2
Mwa koinaele mumuga naenaena meuloina yo kawa mwakomwakota, lamwapolowe yo walo naenae meuloina kwalopei. Melumelu kikiuna galogalona imagu sinana susuna kaiwena. Ilonamwayagimiu tem besiele sauga meuloina galogalomiu simagu Yaluyaluwa kana susu kaiwena, bwaimwa Yaubada ana walo, kabo koina ami meli ikaiwe mesabana leboimiu kwalobai. Guyau ana sagu kolimiu kwalotonanako yo wakawa-namwanamwa-yanako kabo sowasowana galogalomiu simagu Yaubada ana walo kaiwena.
Komiu tomo gitegitesipwaili
Kwalaoma Guyau Yeisu koina, iya veku yawasina miyamiya yaina bwaite tomo sikawa-naenae-yani yo sisikotanani, na Yaubada ikawa-ginauli saesaena yo ginauli namwanamwasosina mwa igitesipwai. Kwatalamwagimiu kaiwena komiu besiele veku meyawasina miyamiya yaina kabo kolimiu Yaubada ana nume ikabi, bwaite Yaluyaluwa Tabuna ana kaba miya. Na numene koina Yaubada ana paisowa yakayakasisina waginauli, kabo yaluyaluwamiu pwaoli namwanamwana waginauli Yaubada koina kaiwena kwamiyamiya Yeisu Keliso koina. Kwalaoma Guyau Yeisu koina kaiwena Buki Tabu koina Yaubada iwaloba, “Veku namwanamwasosina yagitesipwai, kabo yapei Saiyon koina yo iyamala nume kana totupa-kalatan kona koina. Kabo yaiya imeli koina kani nige imwamwalimwaline.”*Yanuwa Saiyon bwaimwa Yelusalema Komiu kwameli koina vekune wakawa-ginauli saesaena. Na tomo siya nige simemeli koina kaiwena mwa Buki Tabu iba, “Veku bwaite tokabikabi sikawa-naenae-yani yo sisikotanani, Yaubada ikalai ipei nume kana totupa-kalatan kona koina.” Yo “Tomo kaeli siyatupa vekune koina yo sibeku.” Sibeku kaiwena Yeisu wasana namwanamwana nige simemeliyani. Mwa Yaubada ana nuwatu tomone kaiweli beyabeyana iloinayanako besiele.
Na nuwanuwagu wakatai yakato komiu tomo gitegitesipwaili, Yaubada iya ami kin, ana paisowa yakayakasisina kwapaipaisowai, yo komiu boda yakayakasisina manna mena. Komiu Yaubada ana tomoyao, igitesipwaimiu na mesabana ana namwanamwa kwayawasayani. Iya iyoganmiu kwayawatagilima boniboniyai mena yo kwalusae mayalena namwanamwasosina koina. 10 Beyabeyana komiu tomo bwagabwaga molosi na sauga bwaite komiu Yaubada ana tomoyao. Beyabeyana Yaubada nige ikakatekamkamna-yagimiu, na sauga bwaite kwamiyamiya ana katekamkamna kalona mena.
Mumugamiu sidudulai yo toloinao kwayakasisiyagili
11 Yagu eliyamwao, komiu kwamiya taumana yanuwa yaulina mena, kabo yawalo kaiwe kolimiu, tabu nuwatu naenaeli kolili kwatatalamwagimiu, siya yomiu nuwanuwali kaiwena sauga meuloina sikalekaleya yaluyaluwamiu kolili. 12 Saugana kwamiyamiya siya nige tomeli ali boda luwali mena wagite-kalatagimiu mumugamiu sidudulai. Kani siedeedede kaiwemiu yakato komiu naenaena kana topaisowa, na iyamo ami paisowa namwanamwali kani sigitaili. Kabo naga muli mena saugana Yaubada ilaoma ilobubunagila ana kaliyate koina kami toyakewane meuloili kani nuwali simayale kabo Yaubada sitobalan ami paisowa namwanamwali kaiweli.
13 Yanuwa yaulina kana toloinao meuloili siya siloiloinayagila ali loina kwabenali-kalatani. Tabe besiele yanuwa yaulina kana kinyao kwayakasisi-yagili kaiwena kin iya loinane ibagunayani. Waginauli besiele kaiwena komiu Guyau ana tomoyao. 14 Kin toloinao ipeili na mesabana toloinaone tomo namwanamwali sitobalanagili yo tomo naenaeli ali naenaena maisana iwolegili. 15 Wagite-kalatagimiu mumugamiu sidudulai kaiwena Yaubada nuwanuwana kami toyakewa ami paisowa namwanamwali sigitaili na simwanou. Kami toyakewa nige ali katai ipapagani yo nige ali nuwatu idududulai, siwalowalo bwagabwagamo. 16 Inamwanamwa tem kwamiya besiele Yeisu ilivasimiuko ami miya panpanna koina na tabu kwawaloba, “Tem nuwanuwamai naenaena tawae kaginauli sowasowamai kaginauli kaiwena nige kaba kausi yabo imiyamiya kolimai.” Na nuwanuwagu mumugamiu besiele komiu Yaubada ana topaisowa panpanliyao. 17 Tomo meuloili kwayakasisi-yagili, kamikavao tomeliwo kwanuwatu-kalatagili katemiu mena, Yaubada kwamatausani, yo kin kwayakasisi-yani.
Takalakisiye kamkamna koina besiele Yeisu
18 Komiu topaisowa panpanliyao kwabenali-kalatan bwaite. Ami tautaubalao ali loina kwabenali-kalatan yo kwayakasisi-yagili, nige yakato siya mumugali bigabigalimo yo sonosonogalimo na siya ali loina ikaiwe tabe besiele kwayakasisi-yagili. 19 Tem kamkamna kwalobai na nige nae yabo wagiginauli, yo kamkamnane wakalakisiyeyan kaiwena Yaubada kwameliyan inamwanamwa. Tem waginauli besiele, Yaubada kani iwalo-muloloimiu. 20 Gubesi, tem nae waginauli yo sisapimiu yo wakalakisiyeyan, sowasowana Yaubada ikawa-namwanamwa-yagimiu? Nigele. Na tem namwanamwa waginauli yo sisapimiu kabo wakalakisiye, bwaimwana kaba tobalanagimiu Yaubada manna mena. 21 Yaubada iyoganmiuko wakalakisiye kamkamnane koina. Keliso kamkamna ilobai kaiwemiu, mwa kaba gite ipei kolimiu na kaena monana kwamuliya. 22 Iya nige nae yabo igiginauli yo nige walo mwakota yabo iyayawatagili gamwana mena. 23 Sikawa-naenae-yani, na nige kainali iyayamaisa. Siyakamkamna mowoi, na nige iwawalo munamunai kolili, na meuloina iwolena mowoi Yaubada iloinayani, iya Toyatala dudulaina. 24 Iya yona mena ala pwanoli ikalaili yo isae kelose mena na mesabana naenaena mumugana tasikotanan na mumuga dudulaina koina tamiya. Iya siunui yo sisakona, kabo kana gai kolili leboimiu kwalobai. 25 Tauna kona komiu besiele sipi lolosuwalamiu, na sauga bwaite kwapileyoimako Yeisu koina iya kami togitekalatan yo yaluyaluwamiu igitekalatagili.

*2:6: Yanuwa Saiyon bwaimwa Yelusalema