3
A Taateꞌ Hat To Hikta Onöt Non A Miröꞌ A Taateꞌ Vih
A to Jiuꞌ vamaman ivëh, a teꞌ to vatompoan me e Sosoenën pa tëëm no a Tuvuh Vasioꞌ to pe o kupu peꞌ, keꞌ teꞌ va non manih pa ö no a teꞌ to pe a ö kokoaan peꞌ. A soe pamëh se keh teꞌ man non, eꞌ se vaꞌaus vah va poꞌ in a teꞌ vëh nih to tavus pa to Jiuꞌ?* Manih pa taateꞌ po Jiuꞌ e taman se keh vatvus e koaꞌ, e koaꞌ pamëh se teꞌ non po vuteꞌ pe taman. Me a vih taeah poꞌ no a taateꞌ va pa pe a ö kokoaan se vaꞌaus vah va in a teꞌ pamëh? Eꞌ to teꞌ man rakah e non peꞌ se vaꞌaus en pa teꞌ pa ma hanan peo. Vamomoaan rakah ne Sosoenën to heꞌ voh a ma soe, kee kiun po Puk Vapenpen peꞌ pan, ee se matop ne ko heꞌ pet o upöm teꞌ. Ko upöm Jiuꞌ se keh hikta vatet totoopin a soe pe Sosoenën, a taateꞌ vatösoe pee onöt kës e non pa panih o kokoman pe Sosoenën pa nok a tah neꞌ to soe voh? Ahik rakah, ea to nat e no pe Sosoenën to hikta nat non pa soe o piuk, ivëhkëk, a napan kurus ee o pikpiuk. Eꞌ to teꞌ va e non manih pa soe pe Sosoenën nee to kiun voh to soe va non manih pan,
“Eꞌ se pah tavus vateeraꞌ rakah en,
eën to pah teꞌ vatotoopin suk e nom pa ö tooto va pën.
Ka napan se keh koman ne a vahoꞌ a oah po vahutët,
ee to hikta onöt ne a vöknah a oah.” Sng 51:4
Ea se poꞌ soe vanih pa ö no a taateꞌ hat pea to vatvus vateeraꞌ en pa taateꞌ totoopin pe Sosoenën? Eöꞌ to to va nën, eöꞌ to tooto ke noꞌ pan, o teꞌ tooto pinpiun. Ivëh, ka onöt kës e no pa soe pan, eꞌ to ep vahat e non pa ö ne Sosoenën se vakmis a ra? Ahik rakah! E Sosoenën se keh hikta onöt non a vakmis a ra, eꞌ me to hikta onöt non a kiiki a napan kurus varih po oeh. Ivëhkëk, ea to nat e no peꞌ se kiiki en pa napan kurus varih. Aeoh, eꞌ to teꞌ akuk va e non manih po kokoman pa teꞌ vëh to soe vamanih pan, “A soe piuk peöꞌ se keh vatvus vateeraꞌ in a soe man pe Sosoenën, ka tah pamëh se nok a ëhnan apuh pe Sosoenën keꞌ tavus vaꞌpuh oah en, ivëh, keꞌ teꞌ vahvapoꞌ non nih keꞌ popokaꞌ e non peöꞌ a teꞌ nonok hat, ko piun vahat en peöꞌ?” A soe pamëh se keh teꞌ man non, eꞌ to vih e non pa ö na se soe vamanih, “Ea se nok a taateꞌ hat, ivëh, ka taateꞌ vih se tavus.” Eꞌ to teꞌ man e non po upöm teꞌ to soe pan, eöꞌ to soe va nën, ivëh, kee vasosöë me e ne peöꞌ. Ivëhkëk, eꞌ to hikta teꞌ non pan, eꞌ a soe peöꞌ. Po poen ne Sosoenën se kiiki a napan, o kiiki peꞌ se teꞌ totoopin e non. Eöm kës to koman nem pan, ea ro Jiuꞌ to vih oah e no po teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ? Ahik! Eöꞌ to pokaꞌ kurus voh eoꞌ pa napan varih o Jiuꞌ me o teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, ea kurus to teꞌ no paan o kikis va pa taateꞌ hat.
10 Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih, pa soe pe Sosoenën vëh nee to kiun voh to soe va non manih pan,
“Ahikta pah teꞌ to teꞌ totoopin non.
Ahik rakah!
11 A hikta pah teꞌ to maaka rakah non a taateꞌ totoopin pe Sosoenën.
Ka hikta pah teꞌ to vavaiu non sih e Sosoenën,
marën a kë a ëhnaneah.
12 A napan kurus to heꞌ tonun voh ee pe Sosoenën,
pare örakuk pa matan e Sosoenën.
Ahikta pah teꞌ to nonok vavih non sih,
Ahik rakah!” Sng 14:1-3
13 “A ma rivoeere to koa
ko teꞌ uhioꞌ e ne pa koveꞌ teꞌ mët to panan non.
Ka ma meëre to vavatvus ne sih a ma piuk,” Sng 5:9
“ka ma vaato pee teꞌ hutët e ne po kuruꞌ vamëtmët.” Sng 140:3
14 “Ee to vapöpöötan ne sih o upöm teꞌ,
pare sosoe ne sih a ma tah to vaharaꞌ vahat e ne pa napan.” Sng 10:7
15 “A ma tamoaan nee to teꞌ vamatop vaviꞌ e ne pa ip vamët ro upöm teꞌ.
16 A ma tamoaan nee to vavih vah ne,
pa miröꞌ a napan me a heꞌ punis raoe.
