to vavaasis nem sih o upöm teꞌ. Vahvapoꞌnih, köm hikta vavaasis koman hah a nem? Eöm to sosoe vakis rakah ke nem sih po upöm teꞌ, pan ee se nat ne kakaveo ne. Vahvapoꞌnih, köm kakaveo e nem? 22 Eöm to sosoepip nem sih o upöm teꞌ pan, ee se nat ne teꞌteꞌvaasiꞌ ne. Vahvapoꞌnih, köm teꞌteꞌvaasiꞌ e nem? Eöm to rës e nem pa ma ta nöꞌnës. Vahvapoꞌnih, köm kakaveo ta nöꞌnës e nem pa koman a ma iuun hinhin apuh pa napan to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ? 23 Eöm to kë koman hah a nem sih, suk eöm to koman nem pan eöm to nat e nem po Vavaasis pe Mosës. Ivëhkëk, a tëëm nöm to kök o Vavaasis pamëh, a ma upöm teꞌ se ep a taateꞌ nöm to nok, pare kö ee pe Sosoenën. 24 Eꞌ to teꞌ man rakah e non, suk o Puk Vapenpen pe Sosoenën to soe non pan,
“O teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ,
ee se soe oꞌoah ee pa ëhnan e Sosoenën,
suk a ma taateꞌ peöm o Jiuꞌ.” Ais 52:5, Ese 36:20
25 Eöm se keh vavatet nem o Vavaasis pe Mosës, paröm pe a ma ö kokoaan peöm, a, eꞌ a taateꞌ vih rakah i pamëh. Ivëhkëk, eöm se këh kök o Vavaasis pamëh, eꞌ to ep va e non manih peöm a ken voe nee to hikta pe voh a ma ö kokoaan peöm. 26 A ken voe varih to hikta pe voh a ma ö kokoaan pee se keh vavatet ne o Vavaasis pe Mosës, a tasun kës pamëh se ep va e non manih pee to pe voh ee? 27 A ken voe varih to hikta pe voh a ma ö kokoaan pee, ivëhkëk, ee to vavatet vavih ne o Vavaasis pe Mosës, a ken voe poë varih to vataare e ne pan, e Sosoenën to nok a taateꞌ totoopin, pa ö neꞌ to vateen a neöm o Jiuꞌ, suk eöm to kök o Vavaasis pe Mosës. Eöm to vavatet e nem pa taateꞌ va pa pe a ö kokoaan, ivëhkëk, a taateꞌ pamëh hikta se vaꞌaus a no neöm pa vaniu këh o kiiki pe Sosoenën. 28 Eꞌ to teꞌ man rakah e non, suk e voe se tavus ro en pa to Jiuꞌ, eꞌ hikta se teꞌ non pan eꞌ a to Jiuꞌ vamaman. Ivëh, ke voe se keh pe ro en, a tah pamëh hikta soe non pan, eꞌ a to Jiuꞌ. 29 Ivëhpëhkëk, a to Jiuꞌ vamaman rakah ivëh, no a ma kokoman peꞌ to taneꞌ non maꞌ po kupu peꞌ. Ivëh, kee se keh pe a ö kokoaan po teꞌ, suk a ö nee to vavatet ne a ma kiun va po Vavaasis pe Mosës, a tah pamëh hikta vataare vamaman non pan, ee ro Jiuꞌ. A teꞌ se vatompoan varoe me e Sosoenën pa tëëm no a Tuvuh Vasioꞌ pe Sosoenën se pe o kupu peꞌ vamanih pa ö no a teꞌ to pe a ö kokoaan peꞌ. A napan hikta se kë ne a teꞌ pamëh, ivëhkëk, e Sosoenën se kë en peꞌ.

*2:12: [... o Vavaasis pe Mosës,] E Sosoenën to heꞌ koe a ma Vavaasis varih pe Mosës manih pa napan va Israël. Ep na po tonun o Puk to teꞌ non a Kölösöriꞌ pa maaka vavih a tah no o Vavaasis pe Mosës to soe non.