1 Pita
Leta bagubagunana Pita ilele
Walo bagubagunana
Pita iya Yeisu ana apositolo letane bwaite ilele. Nige iyayawasa yanuwa kaigedamo koina, na iyawasa tomeliwo siya simiyamiya Polovinsi tupwaliyao siya Ponitiyo, Galetiya, Kapadosiya, Eisiya, yo Bidiniya (1:1). Beyabeyana simiyamiya Yelusalema bwaimwa Yudiya polovinsi koina, na kamkamna kana sauga koina Yelusalema siyabubu-gabaen na sitatagwaligwali silau polovinsi uloili kolili simiya-taumana. Dedeine siya kabona simiyamiya yanuwa Teki (Kaina Dimdim Turkey) ana kaba loina kalona mena. Yeisu ana boita koina besiele bolime 35 imwawasi kabo muli mena Pita letane bwaite ilele. Sauganane Loma ali kin esana Nilo (Nero) tomeliwo iyakamkamnali. Kabo Pita tomeliwone ikabiyakaiweli na sikalakisiye kamkamna koina besiele Yeisu (2:18-25, 3:13-22, 4:12-19). Na baguna Pita iyanuwapeili Yaubada ana lebo kaiwena yo tomeliwo mumugali naga besiele. Letane bwaite koina tomeliwo meuloili ikabiyakaiweli yakato mumugali meuloina sidudulai.
1
Yau Pita, Yeisu Keliso ana apositolo yabo, letane bwaite ilaomaya koliyau yo yayawasa komiu Yaubada ana tomoyao gitegite-sipwaimiu kolimiu. Leta bwaite ilaowa kolimiu komiu tologwaligwali kwamiya taumana polovinsi tupwaliyao kolili besiele Ponitiyo, Galetiya, Kapadosiya, Eisiya yo Bidiniya. Beyabeyana Yaubada Tamala iboma ana nuwatu koina igitesipwaimiu yo mulina mena Yaluyaluwa Tabuna ikabiyakaiwemiu, nuwanuwana Yeisu Keliso kwamuliya yo kwaobigai yo tabe kwasinena koina ami pwanoli ideuli-gabaegili. Yakawanoi Yaubada koina tem ikatekamkamna-yagimiu sauga meuloina yo ana nuwa-daumwali katemiu iloyakalapowonli.
Tayaliyaya lalakina Yaubada ana lebo kaiwena
Ala Guyau Yeisu Keliso tamana Yaubada tatobalani ana katekamkamna kaiwela ilalakisosi, yo yawasina waluwaluna iyeyama kolila saugana Yeisu Keliso ikeleyatoloyoi boita mena, mwa koina me ala katepatu tasanasana ginauli miyamiya yaina kaiwena. Ikabi-waluwaluila kabo mulolo ikatububun kaiwela naga takalai, iya nige ana kaba mwawasi, yo nige ana kaba nae, iyaele Yaubada igitegite-kalatani kaiwemiu bulibuli mena. Yaubada kwameliyani na ana kaiwe mena igana-takikilagimiu kanasiga ileboimiu. Lebone ikatububunanako naga sauga ana kaba mwawasi koina kani iyakenayagimiu tagitai. Ginauli bwaite kaiweli kwayaliyaya lalakina, bwagana sauga bwaite polowe uloi uloi silaoma kolimiu yo sauga kubwakubwana koina siyakamkamnamiu. Polowene bwaite siyawatagili kolimiu kabo muli mena tomo meuloili kani sikatai komiu tomeli yawasosi. Gole nige imimiyasosi, na mayau wedowedolina koina tagabu ikalagolugolu yo ekaekana takalai tagabaeni. Kamwasane koina gole tatonani kabo gole kanna yawasosi takalai. Ee besiele ami meli, iya gole ana wasawasa ilalaki-gabaeni, Yaubada kani itonan polowene kolili na tem ikawa-yawasosi-yani. Kabo saugana Yeisu Keliso ipileyoima, kani itobalanagimiu yo ikawa-namwanamwa-yagimiu yo esamiu ikeleisinagili. Bwagana nige sauga yabo Yeisu wagigitai, na kwanuwatu-kalatani katemiu mena. Bwagana sauga bwaite koina tabe nige wagigitai, na kwameliyani yo yaliyaya wakalapowoni, yaliyayane besiele bulibuli kana yaliyaya, nige sowasowana kaiwena taedeedede. Kwayaliyaya besiele bwaite kaiwena ami meli kanna, lebo kwalobalobai Yaubada koina.