17 Pare hikta teꞌ vakamöꞌ me ne o upöm teꞌ.” Sng 59:7-8
18 “Pare hikta ta ne e Sosoenën,
ko naöp i ne poë.” Sng 36:1
19 Ivëh, ka nat e no pa ma soe teraꞌ pe Sosoenën varih to soe ne pan, o teꞌ varih to teꞌ ne paan o Vavaasis pe Mosës, ee to hikta onöt ne a vonih a ma taateꞌ hat pee. Ivëh, no a napan kurus varih po oeh avoes se sun suk po kiiki pe Sosoenën. 20 Suk ahikta pah teꞌ to onöt non a vonih manih pa taateꞌ hat pa matan e Sosoenën. Ahik, o Vavaasis pe Mosës to onöt e non pa vataare a ra a ma hat na to nonok no sih.
A Teꞌ To Vaman Non E Ieesuꞌ Kristo Eꞌ A Teꞌ Vih, Pareꞌ Teꞌ Me Non O Ëhnan Vih
21 Ivëhkëk kuru, eꞌ to tavus vateeraꞌ en, e Sosoenën vëh no a taateꞌ peꞌ a totoopin, to soe vateeraꞌ voh en pan, a napan varih to vatompoan vavih me ne poë. Ko vatompoan pamëh hikta se tavus suk non a taateꞌ va pa vatet o Vavaasis pe Mosës. Moaan rakah voh no Vavaasis pe Mosës, me o Vavaasis po Teꞌ Vanënën Soe, to vavaato suk voh e ne pa hanan pamëh. 22 Ko vatompoan pamëh se taneꞌ maꞌ pa ö no teꞌ varih o Jiuꞌ, me ro teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ se vaman e Ieesuꞌ Kristo. Suk e Sosoenën to ep kurus e non pa napan to teꞌ va e ne manih pa pah ö. 23 Suk ea kurus rakah a nap nonok hat. Para hikta iu vatet no a taateꞌ pe Sosoenën. 24 Ivëhkëk, e Sosoenën to vatompoan rakah me voh en pea manih pa taateꞌ ururuan peꞌ. Eꞌ to antoen e non pa nok ka ra a tah pamëh, suk eꞌ to vanö maꞌ e Ieesuꞌ Kristo pa voen hah a ra, pareꞌ kon hah a ra manih pa mët peꞌ. 25 E Sosoenën to vataare voh a napan a ö ne Ieesuꞌ se mët vah va vamanih pa tah nee to ës ke na e Sosoenën marën a vahik o heve peꞌ. Eꞌ to nok va nën manih pa napan, pa tëëm nee to vaman ne pan, e Ieesuꞌ to mët suk raoe. E Sosoenën to nok a tah pamëh pa vataare a napan, pan eꞌ a totoopin, suk ataeah, a tëëm vamomoaan voh neꞌ to tö ke voh a napan, ko hikta vavakmis tiroëꞌ voh non o teꞌ varih to nonok ne a ma taateꞌ hat. 26 Kuru e Sosoenën vëh no a taateꞌ peꞌ a totoopin to soe pan, a napan varih to vatompoan vavih me ne poë, pare vaman ne poë, o vaman pee, me o vatompoan pee, to vataare e non pa napan kurus, peꞌ a teꞌ totoopin, pa ö neꞌ to vatompoan me a napan varih to vaman e Ieesuꞌ.
27 Ivëh, ke ea ro Jiuꞌ varih to vavatet no sih o Vavaasis pe Mosës, ea onöt kës e no pa kë koman hah a? Ahik rakah! Ahikta tah na se këëkë koman suk hah a no, suk ataeah, e Sosoenën to soe tavus voh en pan, a hikta pah teꞌ to onöt non a vatompoan me eah pa ö neꞌ se keh vavatet varoe non o Vavaasis pe Mosës. Ivëhkëk, eꞌ to soe varoe pan, a teꞌ se vatompoan me non poan, pa ö neꞌ se vaman varoe e Ieesuꞌ. 28 Ea to soe va nën, suk ea to nat e no peꞌ to teꞌ man e non, pan o vaman varoe pea ivëh, se vataare a ra a ö na to vatompoan vavih me e no pe Sosoenën. Ka hik manih pa ö na se keh vavatet varoe no o Vavaasis pe Mosës. 29 Eöm kës to koman nem pan, e Sosoenën se kon varoe o Jiuꞌ, pareꞌ hikta se kon me non o teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ? Ahik rakah! Eꞌ se kon me en po teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ. 30 E Sosoenën varoe a paeh to antoen non a vatompoan vatotoopin me ro Jiuꞌ pa ö nee se keh vaman e Ieesuꞌ Kristo, suk eꞌeꞌ varoe kuru a paeh to teꞌ voh non. Me eꞌ varoe se vatompoan vatotoopin me ro teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ, pa ö nee se keh vaman e Ieesuꞌ Kristo. 31 Eöꞌ kës to onöt e noꞌ pa miröꞌ o Vavaasis pe Mosës, pa a ö nöꞌ to vavaasis noꞌ pan, e Sosoenën to vatompoan vavih varoe me non sih a napan pa ö nee se keh vaman e Ieesuꞌ Kristo? Ahik rakah! O vavaasis peöꞌ to soe va non manih pan, o Vavaasis pe Mosës o pöh kikis to soe non pan, a napan kurus to teen voh ee pa hat.

*3:1: Manih pa taateꞌ po Jiuꞌ e taman se keh vatvus e koaꞌ, e koaꞌ pamëh se teꞌ non po vuteꞌ pe taman.