4
Ve yam to lemim mbesooŋa, agham ŋgar deŋia moghon padi. Ighaze avool to pida ve agham poian di, ve agham samin pida, nene poia maau. Yam irau ataghon ŋgar raraate pa mbesooŋa tiam tisob. Pasa, yam awatag: Yam lemim daba paam. Ye Tiina tiam to ineep izi sambam.
Tapul suŋuuŋ malep
Yam apul suŋuuŋ malep. Apamaat ariaŋa, ve asuŋ irau sawa isob. Ve sawa to asuŋ, lolomim poia pa Maaron ve apaiti pa poia toni. Ro 12:12; Ep 6:18; Pil 4:6; 1Tes 5:17
Ve aghur ghei ila suŋuuŋ tiam paam. Aghason Maaron pa igharaat ataam payei. Leso nivotia saveeŋ to Krisi pa tamtoghon, ve nipaghazoŋan di pa Maaron ŋgar toni to muuŋ iyooŋ ve aazne ivot ighazooŋ. You, tighur ghou ila ruum to yabyabuuŋ lolo pasa, navovotia saveeŋ tonene pa tamtoghon. Ro 15:30; Ep 3:1+, 6:19+; Kol 1:26+
Tovenen yam aghason Maaron pa iuul ghou. Leso napaghazoŋan tamtoghon pa ŋgar toni yoŋgaaŋ itaghon tau lolo.
Yes to tineep ila lupuuŋ to Krisi lolo maau, matamim iŋgal pooi pa sa ŋgar to pale agham padi leso aghereb di tinim Krisi le. Ve sawa isob, ighaze soso poia eta ivot payam pa apatooŋ di pa Krisi ŋgar toni, ghoro apatooŋ di pataghaaŋ. Ep 5:15+
Ve yam asavia saveeŋ poia moghon pa tamtoghon. Leso lolodi pa saveeŋ tiam inimale aniiŋ poia to tighur te ila, ve tamtoghon lolodi tighaze le tighanghani moghon. Ve sei to ighaze ighason gham pa ghurla tiam, yam apamuul ghasoniiŋ toni toman ŋgar. Mk 9:50; Ep 4:29; 1Pe 3:15
Paesiiŋ pida
Toŋvetaz toit Tikikus pale ipaes payam pa nepooŋ ve uraat tiou. Ye ŋgeu poia eez, ve lolog pani kat. Ye ighur lolo kat pa uraat to ulaaŋ tamtoghon to Krisi. Ve yeru niluplup ghei pa uraat ve nimbesmbees pa Tiina toit. You naghaze nambaaŋa ilat, leso ipaes payam pa nepooŋ tiei, ve ipalot gham pa saveeŋ pida. Mbaŋ 20:4; Ep 6:21+
Ve ye moghon maau. Tamtoghon tiam eez, Onesimus, pale yesuru tilat. Onesimus, ye toŋvetaz toit kat. Ye ŋgeu eez to you nanumeera ve lolog pani kat. Sawa to tilat peria, yesuru pale tipaes payam pa mbeb naol to ivotvot izi sualen. Plm 10+
10 Aristarkus to yeru nineep ila ruum to yabyabuuŋ lolo ne, ndag poia toni ilat. Ve Markus to Banabas tazi, ye paam igham ndag poia payam. Paesiiŋ to iŋarua, yam alooŋa wa. Ighaze ilat ivot, ghoro aghami toman lolomim poia. Mbaŋ 12:25, 13:13, 15:37+, 27:2; Plm 24
11 Ve itaad ite Yesu to iza ite Yastus, ye paam igham ndag poia payam. Yuda tol tonene tipapalot ghou kat. Pasa, yes moghon, to yeiŋa niluplup ghei pa uraat to votiaaŋ pooz to Maaron. Ve Yuda pida maau.
12 Itamim ite Epapras paam, igham ndag poia payam. Ye mbesooŋa poia eez to Yesu Krisi. Moghon moghon, ye isuŋsuŋ Maaron ariaŋa payam ighaze ayoon ariaŋa pa ghurla tiam, ve ŋgar tiam imatu pa Maaron ve saveeŋ toni, ve awatag katin ŋgar isob to Maaron lolo pani. Kol 1:7; Plm 23
13 Epapras, you nighita ŋgar toni wa. Tauto naghaze nasaav payam: Ye igham uraat tiina kat payam. Ve igham uraat tiina pa nditaad pida to tineep izi Laodisia ve Hierapolis ne paam.
14 Toŋvetaz toit dokta Lukas to lolomai pani kat, yesuru Demas tigham ndag poia payam paam. 2Tim 4:10+
15 Ndag poia tiou ila pa toŋvetaz toit pida to tineep izi Laodisia, ve ila pa olman tidi Nimpa, toman yes to tiluplup di pa suŋuuŋ ila ruum toni lolo ne paam.
16 Rau tonene, ighaze awaata le isob, ghoro asakia ila pa nditaad to Laodisia. Leso anadi tiwaata paam. Ve rau to nambooda ila todi, ighaze tighami ilat peria tiam, ghoro awaata paam.
17 Asaav pa Arkipus tovene: “Uraat to Tiina toit to ilat nimam, matam iŋgali ve upasobi.” Plm 2
18 You Paulus, taug nambood ndag poia tiou tonene. Lolomim imaagh payou malep. Pasa aazne, naneep ila ruum to yabyabuuŋ lolo, ve tikau ghou pa sen. 1Kor 16:21; 2Tes 3:17
Poia to Maaron ineep toman gham. Onoon.