10 Lebone kana dudulai kaiwena kabo palopitao siloya lalakina, siya sauga beyabeyana koina sipalopisai yo Yaubada ana mulolo kolimiu siyawasayani. 11 Sauganane koina Keliso yaluyaluwana imiyamiya kolili yo iyakenayagili yakato naga muli molosi mena kabo Keliso ikamkamna yo muli mena ginauli namwanamwali siyawatagili. Yo tabe palopitaone nuwanuwali ginauli meuloina sikatai iya kaiwena besiele toisabo sauga koina kani iyawatagilima. 12 Yaubada iyanuwapeili yakato ginauliline bwaite siwalowalo-masala nige sibomamo kaiweli, na komiu kaiwemiu. Tauna kona Yeisu wasana namwanamwana kana toyawasa silaowa yo wasanane siguguyeyan kolimiu Yaluyaluwa Tabuna ana kaiwe koina, iya Yaubada iyawasa ilaoma bulibuli mena. Na sauganane koina wasanane kwabenalan. Yo tomo meuloili nuwanuwali wasanane kana dudulai sikatai yo tabe besiele aneloseyao.
Mumugamiu meuloina sidudulai
13 Koinaele ami nuwatu kwayadudulaili, tabu sibebelu na wakaiwe yo mumugana naenaena kwasikotanan. Saugana Yeisu Keliso ipileyoima, Yaubada ana katekamkamna lalakina kani kwalobai. Mwa bwaite saugamo me ami katepatu kwasanasana katekamkamnane kaiwena. 14 Bwaite sauga komiu Yaubada natunao kabo ilonamwayagimiu tem kwaobigai. Beyabeyana kwamiyamiya boniboniyai ana dedei koina yo nuwatu naenaeli siloinayagimiu. Nuwanuwagu nuwatune kwasikotanagili. 15 Na kwayakasisi-yagimiu, mumugamiu meuloina idudulai ami paisowa meuloina koina, kaiwena iya toyoganmiune iya yakayakasisina. 16 Kaiwena Buki Tabu koina Yaubada iwaloba, “Kwayakasisi-yagimiu kaiwena yau yakayakasisigu.”
17 Walo yawasosi Tamalane wakawakawanoi koina kani tomo meuloili iyatalayagili besiele ali paisowa kaigeda kaigeda kolili. Nige sowana yabo isabilau koina. Mwa koinaele ami miya taumana yanuwa yaulina mena Yaubada kwayakasisiyani yo me ami matausi. 18 Kaiwena wakatai maisa lalakina koina iya iyamaisa-yavivilamiuko ami miya bwagabwaga koina, miyamiyane ilaomaya tubumiyao kolili, nige kanna ipapagan. Kaba yamaisane nige besiele siliba yo gole kaiwena kani simwawasi, na iya nige ana kaba mwawasi. 19 Na Keliso iya kaba pwaoli namwanamwana besiele sipi nige kana kasiebwa, nige ana nae yabo imiyamiya.*Isileli ali pwaoli mumugana Yaubada kaiwena sipi namwanamwana yo sinisinibuna sigitesipwai. Iboita kelose mena kabo kwasinena namwanamwana koina Yaubada iyamaisamiu naenaena koina. 20 Muli mena kabo yanuwa yaulina iyamayale Yaubada Yeisu igitesipwaiyako, yo tabe kaliyateliyaone bwaite kolili, Yaubada Keliso ipei yanuwa yaulina mena iyamala tomo kaiwemiu. Na kaliyateliyaone bwaite siya kaliyate mwawamwawasili. 21 Kabo Keliso kaiwena ami meli imiyamiya Yaubada koina. Yaubada ikeleyatoloyoi boita mena yo iyakasisiyan, kabo komiu me ami katepatu kwasanasana yo kwameli Yaubada koina.
22 Wasa namwanamwana kwabenalanako yo kwasanapuwani, katemiyao kwadeuliliko, yo me ami mulolo kamikavao kolili, mwa sowasowana katemiu meuloina koina kwaemulomulolo-wagimiu. 23 Kaiwena Yaubada iya meyawasina yo miyamiya yaina yawasi waluwaluna iyeyawako. Yawasine waluwalunane nige ilalaoma patu pwasapwasana koina, na ilaoma patune nige sauga yabo inanae o ipwapwasa, patunane bwaimwa Yaubada ana walo, nige ana kaba mwawasi. 24 Besiele Buki Tabu ana walo, iba, “Tomo meuloili besiele kawasi, yo ali namwanamwa besiele kawasi lalana. Kawasine lalana iweweka yo ibeku, kabo imwawasi. 25 Na Yaubada ana walo miyamiya yaina.” Walone bwaite iya wasana namwanamwana siguguyeyanako kolimiu.

*1:19: Isileli ali pwaoli mumugana Yaubada kaiwena sipi namwanamwana yo sinisinibuna sigitesipwai.